EN debate
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

The importance of complementarity is clear from this morning's debate.
Komplementaritetens betydelse framgick tydligt under förmiddagens diskussion.
The approach of using transitional mechanisms and instruments is not up for debate.
Förfarandet med övergångsmekanismer och -instrument är inte föremål för diskussion.
Any future debate here should follow the debate in our own country.
Varje form av framtida diskussion här, bör ske efter diskussionen i vårt hemland.

2. "exchange of ideas; discussion"

debate (även: deliberation, discussion)
volume_up
debatt {utr.}
Mr President, you have just said that this is a debate, but this was not a debate.
Ni sade nyss att det här är en debatt men det var ingen debatt.
In many ways, this debate has helped to generate another broad public debate.
Denna debatt har på många sätt bidragit till att en annan bred politisk debatt har uppstått.
That would spark off debate in Iran, and the debate would be a serious one.
Det skulle väcka debatt i Iran, och det skulle vara en seriös debatt.
debate (även: dispute)
It provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
Den tillhandahåller ett ramverk för debatt, öppen dialog och fritt meningsutbyte.
When populism is introduced into a debate or a discussion, the debate will not bear much fruit.
När demagogin kommer in i en diskussion, i ett meningsutbyte, blir inte diskussionen särskilt fruktbar.
The most important thing is that the debate provides a forum for the exchange of ideas the quality of which is of a high level.
Det viktigaste är, att debatten får gå vidare, att vi har ett meningsutbyte på en hög, kvalificerad nivå.

Användningsexempel för "debate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDuring the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Var det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?
English   Mr President, the fierce debate on this directive shows that democracy works.
   – Herr talman! Den hårda debatten om direktivet visar att demokratin fungerar.
EnglishThe report by Mrs Klamt makes an important contribution to this pressing debate.
Klamtbetänkandet utgör ett viktigt bidrag till debatten om detta brådskande ämne.
EnglishI have only three comments, since much has been said here already in the debate.
Jag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
EnglishI commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
Jag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.
EnglishThe other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
Det andra debattämnet handlar om den sänkta momsen på arbetsintensiva tjänster.
EnglishIn its first reading, the debate focused on the question of the repairs clause.
Vid första behandlingen var debatten inriktad på frågan om skadeståndsklausulen.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishWe also have to ensure that, within this new format, this debate is meaningful.
Vi måste också se till att den här debatten blir meningsfull i det nya formatet.
EnglishThat is, after all, what gives our debate real substance and political meaning.
Det är trots allt det som skänker debatten verklig tyngd och politisk innebörd.
EnglishConclusions of the EU/Russia Summit (31 May - 1 June) (continuation of debate)
Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj-1 juni) (fortsättning på debatten)
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on hangings in Iran.
Nästa punkt på föredragningslistan är sex resolutionsförslag om hängningar i Iran.
EnglishThis is the reason why we must support the debate right up to the Nice Summit.
Det är anledningen till att debatten måste fortsätta ända till toppmötet i Nice.
EnglishMr Barón Crespo in its favour, as long as the debate is placed on July's agenda.
Barón Crespo kan sägas vara för, förutsatt att betänkandet skjuts upp till i juli.
EnglishWe must talk about the future of Europe, and that is what this debate is about.
Vi måste tala om Europas framtid, och det är det som den här debatten handlar om.
EnglishThe next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Nästa punkt på föredragningslistan är debatten om aktuella och brådskande frågor.
EnglishI am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.
Jag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
EnglishThe second objective is to create new options in the debate on structural reforms.
Det andra målet är att skapa nya alternativ i debatten om strukturella reformer.
EnglishThe Commissioner has requested the floor now because he cannot attend the debate.
Kommissionären har begärt ordet nu eftersom han inte kan närvara i eftermiddag.
EnglishThe debate today has shown that there are also differing views within the groups.
Debatten i dag har visat att åsikterna också går isär inom de enskilda grupperna.