EN copy
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

volume_up
kopia {utr.}
Before viewing all newsgroups, Netscape savesa copy of the newsgroup list.
Innan Netscape visar diskussionsgrupperna sparasen kopia av diskussionsgruppslistan.
A copy of any such arrangements shall be submitted to the Commission.
En kopia av varje sådan överenskommelse skall föreläggas kommissionen.
Yesterday, I also arranged for the full copy of the report to be issued to you.
I går såg jag till att en fullständig kopia av betänkandet delades ut till er.
copy (även: specimen)
There are copies available over at distribution if anybody wants to have a copy of it.
Det finns exemplar hos distributionstjänsten om någon vill ha ett.
I will submit a copy of the full text of the joint statement to the Secretariat.
Jag kommer att överlämna ett exemplar av hela den gemensamma förklaringen till kansliet.
I hope it was not a signed copy, as well as remaindered!
Jag hoppas att det inte var ett signerat exemplar, utöver att vara ett restexemplar!
copy (även: material, matter, stuff)
I would like you to send to my office copies of the material you referred to.
– Jag skulle vilja att ni skickar kopior till mitt kansli av det material ni hänvisade till.
   I would like you to send to my office copies of the material you referred to.
   – Jag skulle vilja att ni skickar kopior till mitt kansli av det material ni hänvisade till.
We can provide Members with copies of the material sent to the Committee on Budgetary Control, should they be interested.
Vi kan förse ledamöterna med kopior av det material som skickats till budgetkontrollutskottet om intresse finns.
copy (även: act, attraction, issue, item)
volume_up
nummer {neut.}
Is it reasonable that copies of the Official Journal of the EC which are more than three months old should have to be paid for?
Är det rimligt att man skall betala för ett nummer av Europeiska gemenskapernas tidning (EGT), som är mer än tre månader gammalt?
copy (även: character, freak, oddity, original)
This is the only way in which the EU 2020 strategy will succeed in not being a bad copy of a bad original.
Detta är enda sättet att förhindra EU 2020-strategin från att bli en dålig kopia av ett dåligt original.
Mark this field, if you want to insert a reference to the original's copy.
Om du vill infoga en länk till en kopia av originalet markerar du den här kryssrutan.
This makes it possible for the copy of a non-rotated rectangle to be generated immediately after the original.
På detta sätt uppnår du t.ex. att en kopia av en rektangel som inte har roterats skapas i direkt anslutning till originalet.
copy (även: manuscript, note, script, ms)
copy (även: matter)
volume_up
stoff {neut.}
copy (även: transcript, transcription)
Instead, the drug programme before us just contains a copy of the previous programme with cosmetic changes.
I stället är föreliggande narkotikaprogram som presenteras en avskrift av det föregående med kosmetiska ändringar.
copy
copy (även: model, original)
copy
copy

2. näringsliv

copy
Instead, the drug programme before us just contains a copy of the previous programme with cosmetic changes.
I stället är föreliggande narkotikaprogram som presenteras en avskrift av det föregående med kosmetiska ändringar.

Synonymer (engelska) till "copy":

copy

Användningsexempel för "copy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI have just received a copy of one of the questions the Commissioner referred to.
Jag har just fått en utskrift av en av de frågor som kommissionären hänvisade till.
EnglishHold down the Command key (Ctrl) while dragging the draw object to copy the object.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten när du drar ritobjektet kopieras det.
EnglishMy second remark concerns the temptation to copy what the national parliaments do.
Min andra kommentar rör frestelsen att göra likadant som i de nationella parlamenten.
EnglishOrder your printed copy of the Treaty of Lisbon or download the PDF version of the text
Beställ en utskrift av Lissabonfördraget eller ladda ner PDF-versionen av texten
EnglishMember States are also required to protect copy protection under the law.
Medlemsstaterna förpliktas också att rättsligt skydda kopieringsskyddsåtgärder.
EnglishCopy the first row of the original table as the first row of the second table.
Den första raden i utgångstabellen kopieras som extra första rad i den andra tabellen.
EnglishWould the Council please obtain a copy of this report and study its implications?
Den heter The comprehensive social impact assessment of MOX use in Light water reactors.
EnglishWe copy this in the lab by outfitting cell culture systems with electrodes.
Vi kopierar detta i labbet genom att utrusta cellodlingarna med elektroder.
EnglishThis was a copy of a bad trial, and the result of a bad trial is a bad verdict.
Detta var ett skämt till rättegång, och resultatet av en dålig rättegång är en dålig dom.
EnglishIf you've sent an offline copy, it'll start downloading in the background.
Om du har skickat en offlinekopia kommer den att börja hämtas i bakgrunden.
EnglishYou should make a copy of your certificates and keep them in a safe place.
Gör säkerhetskopior av certifikaten och förvara dem på ett säkert ställe.
EnglishIf you do not yet have this study, I would be glad to provide you with a copy.
Om ni ännu inte har erhållit undersökningen, skall jag gärna ställa den till ert förfogande.
EnglishPerhaps the EU and its Member States could copy Iceland's sensible approach.
Kanske EU och medlemsstaterna bör lägga sig till med Islands vettiga syn på den här saken.
EnglishI also gave the press a copy this afternoon at a press conference.
Lech Walesa är en symbol för de förändringar som leder till politisk frihet i Europa.
EnglishI hope more Member States will copy Ireland's excellent example.
Jag hoppas att fler medlemsstater kommer att följa Irlands utmärkta exempel.
EnglishUse this command to copy the selected text or object into the clipboard.
Det här kommandot kopierar det markerade objektet eller det markerade området till urklippet.
EnglishPlease wait until other copy operations are complete and try again.
Vänta tills den andra kopieringsprocessen ärklar och försök sedan igen.
EnglishIf this field has not been checked then a copy of the pages will be inserted.
Om Du inte markerar det här fältet infogas kopior av sidorna.
EnglishYou also have to first select the cell you want to copy the text into.
Dessutom måste du först markera cellen som texten ska kopieras till.
EnglishYoung people, however, are shaped by the drinking habits of adult society, which they copy.
Ungdomen präglas dock av samhällets dryckesvanor, och tar efter dem.