EN currently
volume_up
{adverb}

The Presidency is currently preparing the mandate for the aforementioned initiative.
Ordförandeskapet förbereder för närvarande mandatet för det nämnda initiativet.
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
Den colombianska regeringen arbetar för närvarande med detaljerna i Colombiaplanen.
The Commission is currently carefully reviewing the United States ' arguments.
Kommissionen har för närvarande delegationens argument under övervägande.
currently (även: fluently, afloat)
It is currently impractical to test more than a small proportion of the liquids that passengers wish to carry.
Det är för närvarande opraktiskt att testa mer än en liten andel av de flytande vätskor som passagerarna vill ha med sig ombord.
currently (även: freely)
HADEP currently has great difficulties in this regard, and we need to make it clear that, in a normal and fair electoral process, all parties must be free to take part without impediment.
HADEP befinner sig just nu i stora svårigheter och det gäller i det avseendet för oss att tala om att alla partier obehindrat måste kunna delta i en normal, rättvis valprocess.
Currently freedom of expression is being trampled by the Cambodian authorities.
För tillfället tillåter inte de kambodjanska myndigheterna någon åsiktsfrihet.
The proposal is currently being dealt with by the Council' s departments.
Förslaget behandlas av rådets instanser för tillfället.
The proposal is currently being dealt with by the Council's departments.
Förslaget behandlas av rådets instanser för tillfället.

Synonymer (engelska) till "currently":

currently
English
current

Användningsexempel för "currently" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
För närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
EnglishThe Torremolinos Convention therefore currently applies only to 15 % of vessels.
I nuläget tillämpas alltså Torremolinoskonventionen endast på 15 % av fartygen.
EnglishYou said that culling and the travelling ban are currently the main objectives.
Ni sade att utgallring och tranportkontroller för närvarande är ert främsta mål.
EnglishHowever, many Member States claim that the quotas currently allocated are unfair.
Emellertid hävdar många medlemsstater att de kvoter som nu anslås är orättvisa.
EnglishHowever, currently, these are all under serious threat with the present regime.
För närvarande är emellertid dessa allvarligt hotade under den nuvarande regimen.
EnglishThe only GMO crop currently cultivated in the European Union is Bt-maize MON 810.
Den enda genmodifierade gröda som för närvarande odlas i EU är Bt-majsen MON 810.
EnglishIn the majority of our Member States, gambling is currently subject to regulation.
I en majoritet av medlemsstaterna omfattas spelen för närvarande av regleringar.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
EnglishIn the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.
I EU råder för närvarande en arbetslöshet på 10 procent - den högsta sedan 1998.
EnglishCurrently, however, pupils with a migrant background in Europe face great problems.
I nuläget ställs emellertid elever med migrantbakgrund inför stora problem i EU.
English(PL) Mr President, we are currently facing rapid increases in the price of energy.
(PL) Herr talman! Vi står för närvarande inför snabba ökningar av energipriserna.
EnglishCurrently, the Commission is in the process of preparing such a report for Cyprus.
Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en sådan rapport för Cypern.
EnglishWe are currently experiencing a process of governmentalisation of European policy.
Vi upplever för närvarande en process av ”governmentalisering” av EU-politiken.
EnglishAccording to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
Enligt betänkandet importerar EU för närvarande 60 procent av sin fiskkonsumtion.
EnglishOn the issue of UN reform there are currently more failures than achievements.
När det gäller FN-reformen har det hittills skett fler misslyckanden än framsteg.
EnglishThese two things feature in the reports that Parliament is currently debating.
Dessa två punkter förekommer i de betänkanden som parlamentet just nu diskuterar.
EnglishCurrently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
För närvarande står EU-bidragen för en tredjedel av Mauretaniens nationella budget.
EnglishCurrently freedom of expression is being trampled by the Cambodian authorities.
För tillfället tillåter inte de kambodjanska myndigheterna någon åsiktsfrihet.
EnglishThe 2002 fourth protocol provided for the mid-term review currently under way.
2002 års fjärde protokoll banade väg för den halvtidsöversyn som nu är på gång.
EnglishThe World Trade Organisation currently generates more crises than it can resolve.
För närvarande skapar Världshandelsorganisationen fler kriser än den kan lösa.