"demonstrable" - Svensk översättning

EN

"demonstrable" på svenska

EN demonstrable
volume_up
{adjektiv}

demonstrable
There is a clear and demonstrable link between growth and research and development.
Det föreligger en tydlig och påvisbar länk mellan tillväxt och forskning och utveckling.
Such is the demonstrable reality of our continent's economic history.
Detta är en påvisbar realitet i vår kontinents ekonomiska historia.
Far more than has formerly been the case, the quality of medical services must be demonstrable.
Vårdtjänsternas kvalitet måste i dag i mycket högre utsträckning än förr, vara påvisbar.
demonstrable (även: apparent, blatant, broad, clear)
demonstrable (även: provable, verifiable)

Synonymer (engelska) till "demonstrable":

demonstrable

Användningsexempel för "demonstrable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn Belgium, for instance, it is three years except in the case of demonstrable fraud.
I Belgien till exempel är ansvarstiden tre år förutom i fall av bevisat bedrägeri.
EnglishOn the other hand, the process does not result in any demonstrable benefits for consumers.
Dessutom resulterar denna process inte i några påvisbara fördelar för konsumenterna.
EnglishThe patent directive for biotechnological inventions is a demonstrable improvement.
Direktivet om rättsligt skydd för bioteknologiska uppfinningar utgör en konkret förbättring.
EnglishRather, it is strengthened by a demonstrable respect for the human rights of all citizens.
Den stärks snarare genom en uttrycklig respekt för alla medborgares mänskliga rättigheter.
EnglishThis approach - this cooperation - has led to demonstrable improvements over recent years.
Detta tillvägagångssätt - detta samarbete - har lett till uppenbara förbättringar under de senaste åren.
EnglishA European initiative can only be justified in the event of demonstrable harmful competitive distortion.
Först vid en påvislig skadlig snedvridning av konkurrensen är ett europeiskt initiativ försvarligt.
EnglishSome States show demonstrable laxity when it comes to respecting fundamental rights in a prison environment.
Vissa stater visar en påtaglig slapphet när det gäller respekten för grundläggande rättigheter i fängelsemiljö.
EnglishIn these, it was proposed only to permit deposit systems if the environment were to gain from this in a demonstrable manner.
Det vore enligt mitt sätt att se det rättfärdigat om ett miljömål gynnades av det, men så är inte fallet.
EnglishWe need to see demonstrable change.
Vi måste få se konkreta förändringar.
EnglishOnly when there is demonstrable progress in these areas will there be any justification for stepping up aid from the European Union.
Först när det har gjorts påtagliga framsteg inom dessa områden är det motiverat att trappa upp Europeiska unionens stöd.
EnglishThe EU will voluntarily sacrifice an important shop window for its branded export goods, and the tourist trade will suffer demonstrable damage.
EU offrar frivilligt ett viktigt skyltfönster för sina märkesexportartiklar, och turistbranschen lider påvisbara skador.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) is against these monstrosities which just eat money and do not serve a single demonstrable purpose.
Det nederländska frihetspartiet PVV är emot dessa monster som bara äter pengar och som inte fyller något som helst påvisbart syfte.
EnglishIt allows our farmers to diversify their production and to produce crops for which there is a clear and demonstrable market.
Det gör det möjligt för våra jordbrukare att variera sin produktion och att producera grödor för vilka det finns en klar och tydlig efterfrågan.
EnglishThat is why we must stick to the demonstrable facts in all our criticism and check every allegation, irrespective of its source.
Därför bör vi i vår kritik alltid hålla oss till fakta som går att bevisa och kontrollera alla påståenden, oavsett vilken källa de kommer ifrån.
EnglishWe should defend this amendment because it specifically states that such products should have no demonstrable adverse effect on food hygiene.
Vi bör försvara detta ändringsförslag, eftersom man genom detta specifikt uttrycker att sådana produkter inte skall äventyra livsmedelshygienen.
EnglishIn the areas of poultry and rabbit production, there is clearly a demonstrable need for that and there is no serious problem of public health.
När det gäller produktion av kött från fjäderfän och hardjur, finns det helt klart ett bevisligt behov av detta, och det medför inga allvarliga problem för folkhälsan.
EnglishI think that, if we want the Kyoto Protocol to be a success and deliver demonstrable results, then we need a reasonable, reliable monitoring system.
Jag tror att om vi vill att Kyotoprotokollet skall bli en framgång och även leda till påtagliga resultat behöver vi ett vettigt, tillförlitligt övervakningssystem.
EnglishOnly when there is demonstrable progress in these areas will there be any justification for stepping up aid from the European Union.
Europeiska unionen är redo för direkta, konkreta och öppna samtal med regimen under konferenser på hög nivå mellan Asien och Europa eller bilateralt i samband med sådana konferenser.
EnglishSuch abuses, which have in fact been tried already, could consist in patenting gene sequences without having any specific scientifically demonstrable application in mind.
Detta missbruk, som absolut redan har praktiserats, skulle kunna bero på att man låter patentera genuppsättningar utan konkreta, vetenskapliga bevis.
EnglishThe message is a positive response but with this reasoning, with these conditions, with this hope that demonstrable steps will effectively be taken in the immediate future.
Budskapet är positivt, men utifrån det resonemanget, de villkoren, den förhoppningen att man verkligen vidtar konkreta åtgärder inom en snar framtid.