EN current time
volume_up
{substantiv}

current time
The current time is displayed in this field.
I detta fält visas det aktuella klockslaget.

Synonymer (engelska) till "current":

current

Liknande översättningar för "current time" på svenska

current substantiv
current adjektiv
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb

Användningsexempel för "current time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe do not believe that regulatory change is appropriate at the current time.
Vi anser inte att det är lämpligt med lagstiftningsförändringar i det här läget.
EnglishOne: Is the Middle East being shown in a current time and correct context?
Visas Mellanöstern- -i nutid- -och i rätt kontext?
EnglishIt informed me that, unlike Parliament, it saw no need for an initiative at the current time.
Jag fick veta att rådet, till skillnad från parlamentet, inte såg något behov av ett initiativ vid den tidpunkten.
EnglishIt is past high time for current patients’ rights and minimum standards to be brought into line across the EU.
Det är verkligen hög tid att gällande patienträttigheter och miniminormer bringas i samklang inom EU.
EnglishI would like to repeat that at this current time the Commission has not submitted a proposal to the Council with regard to this.
Jag skulle vilja upprepa att rådet hittills inte har fått något förslag från kommissionen om detta.
EnglishAt the current time, the Commission has submitted no proposal to the Council regarding the problems mentioned by the honourable gentleman.
Rådet har ännu inte fått något förslag från kommissionen om problemen som nämns av Crowley.
EnglishIt is past high time for current patients’ rights and minimum standards to be brought into line across the EU.
Vi gör ett gott arbete här, och det är självklart att vi kommer att rösta för betänkandet av John Bowis med stor entusiasm.
EnglishWe must particularly emphasise this at the current time, which is an uncertain and exceptionally difficult period.
Detta är något som vi måste framhålla särskilt i tider som dessa, som präglas av osäkerhet och exceptionella svårigheter.
EnglishMoreover, in this budget, more funds have been earmarked for social needs, and this is particularly important at the current time.
I denna budget har dessutom mer medel öronmärkts för sociala ändamål, vilket är särskilt viktigt i dagsläget.
EnglishOn the contrary, the Date (fixed) field will add a date that always follows the current date at the time of adding.
I motsats till detta infogar fältkommandot Datum (fast) ett datum som alltid motsvarar det datum som gällde när det infogades.
EnglishI would like to repeat that at this current time the Commission has not submitted a proposal to the Council with regard to this.
Så snart som vi har fått ett sådant förslag kommer vi att granska det med den uppmärksamhet som krävs i denna fråga.
EnglishEspecially today, in the current time of financial crisis, it is important for us to use this instrument effectively.
Framför allt i dag, i dessa tider av finansiell kris, är det viktigt för oss att använda detta instrument på ett effektivt sätt.
EnglishAt the same time, current demographic changes which are leading to an ageing population are causing problems in establishing a stable pension.
Förändringarna i befolkningsstrukturen, som leder till en åldrande befolkning, gör det samtidigt svårt att fastställa en stabil pension.
EnglishThe sums allocated to it amount to EUR 65 million for the period between the resumption of military operations in 1999 and the current time.
De belopp som anslagits dit uppgår till 65 miljoner euro under den period som förflutit sedan återupptagandet av de militära aktiviteterna 1999 till i dag.
EnglishIn the current time of crisis, they therefore play a key role in economic growth, social cohesion and especially job creation.
I dessa kristider spelar de därför en nyckelroll i den ekonomiska tillväxten, den sociala sammanhållningen och framför allt när det gäller att skapa nya arbetstillfällen.
EnglishAt the current time, the Commission has submitted no proposal to the Council regarding the problems mentioned by the honourable gentleman.
Jag skulle dock personligen vilja tillägga att jag anser att Europeiska unionen bör ägna en mera målinriktad uppmärksamhet åt problemen som rör många mäns och kvinnors vardag i Europa.
EnglishThis is precisely one of the most necessary aspects at the current time in order to introduce sanity, rationality and a notion of solidarity into the situation in the Middle East.
Detta är en av de mest nödvändiga aspekterna i nuläget för att hantera situationen i Mellanöstern med gott omdöme på ett rationellt och solidariskt sätt.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, the Small Business Act was conceived and was born in a different climate to the current one, at a time when there was growth and development.
(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Småföretagsakten blev till i ett annat klimat än det som råder just nu, i en tid av tillväxt och utveckling.
EnglishIt may be said that this agreement derogates for the first time from current patent regulations in order to allow countries in need of them to import generic medicines.
Det kan sägas att denna överenskommelse blir ett första undantag från de gällande patentbestämmelserna för att behövande länder skall få möjlighet att importera generiska läkemedel.
EnglishAt the current time it is clear that we must express ourselves unambiguously against the way Raouf Denktash's attitude sabotaged the peace talks, which had begun optimistically.
I det konkreta ögonblicket är det fullständigt klart att vi entydigt måste uttala oss mot hur Rauf Denktash genom sitt förhållningssätt har saboterat fredssamtalen, som började så hoppfullt.