"crafted" - Svensk översättning

EN

"crafted" på svenska

volume_up
crafted {perf. part.}
SV
volume_up
craft {substantiv}

EN crafted
volume_up
{perfektparticip}

crafted
volume_up
skapad {perf. part.}

Synonymer (engelska) till "craft":

craft

Användningsexempel för "crafted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis report is badly crafted on the part of the Commission and this Parliament.
Detta betänkande är dåligt hopsnickrat av kommissionen och parlamentet.
EnglishThe consensus crafted by the Convention will not be improved on in Rome.
Det samförstånd som skickligt har mejslats fram av konventet kommer inte att förbättras i Rom.
EnglishThey did much to undermine Mr Solana's carefully crafted words the previous month.
Dessa slutsatser underminerade till stor del Javier Solanas omsorgsfullt formulerade ord månaden före.
EnglishThey are too few and where they have been crafted, they do not deal with fundamental issues.
De är för fåtaliga och i de fall de har knåpats ihop, behandlar de inte fundamentala frågor.
EnglishWe must strongly oppose this idea, which seeks to overturn the balance crafted by the Convention.
I sin sammansättning måste kommissionen, som vi redan har sagt, avspegla samtliga nationella perspektiv.
EnglishAmendment 16 in particular was crafted very carefully to get over the international legal difficulties in that respect.
Det finns allvarliga farhågor för vad som sker i vissa tredjeländers vatten.
EnglishOur contact centre headsets feature unique, ergonomic designs especially crafted for prolonged use.
Våra headset för contact centers har en unik och ergonomisk design som är särskilt utformade för att användas länge.
EnglishIt is built on an ambitious multilateral agenda and on a carefully crafted set of bilateral agreements.
Den vilar på en ambitiös multilateral dagordning och på en rad omsorgsfullt utformade bilaterala överenskommelser.
EnglishWe must strongly oppose this idea, which seeks to overturn the balance crafted by the Convention.
Detta är en idé som vi måste bekämpa kraftfullt, eftersom den syftar till att rucka på den balans som uppnåddes av konventet.
EnglishThe fact is that the Union requires a larger budget and a budgetary policy crafted to promote economic recovery.
Faktum är att unionen behöver en större budget och en budgetpolitik som är utformad för att främja ekonomisk återhämtning.
EnglishAmendment 16 in particular was crafted very carefully to get over the international legal difficulties in that respect.
I synnerhet ändringsförslag 16 var noga utformat för att hantera de internationella rättsliga svårigheterna därvidlag.
EnglishThe key is clearly that the mechanism is crafted so that it can, in future, be fully incorporated into the Union system.
Nyckeln är uppenbarligen att mekanismen mejslas fram så att den i framtiden kan införlivas fullständigt i unionens system.
EnglishWell that was a most diplomatically crafted answer, but perhaps I could try again in a slightly different context.
(EN) Det var verkligen ett mycket diplomatiskt formulerat svar, men jag kan kanske försöka igen i ett något annorlunda sammanhang.
EnglishIt is also about how legislation and regulation is designed and crafted to ensure that it has the impact for which it is intended.
Den handlar också om hur lagstiftning och föreskrifter utformas och sammanfogas för att säkra att de får de avsedda effekterna.
EnglishI emphasise this because the application of the precautionary principle demands more than perfectly crafted legislation.
Jag poängterar detta, eftersom det vid tillämpningen av försiktighetsprincipen krävs något mer än bara en hantverksmässigt felfri lagstiftning.
EnglishMr President, the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party warmly welcomes the plan crafted by Kofi Annan yesterday in Switzerland.
Jag gratulerar kommissionär Günter Verheugen och hans medarbetare, eftersom de har spelat en central roll i paketets utarbetande.
EnglishMuch will revolve around a clause crafted by Mr Stubb, who deserves credit for its smooth passage through Parliament.
Mycket kommer att kretsa kring en klausul som Alexander Stubb har snickrat ihop. Han förtjänar beröm för att det gått så smärtfritt att få igenom den i parlamentet.
EnglishThrough your eloquence and your judicious use of the well-crafted sound bite you have communicated the practical benefits of our work to our citizens.
Ni kan ta åt er äran av er energiska kamp för utvidgningen och den beslutsamhet som ni har visat när det gäller att reformera kammaren.
EnglishCrafted with meticulous attention to detail, it consists of two clearly differentiated parts and has two distinct aims.
Det är ett minutiöst arbete som utgörs av två tydligt åtskilda delar och föredraganden har eftersträvat två mål.
English   Mr President, the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party warmly welcomes the plan crafted by Kofi Annan yesterday in Switzerland.
   – Herr talman! Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp välkomnar varmt den plan som Kofi Annan i går lade fram i Schweiz.