"current time" - Svensk översättning

EN

"current time" på svenska

volume_up
current time {substantiv}

EN current time
volume_up
{substantiv}

current time
The current time is displayed in this field.
I detta fält visas det aktuella klockslaget.

Liknande översättningar för "current time" på svenska

current substantiv
current adjektiv
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb

Användningsexempel för "current time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe do not believe that regulatory change is appropriate at the current time.
Vi anser inte att det är lämpligt med lagstiftningsförändringar i det här läget.
EnglishWe are all aware, however, that the current Working Time Directive is in need of certain amendments.
Vi är dock alla medvetna om att det nuvarande arbetstidsdirektivet behöver vissa ändringar.
EnglishFinally, a brief example of the absurdity of the current Regulation on driving time and rest periods.
Slutligen ett kort exempel på hur absurd dagens förordning om körtider och viloperioder är.
EnglishInserts the current time as text into the document.
Med det här kommandot infogar du aktuellt klockslag som text i dokumentet.
EnglishOne: Is the Middle East being shown in a current time and correct context?
Visas Mellanöstern- -i nutid- -och i rätt kontext?
EnglishAt the same time, the current system allows them to build up a considerable pot of money for themselves.
Och det beror på att det nuvarande systemet tillåter dem att skapa sig en icke-försumbar pott.
EnglishSelect this option to insert the current time in your fax.
Markera den här rutan om du vill infoga aktuellt klockslag (hämtas från operativsystemet) i faxet.
EnglishIt informed me that, unlike Parliament, it saw no need for an initiative at the current time.
Jag fick veta att rådet, till skillnad från parlamentet, inte såg något behov av ett initiativ vid den tidpunkten.
EnglishIt is past high time for current patients’ rights and minimum standards to be brought into line across the EU.
Det är verkligen hög tid att gällande patienträttigheter och miniminormer bringas i samklang inom EU.
EnglishMark this box to print the current time.
Markera detta alternativ om den aktuella systemtiden ska skrivas ut.
EnglishI would like to repeat that at this current time the Commission has not submitted a proposal to the Council with regard to this.
Jag skulle vilja upprepa att rådet hittills inte har fått något förslag från kommissionen om detta.
EnglishAt the current time, the Commission has submitted no proposal to the Council regarding the problems mentioned by the honourable gentleman.
Rådet har ännu inte fått något förslag från kommissionen om problemen som nämns av Crowley.
EnglishIt relaxes the current rules regulating working time introduced in the 1993 directive out of existence.
Det minskar de nuvarande bestämmelserna som reglerar arbetstiden, vilka infördes i direktivet från 1993 som inte längre gäller.
EnglishIt is past high time for current patients’ rights and minimum standards to be brought into line across the EU.
Vi gör ett gott arbete här, och det är självklart att vi kommer att rösta för betänkandet av John Bowis med stor entusiasm.
EnglishWe must particularly emphasise this at the current time, which is an uncertain and exceptionally difficult period.
Detta är något som vi måste framhålla särskilt i tider som dessa, som präglas av osäkerhet och exceptionella svårigheter.
EnglishMoreover, in this budget, more funds have been earmarked for social needs, and this is particularly important at the current time.
I denna budget har dessutom mer medel öronmärkts för sociala ändamål, vilket är särskilt viktigt i dagsläget.
EnglishOn the contrary, the Date (fixed) field will add a date that always follows the current date at the time of adding.
I motsats till detta infogar fältkommandot Datum (fast) ett datum som alltid motsvarar det datum som gällde när det infogades.
EnglishI would like to repeat that at this current time the Commission has not submitted a proposal to the Council with regard to this.
Så snart som vi har fått ett sådant förslag kommer vi att granska det med den uppmärksamhet som krävs i denna fråga.
EnglishEspecially today, in the current time of financial crisis, it is important for us to use this instrument effectively.
Framför allt i dag, i dessa tider av finansiell kris, är det viktigt för oss att använda detta instrument på ett effektivt sätt.
EnglishThis is the situation at the current time.