EN currents
volume_up
{pluralis}

currents (även: tendencies, flowings)
Data volumes are currently doubling every three months, meaning that, in theory at least, there are two conflicting currents.
Mängden data fördubblas var tredje månad, så att man egentligen, principiellt, har två motsatta strömningar.
I also believe that it clearly demonstrates other political currents and forces, and I would like to share some of my reservations with you.
Men han ger också tveklöst uttryck för andra strömningar, andra politiska krafter, och jag måste delge er en del förbehåll.
Of course, it is only to be expected that the Commission, which is committed to these two major currents, should likewise be committed to American interests.
Det är därför normalt att utskottet som ägnar sig åt dessa två grundläggande strömningar naturligtvis ägnar sig åt amerikanska intressen.
currents
The movement of uranium away from the test-firing location by tides and currents could not, therefore, be distinguished from natural background concentrations.
Uran som förs bort från provskjutningsplatsen av tidvatten och strömmar skulle därför inte kunna skiljas från naturliga bakgrundskoncentrationer.

Synonymer (engelska) till "current":

current

Användningsexempel för "currents" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAt the same time, the melting of the ice has caused unforeseen changes in sea currents.
Samtidigt har issmältningen orsakat oförutsedda förändringar av havsströmmarna.
EnglishWhat influence have ocean currents and seas in any case?
Vilken påverkan har havsströmmarna och oceanerna överhuvud taget?
EnglishIt is as if we stand midstream at a place where two currents, formed of immigrants and refugees, often combine.
Vi står ju i ett vadställe, där de två grupperna invandrare och flyktingar ofta blir hopblandade.
EnglishWe must vigorously respond to the anti-European currents which are pervading many countries, and we must do so with one voice.
Vi måste alla tillsammans reagera med kraft på de antieuropeiska röster som hörs i många länder.
EnglishYR: And also the currents are quite funny there.
YR: Och dessutom är vinden ganska lynnig där.
EnglishIt consists of diverse currents of opinion.
Det består av olika åsiktsströmningar.
EnglishEven today, there is a latent threat of flights being grounded, and it is concerning that we are dependent on air currents.
Än i dag finns det ett potentiellt hot att flyg kan bli inställda, och det är oroväckande att vi är beroende av luftströmmar.
EnglishEverywhere, we see currents of concern.
EnglishEurope therefore needs common criteria for ensuring transparency and transferability between the many educational currents in Europe.
Inom EU behöver vi därför gemensamma kriterier för att garantera öppenhet och överförbarhet mellan de många olika utbildningsformerna i EU.
EnglishIt has also helped to generate the warmer-than-normal air currents that have poured into the Amazon basin and prevented rain clouds from forming.
Det bidrog också till de luftströmmar som var varmare än normalt och som strömmade in i Amazonas flodområde och hindrade regnmoln från att bildas.
EnglishEven so, one must admit that these documents represent a compromise that emerged with great difficulty though the competing currents of national interests.
Man måste dock medge att dessa dokument utgör en kompromiss som genom de motstridiga nationella intressena växte fram med stor svårighet.
EnglishWe say this because we are at the crossroads of intellectual currents, and it follows that it is our mission to mediate, and especially to mediate between east and west.'
Vi säger detta eftersom vi befinner oss vid korsvägen för de intellektuella strömningarna, och vårt uppdrag är därför att medla, särskilt mellan öst och väst.”
EnglishEach day, hundreds of arrivals undergo the same ordeal, the same stations of the Cross: shipwrecks offshore and then bodies washed up onto the Sicilian beaches by the sea currents.
Varje dag ställs hundratals nyanlända inför samma svårigheter, samma Golgatavandring: förlisning utanför kusten och sedan kroppar som havsströmmarna spolar i land på de sicilianska kusterna.
EnglishThere is no doubt that whenever the European Parliament has to vote on a subject relating to employment, there is no lack of lively debate between political currents and political powers.
Så snart Europaparlamentet skall uttala sig om ett ämne som handlar om sysselsättning, saknas det utan tvivel aldrig livliga diskussioner mellan de politiska krafterna och strömningarna.