EN

decent {adjektiv}

volume_up
Direct payments for small farms do not provide any guarantee that the people working there will receive a decent income.
Direktbetalning garanterar inte alls små jordbruk att de personer som arbetar där kommer att få en ordentlig inkomst.
It is therefore essential for DG XXIII to come up with a decent programme.
Det är därför viktigt att Generaldirektorat XXIII formas på ett bra sätt och att det ger ett ordentligt program.
We support these, but with respect for decent wage conditions, and not in the shape of compulsory workfare.
Vi är för sådant, men med respekt för ordentliga lönevillkor och inte i form av obligatorisk workfare.
Having this debated here in this House would be the decent thing to do, for we could then have a clear majority emerging in favour of the one-seat solution, the two-seat solution, or some other.
Det vore passande att debattera detta här i kammaren, för vi skulle då kunna få en tydlig majoritet för en lösning med ett säte, två säten eller något annat.
Something more robust than a call to surrender to the fatalities of the market economy, something more decent than opposing dutiful aims but denying them the means of their realisation.
Något mer kraftfullt än ett upprop att ge efter för marknadsekonomins misslyckanden, något mer passande än att motarbeta hederliga syften men neka medel till att genomföra dem.
A decent job needs to ensure a decent living.
Ett anständigt arbete måste garantera en anständig levnadsstandard.
Let us emphasise that these should be jobs with good conditions and decent pay.
Låt oss betona att dessa arbetstillfällen bör kännetecknas av goda villkor och anständig lön.
The number one issue is to provide work that can ensure people a decent standard of living.
Huvudfrågan är att skaffa fram arbete som kan ge folk en anständig levnadsstandard.
We all want our neighbours to have a decent quality of life.
Vi vill att alla våra grannar ska ha en hygglig levnadsnivå.
I firmly believe that it has a decent chance.
Jag är övertygad om att det finns en hygglig chans att det blir så.
I think that decent compromises have been reached for all the amendments.
Jag tycker ändå att man hittat hyggliga kompromisslösningar för alla ändringsförslag.
decent (även: useful)
If such a proposal were to be adopted, I would find it difficult to vote for what is generally a decent document.
Om detta ändringsförslag antas får jag svårt att rösta för vad som på det stora hela är ett ganska bra betänkande.
decent
decent (även: nice)
volume_up
schysst {adj.} [vard.]
decent (även: useful)
volume_up
skaplig {adj.} [vard.]
I believe that we have reached a decent compromise on this.
Jag anser att vi har nått en skaplig kompromiss i frågan.
Yet not even great chefs, not even the very best chefs like Bocuse or Alain Ducas, are capable of making decent omelettes if they do not have enough eggs.
Men inte ens framstående kockar, inte ens de bästa kockar som Bocuse eller Alain Ducas, kan göra skapliga omeletter utan ägg.
A decent and humane reception should be provided at the Melilla processing camp, which would, unfortunately, be in contrast to the reception provided on Lampedusa.
Melillas flyktingläger bör ge ett tillbörligt och humant mottagande, vilket tyvärr skulle stå i kontrast till det mottagande man gav i Lampedusa.
We are pushing to have a central help-desk organised in the Commission to which all problems can be directly channelled so we can fight the battle for a decent reaction in the Commission.
Vi försöker få en central tjänstfunktion organiserad inom kommissionen dit alla problem kan kanaliseras så att vi inom kommissionen kan kämpa för en tillbörlig motreaktion.
decent (även: modest, virtuous)
decent
decent (även: reasonable)
But they will at least get a decent standard and basic protection to protect themselves from hazardous chemicals.
Men de får i alla fall en hyfsad standard och ett basalt skydd för att skydda sig från farliga kemikalier.
Vi har en hyfsad trend.
Despite this, this is a decent compromise which will lead to millions of Europeans, workers and consumers, receiving more information about the tens of thousands of chemicals around us.
Trots detta är det här en hyfsad kompromiss som kommer leda till att miljontals européer, arbetare och konsumenter, får mer information om de tiotusentals kemikalier som vi har omkring oss.

Användningsexempel för "decent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is our duty to ensure that every child enjoys a decent standard of living.
Det är vår plikt att se till att alla barn åtnjuter en dräglig levnadsstandard.
EnglishIn the tabled proposals we have struck a decent balance between these requirements.
I de förslag som lagts fram har vi uppnått en rimlig jämvikt mellan dessa krav.
EnglishAll too often, women have to accept working conditions that are anything but decent.
Alltför ofta tvingas kvinnor acceptera arbetsvillkor som är allt annat än goda.
EnglishIn that letter they wrote, 'Decent capitalism needs effective public policy.
I detta brev skrev de: ”Hederlig kapitalism kräver en effektiv offentlig politik.
EnglishAll domestic workers, regardless of their origin, must have decent access to work.
Alla hushållsarbetare oavsett ursprung måste ha skälig tillgång till arbete.
EnglishThe Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
Kommissionen gav detta ett tillbörligt incitament, men det strandade på rådsnivå.
EnglishThe family also bears responsibility for passing on decent values to children.
Familjens förutsättningar för att kunna bibringa barnen sunda värderingar är viktiga.
EnglishI am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Jag är säker på att vi även kommer att lyckas nå en vettig kompromiss i den här frågan.
EnglishGuaranteeing agricultural incomes at decent levels is not just an economic issue.
Att garantera skäliga jordbruksinkomster är inte bara en ekonomisk fråga.
EnglishI ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
Jag ber sammanträdestjänsten att se till att vi kan arbeta i en dräglig temperatur.
EnglishWe urgently need to be able to safeguard decent work for the citizens of Europe.
Vi måste snarast kunna garantera anständigt arbete för EU:s medborgare.
EnglishIt is not assistance that Europeans need, but real jobs that pay a decent wage.
Européerna behöver inte stöd utan verkliga arbeten med en anständig lön.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Den som döms som skyldig kan inte låsas in i Sierra Leone tillräckligt länge.
EnglishThe Commission has just presented a communication on the subject of ‘ decent’ work.
Kommissionen har just presenterat ett meddelande om ” anständigt arbete ”.
EnglishParagraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
I punkt 32 talar man om ett inrättande av en anständig minimilön på medlemsstatsnivå.
EnglishTheir work must be valued and they must also be guaranteed decent incomes.
Deras arbete måste åsättas värde och de måste också garanteras anständiga inkomster.
EnglishPeople arriving from third countries need to be able to live a decent human life.
Människor som kommer från tredjeländer måste kunna leva ett anständigt och mänskligt liv.
EnglishThe Commission has just presented a communication on the subject of ‘decent’ work.
Kommissionen har just presenterat ett meddelande om ”anständigt arbete”.
EnglishAll Europeans have a right to a decent living, as do all world citizens.
Alla européer har rätt till en skälig levnadsstandard, liksom alla världsmedborgare.
EnglishI think that decent compromises have been reached for all the amendments.
Jag tycker ändå att man hittat hyggliga kompromisslösningar för alla ändringsförslag.

"decent grades" på svenska

decent grades
Swedish
  • anständiga betyg
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"decent guy" på svenska

decent guy
Swedish
  • anständig kille
Mera chevron_right