"to convey" - Svensk översättning

EN

"to convey" på svenska

EN

to convey [conveyed|conveyed] {verb}

volume_up
1. allmänt
This strikes me as the overriding message that we must convey to the Commission and the Council.
Detta förefaller mig vara det grundläggande budskap som vi måste ge kommissionen och rådet.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
Detta är det budskap som jag vill framföra och ge till kommissionsledamot Boel.
In general, I feel it is important not to convey a negative impression of progress to date.
I allmänhet menar jag att det är viktigt att inte ge ett negativt intryck av de framsteg som gjorts hittills.
This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
Detta är det budskap som parlamentet ville förmedla, och jag stöder denna ståndpunkt.
I will be quite happy to convey your point of view to Commissioner de Silguy.
Jag kommer med glädje att förmedla er synpunkt till kommissionär de Silguy.
This is the sense that we want to convey in voting against the entire report.
Det är denna uppfattning vi vill förmedla när vi röstar mot betänkandet i dess helhet.
But allow me to convey to them a certain sense of bitterness which I cannot help but feel.
Tillåt mig emellertid att uttrycka en viss bitterhet, som jag inte kan undvika att känna.
Before concluding I must convey to Mr Rothley how much I have valued his work over the years.
Jag vill inte avsluta utan att uttrycka min respekt för Rothleys arbete under dessa år.
I would like to convey my condolences to his family.
Jag skulle vilja uttrycka mitt deltagande med hans familj.
Quite simply, the intention is to convey the vision of the EU's infallibility.
Man vill helt enkelt föra ut visionen om EU: s ofelbarhet.
We will convey this message to the Luxembourg Presidency.
Vi kommer att föra budskapet vidare till ordförandelandet Luxemburg.
I hope, Commissioner, that you will convey this message.
Jag hoppas att ni kommer att föra vidare denna begäran.
I want to convey to you the certainty that fills me.
Jag vill överföra den visshet som uppfyller mig till er.
The Union must establish a dialogue with its partners and find common ground for conveying its values.
Unionen måste upprätta en dialog med sina partner och finna gemensamma förutsättningar för att överföra sina värderingar.
We must therefore, in a way that expresses our utmost respect, convey this sentiment and the rights of these people to the Egyptian authorities..
Med all respekt måste vi därför överföra denna känsla till de egyptiska myndigheterna och denna rätt till dessa personer.
Mr President of the Commission, your message appears to me to convey a certain weariness, because we are all aware of the artificial nature of the construction of Europe.
Ert budskap verkar vara präglat av en viss leda, för det finns ingen som är omedveten om det europeiska byggets artificiella karaktär.
to convey

Användningsexempel för "to convey" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI want to convey something that is truer than truth about our common humanity.
Jag vill framföra något som är sannare än sanningen om vår gemensamma mänsklighet.
EnglishI would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council.
Jag skulle vilja be minister Dick Roche att framföra det till rådets ordförande.
EnglishThat is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
Det är det meddelande som våra ledare bör överlämna högt och tydligt till Moskva.
EnglishPlease convey that to the Commissioner please, as she is not listening at the moment.
Var god och meddela detta till kommissionären, eftersom hon inte lyssnar just nu.
EnglishWe therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Vi framför därför vår sympati och vårt deltagande till offren och deras familjer.
EnglishAs the President of Slovenia, you convey that message with particular resonance.
Som Sloveniens president framför ni det budskapet med särskild genklang.
EnglishI would ask you to convey my good wishes to Mr Schulz, who is no longer here.
Jag ber er framföra hälsningar till herr Schulz, som inte längre finns här.
EnglishThat is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Det är det budskap som vi mycket bestämt måste framföra till de georgiska myndigheterna.
EnglishI took it upon myself to convey what had been discussed and voted on in the House.
Jag åtog mig att framföra det som hade diskuterats och gått till omröstning i kammaren.
EnglishIt only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Nu vill jag bara framföra mina gratulationer och önska er all framgång.
EnglishThat is the message that this House should forcefully and unanimously convey.
Det är det budskap som parlamentet kraftfullt och enhälligt bör framföra.
EnglishWe will convey the following message: Obviously we welcome the new government in place.
Vi kommer att överlämna följande budskap: Vi välkomnar givetvis den nya regeringen.
EnglishThey worked until they dropped, and I ask you to convey these thanks to your staff.
De arbetade tills de stupade, och jag ber er vidarebefordra detta tack till er personal.
EnglishIn the long term we would not be able to convey it to our citizens in political terms.
En sådan skulle inte heller i längden kunna förmedlas till våra medborgare.
EnglishI would urge you, Mr President, to convey our good wishes to the troops on the ground.
Jag vill be talmannen att framföra våra lyckönskningar till marktrupperna.
EnglishAs regards information policy, I shall convey a message to Mr Oreja.
Vad gäller informationspolitik, skall jag skicka ett meddelande till herr Oreja.
EnglishIf so, is the Council prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
Om så är fallet, är rådet berett att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
EnglishMy main criticism of the Oostlander report is that it does not convey this message.
Min huvudsakliga kritik mot Oostlanderbetänkandet är att det inte förmedlar detta budskap.
EnglishI hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Jag hoppas att någon kommer att lyckas att framföra parlamentets budskap till det innan dess.
EnglishI apologise, and I shall convey my apology directly to Mr Bullmann.
Jag ber om ursäkt, och den ursäkten kommer jag att framföra direkt till Bullmann.