"conviction" - Svensk översättning

EN

"conviction" på svenska

volume_up
conviction {substantiv}
volume_up
convict {substantiv}

EN conviction
volume_up
{substantiv}

conviction (även: assurance, belief, persuasion)
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Betänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
There is no question of abandoning our conviction that institutional reform is essential.
Vi tänker inte ge upp vår övertygelse att institutionella reformer är nödvändiga.
We did so with conviction on behalf of the European regionalists of the ALE.
Vi, de europeiska regionalisterna inom ALE, gjorde det med övertygelse.
conviction (även: release, overthrow)
the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol,
Where there are grounds for conviction, appeals are being launched.
I de fall där det finns grunder för en fällande dom, inleds nu överklaganden.
So they know his conviction is unsafe, but he could still be executed.
De vet alltså att hans fällande dom är osäker, men han kan fortfarande avrättas.
conviction (även: condemnation)
the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol,
Where there are grounds for conviction, appeals are being launched.
I de fall där det finns grunder för en fällande dom, inleds nu överklaganden.
So they know his conviction is unsafe, but he could still be executed.
De vet alltså att hans fällande dom är osäker, men han kan fortfarande avrättas.
conviction
conviction (även: discipline, payment, penalty, penance)
volume_up
straff {neut.}
He was convicted and he is now serving a sentence under a terrorism conviction.
Han dömdes för terrorism och avtjänar nu sitt straff.
Also, the terms 'conviction' and 'criminal record' need to be clearly defined and the terms 'offence' and 'punishment' need to be harmonized.
Uttrycken ”dom” och ”kriminalregister” måste också definieras tydligt och termerna ”brott” och ”straff” måste harmoniseras.
Use of the death penalty is based on the mistaken conviction that the severity of the sentence deters others from committing crimes.
Dödsstraffet används därför att man felaktigt har fått för sig att detta hårda straff avskräcker andra från att begå brott.

Synonymer (engelska) till "conviction":

conviction
convict

Användningsexempel för "conviction" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBased on this conviction, our group has taken responsibility for both initiatives.
Mot bakgrund av den övertygelsen har vår grupp tagit ansvar för båda dessa initiativ.
EnglishIt is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
Jag är övertygad om att Europa bör införa en högsta livslängd för fartyg.
EnglishThis attack on conviction is more aggressive towards Christianity in certain quarters.
Det här angreppet på övertygelser är mer aggressivt mot kristendomen i vissa läger.
EnglishIt is my conviction that we owe that to the European Union's consumers.
Det är jag övertygad om att vi är skyldiga konsumenterna i Europeiska unionen.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Den godtyckliga arresteringen av och domen mot Hu Jia har orsakat vrede i hela världen.
EnglishHe was a man of conviction, but a kind man, a very good man, a man of great solidarity.
Han var en bestämd man, men en snäll man, en mycket god man, en mycket solidarisk man.
EnglishMany authors and journalists are still facing prosecution and conviction for their work.
Många författare och journalister hotas fortfarande av åtal och domar för sitt arbete.
EnglishFor all of these reasons, I shall be voting against the Directive: out of conviction.
Jag tror det är ett misstag att jämföra lufttrafik med egenhantering.
EnglishThis impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.
Denna maktlöshet föder inom Förenta Staterna övertygelsen att kunna vara hämndens ängel.
EnglishI must state my firm conviction that there is a need for this.
Jag måste bestämt påstå att jag är övertygad om att det finns ett behov av detta.
EnglishMr President, I voted for the Müller report, and I say so with great conviction.
Herr talman! Jag röstade för Müllers betänkande och jag är mycket övertygad om att jag gjorde rätt.
EnglishThis is why the PPE Group will vote against this motion with determination and conviction.
Om en regering har en ordentlig majoritet spelar det ingen större roll.
EnglishI find comfort in the conviction that effective control is vital.
Jag är nöjd med övertygelsen om att effektiv övervakning är mycket viktig.
EnglishParliament’s conviction is that the appropriations should instead be increased.
Parlamentets andemening är att anslagen istället skall ökas.
EnglishOn that, no compromise is possible, and I trust that you share that conviction.
När det gäller den saken finns det inga kompromisser, och jag litar på att ni delar den övertygelsen.
EnglishAt the moment they are left with the conviction that not everything was done that could have been done.
De är för närvarande övertygade om att inte allt gjordes, som hade kunnat göras.
EnglishIt is my sincere conviction that it is possible to find solutions.
Jag är uppriktigt övertygad om att det är möjligt att finna lösningar.
EnglishThis conviction relates to the way in which we will be able to get out of the current situation.
Den övertygelsen handlar om det sätt vi skall kunna ta oss ur den nuvarande situationen.
EnglishThe owners put forward an appeal against the non-conviction of the property developer two years ago.
Ägarna överklagade beslutet att inte fälla den ena av byggherrarna för två år sedan.
EnglishThe diplomatic options should therefore be explored with conviction until they are exhausted.
Därför måste den diplomatiska vägen utforskas med beslutsamhet och så långt det är möjligt.