EN

dark {adjektiv}

volume_up
dark (även: black, sable)
The banana multinationals have a dark history of interference in Latin American politics.
De multinationella bananodlingarna har en svart historia av inblandning i den latinamerikanska politiken.
If he fails to obtain it, 16 June will be a dark day in the history of the European Parliament.
Om han inte lyckas få det kommer den 16 juni att vara en svart dag i Europaparlamentets historia.
In all human progress it is always possible to discern a dark side, where inventions are put to a perverted use.
I alla mänskliga framsteg kan man alltid upptäcka en svart sida, en urspårad användning av uppfinningarna.
So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
I kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.
Because of the situation in Austria, this is a dark day for Europe.
På grund av situationen i Österrike är denna dag en mörk dag för Europa.
A situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
Den situation vi nu befinner oss i visar återigen klart hur mörk denna sida är.
So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
I kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.
Because of the situation in Austria, this is a dark day for Europe.
På grund av situationen i Österrike är denna dag en mörk dag för Europa.
A situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
Den situation vi nu befinner oss i visar återigen klart hur mörk denna sida är.
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
Tror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Madam President, 20 April was a dark day for the Gulf of Mexico, for the United States of America, nay, for the whole world.
Den 20 april var en dyster dag för Mexikanska golfen, för Förenta staterna, ja för hela världen.
So a dark and bloody conflict has broken out on our continent, and now no one is in any position to predict the outcome or calculate the consequences for the future of our European peoples.
På så sätt har en blodig och dunkel konflikt startat på vår kontinent, vars utgång ingen i dag kan förutse och inte heller bedöma konsekvenserna av för våra europeiska folks framtid.

Användningsexempel för "dark" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Om de mörka profetiorna slår in så kommer cynikerna att säga: vad var det vi sa?
EnglishParagraph 32 of the draft resolution should be read against this dark background.
Det är mot denna bakgrund som punkt 32 i förslaget till resolution skall ses.
EnglishMay it be a light for you in dark places...... when all other lights go out.
Må det bli ett ljus för dig på mörka platser...... när allt annat ljus slocknat.
EnglishDark vistas are opening up for the refugees and for the neighbouring countries!
Det är dystra perspektiv som öppnar sig både för flyktingarna och för grannländerna!
EnglishYou show that even in the dark days of recession, one can dream of Utopia.
Ni visar att även under de mörka dagarna av recession kan man drömma om Utopia.
EnglishIn these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
I dessa mörka och dystra tider kan Kirilovbetänkandet vara en frisk fläkt.
EnglishYour foot falls down through the air, and there's a sickly moment of dark surprise.
Foten faller fritt genom luften, i ett kittlande ögonblick av obehaglig överraskning.
EnglishThe huge potential for growth of Montenegrin tourism has its dark side too.
Den enorma tillväxtpotentialen hos Montenegros turism har sin baksida också.
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Revolutionens nederlag följdes av mörka, grymma år och hårda repressalier.
EnglishFor example, some outdoorsy themes are sunny during the day and dark at night.
Vissa utomhusteman blir till exempel soliga på dagen och mörka på natten.
EnglishWe could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Då kan vi lika gärna ge upp och konstatera att i mörkret är alla katter grå.
EnglishWe should not leave people in the dark, and this includes mechanical engineers.
Vi bör inte tvinga människor att famla i blindo, och det gäller även för maskiningenjörer.
EnglishToday's Council meeting might shed more light on that dark corner of European politics.
Dagens rådsmöte kan kanske kasta mer ljus över det mörka hörnet i europeisk politik.
EnglishThe dark forces of agriculture in Europe are not only working in certain governments.
De dunkla krafterna inom jordbruket i Europa verkar inte endast inom vissa regeringar.
EnglishA situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
Den situation vi nu befinner oss i visar återigen klart hur mörk denna sida är.
EnglishAnd what you see is bright and dark regions, and that's about as far as it got for us.
Vi har tagit bilder som den här. ~~~ Ni ser ljusa och mörka fält, närmare kom vi inte.
EnglishA situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
Katastrofen orsakades av naturkrafterna och bristande beredskap på global nivå.
EnglishSo we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old, dark ones.
Så vi fick helt nya blänkande, mellanmörka, och väldigt gamla mörka mynt.
EnglishThis is used to lighten areas of the object which are perhaps too dark.
Omgivningsljuset kan du t.ex. använda när objekt som är för mörka ska göras ljusare.
EnglishThe events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Dessa händelser utspelades inte i något dunkelt, avlägset förflutet.

"dark galaxies" på svenska

dark galaxies
Swedish
  • mörka galaxer
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"dark glass" på svenska

dark glass
Swedish
  • mörkt glas
Mera chevron_right