EN

to contain [contained|contained] {verb}

volume_up
1. allmänt
to contain (även: includes)
They all contain a principle of equality that also applies to this proposal.
De innehåller alla en likabehandlingsprincip som även gäller detta förslag.
Unfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.
Tyvärr innehåller de åtskilliga motsägelser där de går emot kompromisserna.
These amendments contain measures which most certainly were not mentioned earlier.
Dessa ändringsförslag innehåller villkor som överhuvudtaget inte togs upp nyss.
On the first page specify which option fields should contain the group element.
På första sidan definierar Du vilka alternativfält gruppelementet ska innehålla.
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Säljvärdet i koden bör inte innehålla ett valutaprefix ($) eller kommatecken (,).
The budgets will therefore have to contain certain remarks to make this possible.
Budgetarna bör därför innehålla vissa påpekanden som gör detta möjligt.
These agreements seem to have become a common tool 'to contain the flow' of irregular migrants.
Dessa avtal verkar ha blivit ett vanligt instrument för att ”hålla tillbaka flödet” av illegala migranter.
We must not forget that the purpose of the regulation is to contain fluorinated gas emissions and not to ban them.
Vi får inte glömma att syftet med förordningen är hålla tillbaka utsläppen av fluorerade gaser och inte att förbjuda dem.
They contain relatively little on socio-economic issues, and, as for what they do contain, I do rather wonder whether we might agree with it.
Det står dock ganska litet om den socialekonomiska problematiken, och angående det som står är frågan om vi verkligen kan hålla med om det.
We should consider what exactly Russia would be attempting to contain.
Vi bör fundera över exakt vad Ryssland skulle försöka att hindra.
Of particular importance to the Canary Islands is the recent effort made to contain illegal immigration by sea.
Av särskild vikt för Kanarieöarna är ansträngningarna att hindra olaglig invandring sjövägen.
Good preparation is of vital importance in preventing or containing disasters.
. – Bra förberedelser är av avgörande betydelse för att förebygga eller hindra katastrofer.
This strategy must contain an action plan for the protection of the marine environment that includes targets, resources and timetables.
Denna strategi måste innefatta målsättningar, resurser och tidsramar.
PNR records tend to contain very summary data and, on average, no more than 10 fields, with very basic information.
Passageraruppgifter brukar innefatta mycket summariska uppgifter och i genomsnitt inte mer än 10 fält med uppgifter som innehåller mycket grundläggande information.
Relevant legislation implementing the directive need not necessarily contain a specific reference to the principle of fair compensation.
Den relevanta lagstiftningen för genomförande av direktivet behöver inte nödvändigtvis innefatta en uttrycklig hänvisning till principen om rimlig kompensation.
These agreements seem to have become a common tool 'to contain the flow' of irregular migrants.
Dessa avtal verkar ha blivit ett vanligt instrument för att ”hålla tillbaka flödet” av illegala migranter.
We must not forget that the purpose of the regulation is to contain fluorinated gas emissions and not to ban them.
Vi får inte glömma att syftet med förordningen är hålla tillbaka utsläppen av fluorerade gaser och inte att förbjuda dem.
That means that the policy of containing Iran only by half-hearted sanctions and diplomacy has failed.
Det betyder att politiken att hålla tillbaka Iran enbart genom halvhjärtade sanktioner och diplomati har misslyckats.
I know you could scarcely contain your delight at what we said about reforming the United Nations.
Jag vet att ni knappast kunde tygla er glädje över det vi berättade om FN-reformerna.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
Jag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
I hope that we were able to contain this, going forward.
Jag hoppas att vi har kunnat tygla detta, genom att gå vidare.
This menu contains the commands for controlling the view of the document contents on the screen.
Den här menyn innehåller kommandon som används till styra hur dokumentinnehållet ser ut på bildskärmen.
The View menu contains commands for controlling the display of the spreadsheet window and contents.
Visa-menyn innehåller kommandon som används till att styra hur tabelldokumentfönstret och dokumentinnehållet ser ut på bildskärmen.
Moreover, I believe that the rapporteur’s contribution contains many important points which should definitely do more to direct our overall thinking as we face the future.
För övrigt anser jag att föredraganden har många viktiga poänger i sitt inlägg som definitivt borde styra vårt tänkande i högre grad och rent allmänt inför framtiden.
In fact, it's so massively rich that it can contain the four other top industrialized nations' economies inside itself, it's so vastly rich.
Faktum är, att det är så enormt rikt Att det kan rymma de fyra andra industrialiserade toppländernas ekonomier inuti sig självt, så väldigt rikt är det.
We note that President Obama has said that an agreement should neither contain only certain elements nor merely be a political declaration.
Vi noterar att president Obama har talat om en överenskommelse som vare sig skulle rymma bara vissa delar eller bara är en politisk deklaration.
2. matematik
Luckily, the Irish Government has been able to contain it; the same goes for Britain.
Lyckligtvis har den irländska regeringen kunnat begränsa omfattningen; samma sak gäller för Förenade kungariket.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
För att begränsa detta fenomen måste finskuren tobak kunna fungera som ersättning för cigaretter.
If we manage this we will be able to contain this problem as much here as in other areas.
Om vi lyckas med detta, kan vi begränsa problemet så långt, som det över huvud taget är möjligt.
3. militärt
If you look closely at the amendment, it contains a proposal to the effect that the Member States agree between themselves to cooperate in this way.
Om man läser ändringsförslaget noggrant ser man att det innebär att medlemsstaterna själva skall avtala om att binda upp sig på det viset.
Finally, I think it is premature to commit ourselves to extending the labelling system to processed products containing beef, as suggested in proposed Amendment No 40.
Slutligen anser jag att det är förhastat att binda sig vid en utvidgning av märkningssystemet till förädlingsprodukter som innehåller nötkött, vilket föreslås i ändringsförslag 40.

