"curriculum" - Svensk översättning

EN

"curriculum" på svenska

volume_up
curriculum {substantiv}

EN curriculum
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

curriculum (även: program, curricula, programme)
I fully support the call for a plan to make human rights an integral part of the school curriculum.
Jag stöder fullt ut uppmaningen att upprätta en plan för att göra mänskliga rättigheter till en integrerad del i skolans läroplan.
For this reason I hope that the status of sport in the school curriculum will be seriously reconsidered.
Därför önskar jag att man på ett sakligt sätt skall ompröva idrottens ställning i skolornas läroplaner.
It will be no easy task to reflect this dimension in school curricula.
Det kommer inte att bli lätt att spegla denna dimension i skolornas läroplaner.
curriculum
The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
Läroplanen för matematik som vi har är baserat på aritmik och algebra.
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Vi har en allvarlig komprimering av läroplanen som händer där ute.
This compressed curriculum is bad for all active kids.
Denna komprimerade läroplanen är dåligt för alla aktiva barn.

2. utbildning

curriculum (även: syllabus, syllabi)
At the moment, the development of a common curriculum is under way.
För tillfället håller en gemensam kursplan på att utarbetas.
This agenda is particularly focused on the three specific areas of curricula, governance and funding.
Agendan inriktas särskilt på de tre specifika områdena kursplan, styrning och finansiering.
   – Mr President, it was 4 p.m. on a Friday afternoon in June 2004, and 43 language teachers were having a meeting to plan the next year’s curriculum.
Klockan var 16 en fredagseftermiddag i juni 2003 och 43 språklärare hade ett möte för att planera nästa års kursplan.
curriculum

Synonymer (engelska) till "curriculum":

curriculum

Användningsexempel för "curriculum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt should be an obligatory element of the school curriculum at all levels of development.
Det borde vara en obligatorisk del av studieplanen i alla nivåer av utvecklingen.
EnglishAnd yet, it is not taught in any K through 12 curriculum in America that I'm aware of.
Och ändå lärs inte detta ut ens på gymnasienivå i Amerika så vitt jag vet.
EnglishFrom my German colleagues I understand this refers to curriculum vitae.
Jag har förstått av mina tyska kollegor att detta avser ett curriculum vitae.
EnglishYou can also use the curriculum to find out where there are possible optional spaces.
I läsordningen kan du även utläsa var eventuella valfria utrymmen finns.
EnglishThe skills and will to face the prospect of lifelong training should be the goal of the school curriculum.
Förmågan och viljan till livslångt lärande borde erhållas redan i grundutbildningen.
EnglishFirstly, I would like to mention the modernisation of the curriculum.
Först vill jag nämna moderniseringen av kursplanen.
EnglishFor this reason I hope that the status of sport in the school curriculum will be seriously reconsidered.
Därför önskar jag att man på ett sakligt sätt skall ompröva idrottens ställning i skolornas läroplaner.
EnglishHowever, for me, that is a very long time ago - if you read my curriculum vitae - to make me choose such an expression.
Men för mig är det mycket länge sedan - om ni läser mitt cv - och ändå väljer jag ett sådant uttryck.
EnglishEach person admitted to a PhD programme must draw up an individual curriculum with his or her main supervisor.
I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan i samråd mellan den studerande och huvudhandledaren.
EnglishThe basic problem of education, by which I mean a general curriculum for young people, falls outside the scope of the programme.
Utbildningens huvudsyfte - att allmänbilda unga människor - omfattas inte av programverksamheten.
EnglishTen Members completed a written questionnaire, we received the answers and the respective curriculum vitae were passed on.
Tio ledamöter fyllde i ett skrivet frågeformulär, vi fick deras svar och respektive levnadsbeskrivningar.
EnglishAt the heart of this project is the school curriculum.
Hjärtat i projektet är skolprogrammet.
EnglishThis is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
För det ändamålet föreslår kommissionen den europeiska meritförteckningen och senare ?portföljsystemet?.
EnglishThis is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
För det ändamålet föreslår kommissionen den europeiska meritförteckningen och senare? portföljsystemet?.
EnglishIf you wish to view when you are supposed to take the different courses, the curriculum, you have to choose the relevant option.
Vill du se när kurserna ges, läsordningen, väljer du det.
EnglishThe quality of the curriculum, the reputation of the institution, as well as the recognition of qualifications play an important role.
Kursplanens kvalitet, institutionens rykte liksom erkännandet av utbildningsbevis har stor betydelse.
EnglishHe submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
EnglishThe universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
EnglishThey all submitted their curriculum vitae, responded to a written questionnaire and had hearings before the Committee on Budgetary Control.
De har alla ingett sina cv, besvarat ett frågeformulär och blivit föremål för utfrågningar i budgetkontrollutskottet.
English., and curriculum developers in Hawaii.
Vi har haft allt från en mamman i Utah som använde dem med sina barn till en forskare i Storbritannien och läroplansutvecklare på Hawaii.