EN control
volume_up
{substantiv}

control (även: censorship, check, check-up, checkup)
In my view, fishing is properly a matter for national control, not EU control.
Jag anser att fisket bör stå helt under nationell kontroll, inte under EU:s kontroll.
You no longer have any national control; you no longer have any European control...
Ni har ingen nationell kontroll längre, ni har ingen europeisk kontroll...
If control is not exercised by Parliament, then there is no control.
Om kontrollen inte utförs av Europaparlamentet, så sker ingen kontroll.
control
control
volume_up
styr {enb. plur.}
Why is it not left to Member States, if it is their rules that control the situation?
Varför överlåts detta inte till medlemsstaterna, om det är deras regler som styr situationen?
Remember, you're in control of the code that's used on your website to create breadcrumbs.
Kom ihåg att du styr den kod som används på din webbplats för att skapa brödsmulor.
These settings allow you to control Messenger security settings.
Med inställningarna styr du säkerhetsinställningarna i Messenger.

Användningsexempel för "control" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishIt was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
Det var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
EnglishThe Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
Kommissionen tror att den kan styra detta pris genom att införa ett referenspris.
English What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishThe Committee on Budgetary Control was informed of this on a number of occasions.
Budgetkontrollutskottet har fått information om detta vid ett flertal tillfällen.
EnglishThe control to be carried out must provide an opportunity to retain this system.
Den översyn som kommer att göras måste ge en möjlighet att bibehålla detta system.
EnglishIn two months' time the voters will be assuming their control function over us.
Om två månader är det väljarna som utnyttjar sin kontrollfunktion gentemot oss.
EnglishEuropean producers, however, consider these control standards to be insufficient.
Men europeiska producenter anser att dessa kontrollstandarder är otillräckliga.
EnglishThe Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
Hur kan referenspriset verkligen garantera ett pris på de europeiska marknaderna?
EnglishI also subscribe to the Commissioner's view that quota control must be stricter.
Jag skriver också under på kommissionärens åsikt att kvotkontrollen måste skärpas.
EnglishIf control systems in all Member States were uniform, this would not be happening.
Om kontrollsystemen i alla medlemsstaterna var enhetliga skulle detta inte ske.
EnglishWe should remember that countries in which public control is not working - ...
Vi bör komma ihåg att de länder där den offentliga kontrollen inte fungerar – ...
EnglishHow are we going to organise democratic control of these 'enhanced cooperations '?
Hur skall vi organisera den demokratiska kontrollen och de närmare samarbetena?
English What equipment does the Spanish border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de spanska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English What equipment does the Slovenian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de slovenska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English What equipment does the Romanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de rumänska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English If so, what organisations are deployed for the control of Lithuanian borders?
 Om så är fallet, vilka organisationer används inom det litauiska gränsskyddet?
English If so, what organisations are deployed for the control of Bulgarian borders?
 Om så är fallet, vilka organisationer används inom det bulgariska gränsskyddet?