EN

crop {substantiv}

volume_up
1. allmänt
crop
volume_up
gröda {utr.} (årsväxt; växande säd)
The only GMO crop currently cultivated in the European Union is Bt-maize MON 810.
Den enda genmodifierade gröda som för närvarande odlas i EU är Bt-majsen MON 810.
No other crop is actually receiving that high a direct payment.
Ingen annan gröda får ett så högt direktstöd för tillfället.
Hemp is a useful alternative crop, it is environmentally friendly and it would cost only ECU 1m.
Hampa är en bra alternativ gröda, den är miljövänlig och skulle endast kosta 1 miljon ecu.
crop (även: harvest)
Soya consignments are already here and so is the next crop, so the problem is growing.
Sojaleveranserna är alltså redan här och med nästa skörd växer följaktligen bara problemet.
It offers crops that eliminate vitamin A deficiency and blindness for millions.
Det ger en skörd som utplånar A-vitaminbrist och blindhet för miljoner människor.
We raise money for dopers who lost their crops.
Vi samlar in pengar för knarkodlare som förlorat sin skörd.
crop (även: buzzcut, butch)
crop
2. bildligt
crop (även: hatch, tag)
3. zoologi
By this I mean that it is no use insisting on a three-year conversion period before a farmer can sell his products as organic or use his crops as organic feed.
Med detta menar jag att det inte är till någon nytta att kräva tre års omställningstid innan lantbrukaren kan sälja sina produkter som ekologiska eller använda sina grödor som ekologiskt foder.

Användningsexempel för "crop" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Jordbruksmark har drabbats, bl.a. 75 procent av ärtproduktionen i Storbritannien.
EnglishThe compensation to ACP countries serves to guarantee the survival of this crop.
Kompensationen för AVS-länderna är till för att garantera att den kulturen överlever.
EnglishAfter rice, wheat and maize, bananas are the world's fourth most important food crop.
Efter ris, vete och majs är bananer världens fjärde viktigaste jordbruksgröda.
EnglishBioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
Bioetanol kommer från en jordbruksgröda och är i grund och botten en jordbruksråvara.
EnglishPesticides are expensive and the lowest amount is used to protect our crop.
Bekämpningsmedel är dyra, och minsta möjliga mängd används för att skydda grödorna.
EnglishI am concerned that in reality the contents of the 1998 ILO Conference will crop up.
Jag vill att innehållet i ILO-konferensen 1998 vinner insteg i verkligheten.
EnglishThe fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Vi måste redan importera 80 procent av vårt behov av proteingrödor.
EnglishHad this policy been enforced this year, it would have resulted in total crop failures.
Om den här politiken hade tillämpats i år hade hela skörden gått förlorad.
EnglishThis part-session has produced a rich crop of reports on transport.
. -(FR) Denna sammanträdesperiod är välförsedd med betänkanden rörande transport.
EnglishOn the other hand, contentious issues that crop up repeatedly must be dealt with quickly.
Å andra sidan måste man snabbt hantera ständigt återkommande tvistefrågor.
EnglishI can tell you that in Granada over 2000 families live off this crop.
Jag kan berätta för er att fler än 2 000 familjer på Granada lever av detta.
EnglishThe rapporteur says two very important things - one is crop rotation.
Föredraganden tar upp två mycket viktiga frågor. Den ena gäller växelbruket.
EnglishChanging crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
En ändring av odlingsmetoderna skulle kunna utsätta jordbrukarna för risker och osäkerhet.
EnglishCrop farmers tended to their fields, livestock farmers herded their animals.
Jordbrukarna skötte sina åkrar, boskapsuppfödarna vallade sina djur.
EnglishAdvances in crop biotechnology promise major benefits for our environment and consumers.
Framsteg inom bioteknik för grödor innebär stor nytta för vår miljö och våra konsumenter.
EnglishMore than 4 million hectares and 465 000 jobs depend on this crop.
Mer än 4 miljoner hektar och 465 000 arbetstillfällen beror på denna odling.
EnglishIn northern regions crop farming needs increased subsidies owing to local conditions.
Även växtodlingen inom nordliga regioner behöver höjda bidrag på grund av ogynnsamma förhållanden.
EnglishSuch tragedies will clearly not occur in precisely this area but will crop up elsewhere.
Sådana tragedier kommer naturligtvis inte på precis detta område, utan dyker upp någon annanstans.
EnglishI find it hard to believe that no other crop would thrive where tobacco is grown.
Jag kan inte föreställa mig att det inte finns några andra kulturväxter som också frodas där tobak växer.
EnglishThe use of crop spraying helicopters, however, must be regulated.
Användningen av helikoptrar för växtbesprutning måste dock regleras.