EN cut off
volume_up
{adjektiv}

cut off (även: delimited)

Synonymer (engelska) till "cut off":

cut off

Användningsexempel för "cut off" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(The President cut off Mrs Lulling, who continued to protest without a microphone)
(Ordföranden kopplade bort talaren som fortsatte att protestera utan mikrofon.)
EnglishEveryone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
Det är i allmänhet inte vid gränserna som blockeringarna uppstår, det vet alla.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
English. - (DE) You cut me off, Mr President, when I called you a despot.
föredragande. - (DE) Herr talman! Ni avbröt mig när jag kallade er diktatorisk.
EnglishAnother issue of concern is the government's decision to cut off electricity supplies.
En annan anledning till oro är regeringens beslut att stänga av elförsörjningen.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Ni avbryter vissa talare abrupt och låter andra dra över mycket länge på talartiden.
EnglishIf Member States are not willing to comply with the directives, cut off the funding.
Om medlemsstaterna inte är beredda att följa direktiven, avbryt då finansieringen.
EnglishAs a result, the Union and Turkey have never been totally cut off from one another.
Detta har lett till att kontakten mellan EU och Turkiet aldrig helt har klippts av.
EnglishPeople in poorly accessible areas must also not be cut off from services.
Invånarna i svårtillgängliga områden får heller inte utestängas från tjänsterna.
English   – That the flow of illegal immigrants needs to be cut off is not a matter of doubt.
   – Att floden av olagliga invandrare måste stoppas råder det ingen tvekan om.
EnglishIf this funding is cut off and made impossible, the terrorist group could not survive.
Om denna finansiering stoppas och omöjliggörs kan inte terroristgruppen överleva.
EnglishI would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
Jag skulle gärna vilja se er kämpa med en arm avskuren och den andra fastbunden.
English• fast decision making regarding funding: 14 weeks after the cut-off date
• Snabbt beslutsfattande om finansiering: 14 veckor efter tidsfristens utgång.
English   Mr Bonde, I have cut you off because this is not the time to make statements.
   – Herr Bonde! Jag avbröt er eftersom detta inte är rätt tillfälle att göra uttalanden.
EnglishWill the Commission allow European aid to the agricultural sector to be cut off?
Skall kommissionen tillåta en nedskärning av det europeiska stödet till jordbrukssektorn?
EnglishHe said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
Han sade att om de lägger sig i Sudans angelägenheter skulle han skära fingrarna av dem.
EnglishParliament has agreed with the Council on a cut-off date for its introduction.
Parlamentet har kommit överens med rådet om ett sista datum för att införa färdskrivaren.
EnglishAnother important issue is the cut-off criteria for particularly sensitive substances.
En annan viktig fråga gäller uteslutningskriterierna för särskilt känsliga substanser.
EnglishThe flow of subsidies intended to promote freedom in that country is being cut off.
Det bidragsflöde som är avsett att främja frihet i Vitryssland stoppas.
EnglishThat is not a personal statement, Mrs Breyer, and I must therefore cut you off.
Detta är ingenting personligt. Jag kan alltså inte låta er fortsätta.