EN demand
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

demand (även: arrogation, call, claim, pretension)
volume_up
krav {neut.}
Consumer demand favours those refineries which make environmentally friendly products.
Konsumenternas krav befrämjar raffinaderier som tillverkar miljövänliga produkter.
Commissioner Verheugen endorsed this demand during yesterday's debate.
Kommissionsledamot Günter Verheugen stödde detta krav under gårdagens debatt.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
Detta är inte något socialistiskt krav, inte något krav från PPE-gruppen, utan det är vår gemensamma önskan.
demand
volume_up
efterfrågan {utr.} (bestämd form)
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Om det finns en efterfrågan på marknaden så kommer producenterna att möta denna efterfrågan.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Efterfrågan överstiger med andra ord vida programmets ekonomiska möjligheter.
These improved prospects for demand should also stimulate investment.
Dessa ökade förutsättningar för efterfrågan borde också stimulera investeringarna.
demand
volume_up
begäran {utr.} (bestämd form)
Our initial demand was to bring the debate forward to Thursday.
Vår ursprungliga begäran var att flytta fram debatten till torsdag.
That is a very clear, fundamental demand, which we are not willing to compromise on.
Det är en mycket tydlig och viktig begäran, som vi inte är villiga att kompromissa om.
I also have a demand – or it might be a request – to make of the Commission.
Jag har också en begäran – eller det kan vara ett krav – till kommissionen.
demand (även: arrogation, call, claim, pretension)
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
En bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
Let us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.
demand
volume_up
fordran {utr.} (bestämd form)
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.
Vi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.

2. näringsliv

demand (även: claim)
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
En bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
Let us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.
demand (även: call, claim, request)
volume_up
yrkande {neut.}
I say this in order that the Minutes may record that Mr Mote made an illegal demand in this House.
Jag säger detta så att protokollet skall utvisa att Ashley Mote har ställt ett olagligt yrkande i kammaren.
It has opted for a two-pronged approach: to control and prevent the demand for drugs and call for a hard-line approach regarding the supply of drugs.
Å andra sidan ett yrkande för hårda åtgärder mot utbudet av narkotika.
demand
volume_up
fordran {utr.} (bestämd form)
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.
Vi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.
demand (även: call, claim, request)

Synonymer (engelska) till "demand":

demand

Användningsexempel för "demand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
Men vi måste också inse att den främsta drivkraften bakom handeln är efterfrågan.
EnglishParliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
Detta kommer parlamentet att kräva för alla europeiska Opel-medarbetares räkning.
EnglishWe therefore demand the necessary clarification from the European authorities.
Vi ber därför de europeiska myndigheterna att lämna de förtydliganden som krävs.
EnglishWhat was this if not a solemn demand for democracy and for more economic justice?
Vad var det om inte ett allvarligt krav på demokrati och ökad ekonomisk rättvisa?
EnglishAt present, China accounts for 40% of the additional worldwide demand for oil.
För närvarande svarar Kina för 40 procent av världens ökade efterfrågan på olja.
EnglishOn behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
EnglishIt is absolutely necessary that we demand them today; it is a Framework Directive.
När vi kräver dem i dag, så är det tvingande nödvändigt, det är ett ramdirektiv.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishHowever, many years will go by before this demand is met at international level.
Men det kommer att dröja många år innan detta krav uppfylls på internationell nivå.
EnglishTo sum up, in our resolution we demand sustainability standards for biofuels.
Avslutningsvis: Vi kräver i vår resolution hållbarhetsstandarder för biobränsle.
EnglishAnother is the urgent demand that the Maastricht criteria be rigorously applied.
En annan är det angelägna kravet på en strikt tillämpning av Maastrichtkriterierna.
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Vi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.
EnglishIt is time to remind Russia of what we have given, and to demand favours in return.
Det är dags att påminna Ryssland om vad vi har gett, och att begära gentjänster.
EnglishOf course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.
Det här beror naturligtvis på marknadens efterfrågan på andra former av säkerhet.
EnglishSecondly, we must demand accountability once we have discovered who is responsible.
För det andra: När vi har funnit vem som är ansvarig, måste vi utkräva ansvaret.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Vi uppmanar således militärregeringen att återgå till att följa författningen.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Detta beror bara till viss del på den starka ökningen av efterfrågan utanför EU.
EnglishIncidentally, Minister, this was a strong demand made by the Spanish Presidency.
Detta var för övrigt ett krav som framfördes starkt av det spanska ordförandeskapet.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Allt tyder på att efterfrågan på snabba transporter är större än tillgången.
EnglishOpen borders and an open market demand uniform consumer protection guidelines.
Öppna gränser och en öppen marknad kräver enhetliga direktiv för konsumentskyddet.