EN

dead {adjektiv}

volume_up
Apparently no one at that meeting pronounced the Constitution dead.
Uppenbarligen förklarade ingen konstitutionen död vid mötet.
Ammohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.
Famagusta har varit en död stad i 30 år och är den enda döda staden i världen.
The Constitution is therefore formally dead following the French and Dutch ‘ no’ votes.
Konstitutionen är därför formellt död efter de franska och nederländska nejrösterna.
Mr President, I do not know the extent of this tragedy, but if children are dead, I would perhaps suggest to the House that we observe a minute' s silence.
Jag känner inte till om det inträffade var allvarligt men om det finns dödsfall bland barnen skulle jag kanske föreslå parlamentet att vi tar en tyst minut.
This building is full of dead spaces and blank walls which are extremely tedious and unfriendly and inhuman.
Denna byggnad är full av döda utrymmen och kala väggar som är extremt tråkiga, ovänliga och omänskliga.
The deeply distressing pictures of the dead, the injured and the devastation cast a giant shadow over the end of 2004 and the beginning of 2005.
De djupt uppskakande bilderna av döda, skadade och förödelse kastar en svart skugga över slutet av 2004 och början av 2005.
The concept of growth must once and for all be taken out of the dead end which is a purely quantitative meaning.
Tillväxtbegreppet måste äntligen hämtas fram ur den återvändsgränd där den haft en rent kvantitativ betydelse.
We do not believe that the Stability and Growth Pact is dead; it would be wrong to say that it were, for that would enable all those who break it to evade responsibility, both now and in the future.
Det vi rent generellt behöver i politiken är förtroende, och EU: s valuta, denna unga europeiska valuta, behöver en alldeles särskild form av förtroende.
dead (även: callous, chill, chilly, cool, dank)
Children, women and old people were snatched from their homes in the dead of the winter night and herded into cattle trucks.
Barn, kvinnor och gamla rycktes bort från sina hem mitt i den kallaste vintern och föstes samman i boskapslastbilar.
A policy of complete isolation will just lead us up a dead end and also fails to find favour with many Iranians.
En fullständig isoleringspolitik leder bara in oss i en återvändsgränd och vinner inte gehör bland många iranier.
It's a beautiful piece of filmmaking, but everything is desolate, everything is dead.
Det är en välgjord film, men allt är öde, allt är dött.
SV

dead drop {enbart singularis}

volume_up
1. "spioneriterm; överlämningsplats"

Användningsexempel för "dead" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
EnglishEven less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.
Ännu mindre tycker jag att jag kan hålla med dem som hävdar att pakten är död.
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Vi har alla en skyldighet gentemot de döda att inte göra de levande till offer.
EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Jag skulle vilja avsluta med att säga att vi inte får låta de döda ha dött förgäves.
EnglishPressure is mounting on Russian to ratify Kyoto, as otherwise the treaty is dead.
Trycket ökar på Ryssland att ratificera Kyoto, eftersom fördraget dör annars.
EnglishWe have many dead rivers around the world which have not been touched by cyanides.
Det finns flera döda floder över hela världen som inte har berörts av cyanid.
EnglishFifty thousand people dead, thousands still missing and three million homeless.
Femtiotusen människor dog, tusentals saknas fortfarande och tre miljoner är hemlösa.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Det finns hundratals döda vars bortgång vi beklagar, och många fler sårade därtill.
EnglishFirst, I believe he suggested that the presidency views the roadmap as somehow dead.
Jag tror att han först antydde att ordförandeskapet betraktar färdplanen som död.
EnglishIt is completely unknown how many dead there are under the rubble in Jenin.
Man vet överhuvudtaget inte hur många döda som ligger under husresterna i Jenin.
EnglishThe Kyoto protocol is not dead, as President Bush has stated, but alive and kicking.
Kyoto-protokollet har inte dött som president Bush har sagt, det är livs levande.
EnglishWe have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
Vi har tvingats se dessa bilder av strandsatta och döda människor på nyheterna.
EnglishAmmohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.
Famagusta har varit en död stad i 30 år och är den enda döda staden i världen.
EnglishA great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.
Den framstående grekiske filosofen Platon sade att bara de döda har sett krigets slut.
EnglishIt follows that the European Constitution is also irrelevant, as well as dead!
Följaktligen är den europeiska konstitutionen också irrelevant, liksom död!
English(Laughter) I said, "So, could you conceivably trigger an orgasm in a dead person?"
(Skratt) Jag sa: "Är det möjligt att trigga en orgasm hos en död människa?"
EnglishMr President, Mrs Zorba, Commissioner, on the contrary, theatre is not dead.
Herr talman, värderade kollega, ärade kommissionär! Nej, teatern är inte död.
EnglishThousands dead, many tens of thousands fleeing, hundreds of churches burned, fear.
Tusentals döda, tiotusentals på flykt, hundratals kyrkor nedbrända, rädsla.
EnglishWe, the living dead of Troy, shall pay his debt...... in the years of siege to come.
Vi, Trojas levande döda, skall betala skulden...... under år av belägring framöver.
EnglishThat Constitution is dead and buried, at least if we call ourselves democrats.
Konstitutionen är död och begraven, åtminstone om vi kallar oss själva för demokrater.

"dead giveaway" på svenska

dead giveaway
Swedish
  • död giveaway
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"dead grandmother" på svenska

dead grandmother
Swedish
  • död mormor
Mera chevron_right

"dead grass" på svenska

dead grass
Swedish
  • dött gräs
Mera chevron_right