EN declined
volume_up
{perfektparticip}

declined
volume_up
deklinera {perf. part.}

Användningsexempel för "declined" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
På grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
EnglishOn that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
Vid det tillfället visade ni en markant brist på charm, och nekade mig ett svar.
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Exempelvis Frankrike minskade sitt bistånd till Afrika mellan 2006 och 2007.
EnglishThese are based on amendments that the Council declined in the first reading.
Dessa grundar sig på ändringsförslag som rådet avslog vid första behandlingen.
EnglishIts added value and employment have, however, declined between 2000 and 2002.
Mervärdet och sysselsättningen inom bilindustrin minskade dock mellan 2000 och 2002.
EnglishI think that perhaps it is even a good thing that UNICE declined to negotiate.
Jag anser att det kanske rentav är bra att Unice har avvisat förhandlingar.
EnglishWe all know that the market share of the railways has declined in recent years.
Vi vet alla att järnvägens andel har gått tillbaka under de gångna åren.
EnglishRegard for this subject has also declined since the Red Card campaign and the World Cup.
Uppmärksamheten för frågan har också minskat sedan kampanjen med rött kort vid VM.
EnglishThe Commission has declined to respond to any of the questions that have been put.
Kommissionen har avböjt att svara på några av de frågor som har ställts.
EnglishBy the end of 2003, however, this had not declined, but risen to 16 days.
Men i slutet av 2003 hade denna siffra inte minskat utan ökat till 16 dagar.
EnglishSuicide is thus the only cause of death which has not declined in Europe.
Självmordet är därmed den enda dödsorsaken i Europa som inte går tillbaka.
EnglishTrains are shorter and overloaded, and the safety of railways has declined.
Tågen är kortare och överbelastade, och säkerheten inom järnvägstrafiken har försämrats.
EnglishIn South Bay, car thefts declined in the zone by 19 percent and burglaries by 17 percent.
I South Bay minskade bilstölderna i zonen med 19 procent och inbrotten med 17 procent.
English   With an eye on the clock, Commissioner Verheugen has declined to speak again.
   Med tanke på vad klockan är, så har kommissionär Günter Verheugen avstått från att tala igen.
EnglishI would nonetheless point out that the population declined the last time there was a huge hunt.
Jag vill dock ändå säga att populationen sjönk förra gången man hade massiv jakt.
EnglishAs a regionalist, I feel bound to say that the importance of the region has actually declined.
Som regionalist måste jag säga att regionernas betydelse till och med minskat.
EnglishIn recent years, eel stocks in Europe have declined dramatically.
   . – Under de senaste åren har ålbestånden i Europa minskat dramatiskt.
EnglishFor the reasons stated above, we have declined to vote for the whole motion for a resolution.
Vi har avstått från att rösta om hela resolutionsförslaget av nämnda skäl.
EnglishOn the contrary, both Indonesia and Sri Lanka have declined such offers.
Tvärtom har både Indonesien och Sri Lanka avböjt sådana erbjudanden.
EnglishThe production of protein crops has declined dramatically in the European Union in recent years.
Produktionen av proteingrödor har minskat dramatiskt i EU under senare år.