EN count
volume_up
{substantiv}

count (även: account, bill, check, numeration)
Jag har tappat räkningen.
If we are honest with ourselves, I think most of us have now lost count of the number of times we have heard statements of this sort.
Om vi är ärliga mot oss själva tror jag att de flesta av oss nu har förlorat räkningen över alla gånger vi har hört uttalanden av detta slag.
   Mr President, my colleague, Mr Markov, had very clearly requested that we proceed to an electronic count of the vote on Amendment 1.
Min kollega Helmuth Markov begärde med stor tydlighet att vi skulle övergå till elektronisk räkning av rösterna för ändringsförslag 1.
count (även: earl)
volume_up
greve {utr.}
Count Olaf vanished after a jury of his peers overturned his sentence.
Greve Olaf försvann efter att en jury ändrat hans straff.
Every morning, Count Olaf would order the Baudelaires to do a great number of terrible chores.
Varje morgon tvingade Greve Olaf barnen Baudelaire att göra alla sina hemska sysslor.
I'm sure the authorities will catch up with Count Olaf very soon.
Myndigheterna fångar säkert Greve Olaf snart.
Så, nu en fejkad sammanräkning.
Google Analytics Event Tracking is comprised of five components: categories, actions, labels, values, and implicit count.
Händelsespårning i Google Analytics består av fem komponenter: kategorier, åtgärder, etiketter, värden och implicit sammanräkning.

Användningsexempel för "count" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis would hardly count as a positive response to the resolution that we moved.
Detta kan väl knappast ses som ett positivt gensvar på vårt resolutionsförslag.
EnglishEntering the value 567.567 and the value 2 in the Count field will return 567.56.
Om Du anger värdet 567,567 och skriver 2 i fältet antal blir resultatet 567,56.
EnglishI hope this, too, augurs well for the support that the President can count on.
Jag hoppas även att detta lovar gott för det förväntade stödet för ordföranden.
EnglishCommissioner Dimas knows this and we count on his support in order to achieve this.
Kommissionsledamot Dimas vet detta och vi räknar med hans stöd för att nå detta.
EnglishCan we count on the Member States to implement the European security strategy?
Kan vi lita på att medlemsstaterna genomför den europeiska säkerhetsstrategin?
EnglishThe only things that count, in the long run, are the market and free competition.
När allt kommer omkring är det bara marknaden och den fria konkurrensen som räknas.
EnglishI count on your support for a carefully managed accession process of the Union.
Jag räknar med ert stöd för en omsorgsfullt förvaltad anslutningsprocess för unionen.
EnglishOnly the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
Endast de största grupperna räknas. Protester och alternativ måste skjutas åt sidan.
EnglishWe also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
Vi räknar även med en ständig diskussion och regelbunden kontakt med ordförandeskapet.
EnglishWhen you end that count, 80 people in the world will have died of starvation.
När ni har kommit till tio kommer 80 personer i världen att ha dött av svält.
EnglishAccording to traditional power relations, only ownership and management count.
Det traditionella maktförhållandet utgår från att endast egendom och ledning räknas.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Vi kan börja med att fråga oss: har Europeiska unionen ett stort anseende i världen?
EnglishDid the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
Räknade talmannen de fyrtio ledamöterna som lämnade in begäran tidigare i dag?
EnglishIt is the real issues that count, not having the same thing assessed at every level.
Det är saken som avgör och inte att samma ärende granskas än en gång på varje nivå.
EnglishIf you enter 2 in text boxes Count 1 and 2, 3 will be returned as the result.
Om Du skriver talet 2 i textfälten antal_1 och antal_2 visas 3 som resultat.
EnglishDo we want to continue to count for nothing for another whole generation?
Vill vi fortsätta att vara fullständigt betydelselösa för ännu en hel generation?
EnglishThat is important, because we are thus sending out the message that they all count.
Det är viktigt, eftersom vi då sänder ut budskapet att samtliga är viktiga.
EnglishBy my count, we have had 37 speakers in the course of the last three hours.
Om jag har räknat rätt så har 37 personer yttrat sig de senaste tre timmarna.
EnglishCan Europe' s rural environment count on adequate care and financial means?
Lägger man ned det arbete som behövs, sätter man in de ekonomiska resurserna?
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Om vi inte är där kommer vi inte att räknas, och vi kommer inte att ha något inflytande.