EN currently
volume_up
{adverb}

The Presidency is currently preparing the mandate for the aforementioned initiative.
Ordförandeskapet förbereder för närvarande mandatet för det nämnda initiativet.
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
Den colombianska regeringen arbetar för närvarande med detaljerna i Colombiaplanen.
The Commission is currently carefully reviewing the United States ' arguments.
Kommissionen har för närvarande delegationens argument under övervägande.
currently (även: fluently, afloat)
It is currently impractical to test more than a small proportion of the liquids that passengers wish to carry.
Det är för närvarande opraktiskt att testa mer än en liten andel av de flytande vätskor som passagerarna vill ha med sig ombord.
currently (även: freely)
HADEP currently has great difficulties in this regard, and we need to make it clear that, in a normal and fair electoral process, all parties must be free to take part without impediment.
HADEP befinner sig just nu i stora svårigheter och det gäller i det avseendet för oss att tala om att alla partier obehindrat måste kunna delta i en normal, rättvis valprocess.
Currently freedom of expression is being trampled by the Cambodian authorities.
För tillfället tillåter inte de kambodjanska myndigheterna någon åsiktsfrihet.
The proposal is currently being dealt with by the Council' s departments.
Förslaget behandlas av rådets instanser för tillfället.
The proposal is currently being dealt with by the Council's departments.
Förslaget behandlas av rådets instanser för tillfället.

Synonymer (engelska) till "currently":

currently
English
current

Användningsexempel för "currently" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Torremolinos Convention therefore currently applies only to 15 % of vessels.
I nuläget tillämpas alltså Torremolinoskonventionen endast på 15 % av fartygen.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
EnglishHowever, many Member States claim that the quotas currently allocated are unfair.
Emellertid hävdar många medlemsstater att de kvoter som nu anslås är orättvisa.
EnglishOn the issue of UN reform there are currently more failures than achievements.
När det gäller FN-reformen har det hittills skett fler misslyckanden än framsteg.
EnglishThese two things feature in the reports that Parliament is currently debating.
Dessa två punkter förekommer i de betänkanden som parlamentet just nu diskuterar.
EnglishCurrently, however, pupils with a migrant background in Europe face great problems.
I nuläget ställs emellertid elever med migrantbakgrund inför stora problem i EU.
EnglishAnd this is the problem that, at a legal level, we are currently trying to solve.
Och detta är det problem som vi just nu, på ett juridiskt plan, försöker lösa.
EnglishWork is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
Man arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
EnglishThe 2002 fourth protocol provided for the mid-term review currently under way.
2002 års fjärde protokoll banade väg för den halvtidsöversyn som nu är på gång.
EnglishOur Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
Vår särskilda representant för området är aktiv och befinner sig just nu i Georgien.
EnglishAt this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.
Vid detta vägskäl tackar jag än en gång dem som just nu är närvarande i kammaren.
EnglishI think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
Jag tycker att det måste vara litet skarpare formulerat än det som vi nu har.
EnglishThis would confer on an agency powers that are currently held by the Member States.
Detta skulle innebära att ett organ fick befogenheter som medlemsstaterna nu har.
EnglishNor would it be legal, as we are currently doing, to produce them in a Member State.
Det vore inte heller legitimt, så som sker, att framställa dem i en medlemsstat.
EnglishThose who are currently coming to the fore in Europe based on fear will win the day.
De som just nu är i blickpunkten i Europa grundat på rädsla skall vinna slaget.
EnglishThis is something I favour, but currently as part of a minority in my own Group.
Det är något jag förespråkar, just nu tillhör jag dock en minoritet i min egen grupp.
EnglishThe amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
Garanti- eller försäkringsbeloppet är just nu föremål för en del diskussioner.
EnglishThe Commission regularly replies that nothing is currently being done on that front.
Kommissionen ger systematiskt svaret att det inte är något fel på regelgivningen.
EnglishI believe that we are currently witnessing a period of European construction.
Jag anser att vi i dag befinner oss mitt i ett europeiskt konstruktionsarbete.
EnglishThe question now is what Parliament thinks of the proposal currently before us.
Men frågan i dag är vad parlamentet anser om förslaget som ligger på bordet.