EN demand
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

demand (även: arrogation, call, claim, pretension)
volume_up
krav {neut.}
Consumer demand favours those refineries which make environmentally friendly products.
Konsumenternas krav befrämjar raffinaderier som tillverkar miljövänliga produkter.
Commissioner Verheugen endorsed this demand during yesterday's debate.
Kommissionsledamot Günter Verheugen stödde detta krav under gårdagens debatt.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
Detta är inte något socialistiskt krav, inte något krav från PPE-gruppen, utan det är vår gemensamma önskan.
demand
volume_up
efterfrågan {utr.} (bestämd form)
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Om det finns en efterfrågan på marknaden så kommer producenterna att möta denna efterfrågan.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Efterfrågan överstiger med andra ord vida programmets ekonomiska möjligheter.
These improved prospects for demand should also stimulate investment.
Dessa ökade förutsättningar för efterfrågan borde också stimulera investeringarna.
demand
volume_up
begäran {utr.} (bestämd form)
Our initial demand was to bring the debate forward to Thursday.
Vår ursprungliga begäran var att flytta fram debatten till torsdag.
That is a very clear, fundamental demand, which we are not willing to compromise on.
Det är en mycket tydlig och viktig begäran, som vi inte är villiga att kompromissa om.
I also have a demand – or it might be a request – to make of the Commission.
Jag har också en begäran – eller det kan vara ett krav – till kommissionen.
demand (även: arrogation, call, claim, pretension)
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
En bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
Let us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.
demand
volume_up
fordran {utr.} (bestämd form)
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.
Vi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.

2. näringsliv

demand (även: claim)
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
En bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
Let us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.
demand (även: call, claim, request)
volume_up
yrkande {neut.}
I say this in order that the Minutes may record that Mr Mote made an illegal demand in this House.
Jag säger detta så att protokollet skall utvisa att Ashley Mote har ställt ett olagligt yrkande i kammaren.
It has opted for a two-pronged approach: to control and prevent the demand for drugs and call for a hard-line approach regarding the supply of drugs.
Å andra sidan ett yrkande för hårda åtgärder mot utbudet av narkotika.
demand
volume_up
fordran {utr.} (bestämd form)
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.
Vi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.
demand (även: call, claim, request)

Synonymer (engelska) till "demand":

demand

Användningsexempel för "demand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe therefore demand the necessary clarification from the European authorities.
Vi ber därför de europeiska myndigheterna att lämna de förtydliganden som krävs.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishOn behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
EnglishIt is absolutely necessary that we demand them today; it is a Framework Directive.
När vi kräver dem i dag, så är det tvingande nödvändigt, det är ett ramdirektiv.
EnglishTo sum up, in our resolution we demand sustainability standards for biofuels.
Avslutningsvis: Vi kräver i vår resolution hållbarhetsstandarder för biobränsle.
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Vi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.
EnglishAnother is the urgent demand that the Maastricht criteria be rigorously applied.
En annan är det angelägna kravet på en strikt tillämpning av Maastrichtkriterierna.
EnglishSecondly, we must demand accountability once we have discovered who is responsible.
För det andra: När vi har funnit vem som är ansvarig, måste vi utkräva ansvaret.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Vi uppmanar således militärregeringen att återgå till att följa författningen.
EnglishWe demand a coherent European policy which is why this report is so important.
Vi kräver en enhetlig europeisk politik och därför är detta betänkande så viktigt.
EnglishOpen borders and an open market demand uniform consumer protection guidelines.
Öppna gränser och en öppen marknad kräver enhetliga direktiv för konsumentskyddet.
EnglishTherefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
Därför kräver jag att det åtminstone görs en gemensam analys av den här frågan.
EnglishI believe that you used terms like "call on' , ' demand an answer' and so on.
Jag tänker på att ni använder ord som "uppmanat att" , "kräver svar" och liknande.
EnglishI would like to protest about this and demand that this matter be cleared up.
Jag skulle vilja protestera mot detta, och jag kräver att det hela klaras upp!
EnglishWe should address the demand side: this is where we should focus our attention.
Vi bör rikta in oss på efterfrågesidan: det är här vi bör fokusera vår uppmärksamhet.
EnglishWe also demand that the European Parliament’s legislative rights be taken seriously.
Vi kräver också att Europaparlamentets lagstiftningsrättigheter ska tas på allvar.
EnglishThe demand for a more socially responsible Europe has long been on the agenda.
Kraven på ett EU som tar större socialt ansvar har länge funnits på agendan.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Jag upprepar: vi kräver öppenhet och vi vill ha en tydlig och rigorös lagstiftning.
EnglishAnd it considers just using existing hydro to match the hour-by-hour power demand.
Och det beaktar bara befintlig vattenkraft för att matcha elbehovet timme för timme.
EnglishI believe that you used terms like " call on ', ' demand an answer ' and so on.
Jag tänker på att ni använder ord som " uppmanat att ", " kräver svar " och liknande.