"cursor" - Svensk översättning

EN

"cursor" på svenska

volume_up
cursor {substantiv}
SV

EN cursor
volume_up
{substantiv}

1. IT

cursor
When you press Enter, the cursor moves to the selected page.
När du trycker på Retur, flyttas visning och markör till början av den valda sidan.
If you decide not to do so, press the Escape key to change the cursor back to a text cursor again.
Om du inte vill göra det trycker du på Esc-tangenten för att förvandla muspekaren till en markör igen.
The cursor is positioned in the URL on the Function bar: returns the cursor to the document.
Markören står i fältet URL på funktionslisten: markören placeras i dokumentet igen.

Synonymer (engelska) till "cursor":

cursor
English

Användningsexempel för "cursor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSet the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
EnglishThe cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishThis is where you define the view for certain characters and for the direct cursor.
Här gör du inställningar för visningen av vissa tecken och för direktmarkören.
EnglishText entered here will only appear when you move the mouse cursor over the graphic.
Om du skriver in en text här, visas den om du pekar på ett grafikområde med musen.
EnglishSet the cell cursor at the cell from where the new content is to be inserted.
Placera cellmarkören i cellen från vilken du vill infoga det nya innehållet.
EnglishClick on one of the bookmarks in the context menu to move the cursor to that point.
Om du klickar på ett av bokmärkena i snabbmenyn flyttar du textmarkören dit.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.
EnglishFirst, put the cursor in or select the cell where the sum should be entered.
Sätt först cellmarkören i cellen eller markera cellerna där summaformeln ska föras in.
EnglishHowever, the cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishPlace the cursor in the ruler bar on the column width which is indicated by a break.
Ställ muspekaren på linjallisten på den kolumnbredd som är markerad med en skiljelinje.
EnglishUse this function to insert a horizontal line at the cursor position.
Med den här funktionen infogar du en horisontell linje vid markörens position.
EnglishClick this icon to insert one column into the table after the cursor position.
När du klickar på den här ikonen, infogar du en kolumn i tabellen efter markörens position.
EnglishPlace the text cursor in the document at the point where the hyperlink should be inserted.
Placera textmarkören på det ställe där hyperlänken ska infogas i dokumentet.
EnglishIn the next field, enter an " i, " place the cursor in cell B5, and again click Add.
Skriv in nästa namn i textfältet, sätt cellmarkören i cell B5 och klicka åter på Lägg till.
EnglishWhen the cursor is in a named section, the section name appears here.
Om textmarkören exempelvis står i ett namngivet område, visas namnet på området här.
EnglishAs soon as you release the mouse button the text cursor is ready for you to enter your text.
Så snart du släpper musknappen är textmarkören klar för inmatning av texten.
EnglishPlace the cell cursor in the cell, row or column that you want to edit.
Placera cellmarkören i den cell, rad eller kolumn som du vill redigera.
EnglishNext, enter an " n " in the empty field, place the cursor in cell C5, and click once more on Add.
Skriv in p i textfältet, sätt cellmarkören i cell C5 och klicka på Lägg till igen.
EnglishAll insert options refer only to the current paragraph generated with the direct cursor.
Samtliga infogningsalternativ gäller bara det aktuella stycke som skapas med direktmarkören.
EnglishInserts the current page number as a field at the cursor position.
Här infogar du aktuellt sidnummer som fältkommando vid markörens position.