Användningsexempel för "to contain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor example, the European Commission' s proposal did not contain a review clause.
Det fanns till exempel ingen kontrollklausul i Europeiska kommissionens förslag.
EnglishOn the first page specify which option fields should contain the group element.
På första sidan definierar Du vilka alternativfält gruppelementet ska innehålla.
EnglishI would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
Jag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
EnglishSmoke has been found to contain 4 000 substances, of which 50 are carcinogens.
Rök har visat sig innehålla 4 000 olika ämnen, av vilka 50 är cancerframkallande.
EnglishThe sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Säljvärdet i koden bör inte innehålla ett valutaprefix ($) eller kommatecken (,).
EnglishThese amendments contain measures which most certainly were not mentioned earlier.
Dessa ändringsförslag innehåller villkor som överhuvudtaget inte togs upp nyss.
EnglishThey are buying securities, even ones that contain dodgy derivatives and so on.
De köper värdepapper, också sådana som innehåller riskabla derivat och annat.
EnglishIt also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Det innehåller också grupptillsyn, och här håller jag med kommissionsledamoten.
EnglishThey contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
De omfattar viktiga punkter som ligger i linje med det som vi strävar mot i EU.
EnglishUnfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.
Tyvärr innehåller de åtskilliga motsägelser där de går emot kompromisserna.
EnglishThe questions raised by you and others contain extremely valuable suggestions.
De frågor som har tagits upp - av er och andra - är mycket värdefulla bidrag.
EnglishClick Verbatim to see results that contain the exact words you searched for.
Klicka på Ordagrant om du vill se resultat som innehåller den exakta sökfrasen.
EnglishBecause the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
För i vattenbassängen måste även andra isotoper än kobolt och cesium förekomma.
EnglishThis report, however, must contain clarity and commitments from both sides.
Det här betänkandet måste dock innehålla tydlighet och åtaganden från båda sidor.
EnglishThe products should not contain chemicals that could be harmful to health either.
Produkterna ska inte heller få innehålla kemikalier som kan vara skadliga för hälsan.
EnglishMy group has always supported the right of the consumer to know what foods contain.
Min grupp har alltid stött konsumenternas rätt att veta vad maten innehåller.
English(DE) Mr President, of course consumers have a right to know what foods contain.
(DE) Herr talman! Konsumenterna har givetvis rätt att veta vad livsmedlen innehåller.
EnglishIn this form of agriculture, seeds may not contain any GMOs or pesticides.
I den här sortens jordbruk får utsädet inte innehålla GMO eller växtskyddsmedel.
EnglishMany products today contain chemicals that are already prohibited within the EU.
Många produkter innehåller idag kemikalier som redan är förbjudna inom EU.
EnglishSome of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
Vissa andra språk innehåller fel, så var vänlig och följ den tyska texten.

"contain a gene" på svenska

contain a gene
Swedish
  • innehåller en gen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"container garden" på svenska

container garden
Swedish
  • behållare trädgård
  • container trädgård
Mera chevron_right

"container gardening" på svenska

container gardening
Swedish
  • behållare trädgårdsarbete
  • behållare trädgårdsskötsel
Mera chevron_right