EN

to constitute [constituted|constituted] {verb}

volume_up
1. allmänt
to constitute
The Stabilisation and Association Agreements constitute a central point of this policy.
Stabiliserings- och associeringsavtalen utgör en grundsten i denna politik.
They constitute the preventive tool called for by this House.
De utgör den förebyggande verksamhet som man här efterlyser.
The Commission ’ s proposals therefore constitute a valid working basis.
Kommissionens förslag utgör således en giltig utgångspunkt.
This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory.
Detta skall utgöra ett effektivt genomförande av konceptet för ett fredslaboratorium.
Africa, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
Afrika med sina tragedier kommer att utgöra krisen för de kommande decennierna.
That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Detta avtal kommer att utgöra en politisk milstolpe i vår relation med Serbien.
A meeting is held in Brussels, Belgium, to constitute the ESC.
Ett möte hålls i Bryssel för att upprätta Ekonomiska och sociala kommittén (ESK).
This code of conduct would constitute an important step towards inspiring these countries to establish respective ethical standards.
Denna uppförandekod skulle vara ett viktigt steg mot att inspirera dessa länder att upprätta respektive etiska normer.
I can report to you with great pride the achievement of establishing a Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly, which was constituted last March in Athens.
Jag kan med stor stolthet berätta för er om målet att upprätta den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, som inrättades i mars förra året i Aten.
In this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
I det fallet skulle två länder bilda ett gränsöverskridande luftrumsblock.
I wish to commend the Commissioner for her work on forming a comprehensive view – which may perhaps constitute a model for the rest of the world – of the use of chemicals in Europe.
Jag vill ge kommissionären en eloge för arbetet med en helhetssyn på användningen av kemikalier i Europa, som kanske kan bilda modell för resten av världen.
Through what we have voted, this will also apply to Rule 29 in its new version, which lays down the minimum size for constituting a political group in Parliament.
Genom det som vi har röstat igenom kommer detta också att gälla för artikel 29 i den nya versionen, som fastställer minimistorleken för att bilda en politisk grupp i parlament.
That is why the efforts invested in creating a European Institute of Technology constitute an important aspect of our strategy for growth and jobs.
Därför utgör insatserna för att inrätta ett europeiskt teknikinstitut en viktig aspekt av vår strategi för tillväxt och arbetstillfällen.
to constitute (även: to found)
2. näringsliv
to constitute
The Stabilisation and Association Agreements constitute a central point of this policy.
Stabiliserings- och associeringsavtalen utgör en grundsten i denna politik.
They constitute the preventive tool called for by this House.
De utgör den förebyggande verksamhet som man här efterlyser.
The Commission ’ s proposals therefore constitute a valid working basis.
Kommissionens förslag utgör således en giltig utgångspunkt.

Användningsexempel för "to constitute" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIndeed, new findings constitute the main reason for technological modifications.
De nya kunskaperna är den huvudsakliga anledningen till de tekniska ändringarna.
EnglishAfrica, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
Afrika med sina tragedier kommer att utgöra krisen för de kommande decennierna.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Det är därför som den inte är en typisk decentraliserad byrå i EU:s bemärkelse.
EnglishThat agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Detta avtal kommer att utgöra en politisk milstolpe i vår relation med Serbien.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.
Kollegor! Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishI would like to know whether the guidelines legally constitute a common position.
Jag skulle vilja veta om riktlinjerna lagligen utgör en gemensam ståndpunkt.
EnglishThese two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Dessa två principer kommer snart att utgöra ett prejudikat för våra handelspartner.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Nästan hälften av jordens befolkning är män, för att vända på resonemanget.
EnglishThe trans-European railway systems, in particular, constitute an obvious first step.
Ett självklart första steg handlar då om just de transeuropeiska järnvägssystemen.
EnglishThese three diseases will constitute a serious problem for a long time to come.
Dessa tre sjukdomar kommer att utgöra ett allvarligt problem under lång tid framöver.
EnglishI do not yet know, Mr Michel, whether it will constitute a success in the long term.
Herr Michel! Jag vet ännu inte om den kommer att innebära en framgång på lång sikt.
EnglishAfter all, if the trial in question was unfair, then this would constitute a crime.
Om rättegången i fråga var orättvis så skulle detta i själva verket utgöra ett brott.
EnglishThis principle of solidarity must constitute the guarantee of the European social model.
Solidaritetsprincipen måste vara en garanti för den europeiska sociala modellen.
EnglishThis will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory.
Detta skall utgöra ett effektivt genomförande av konceptet för ett fredslaboratorium.
EnglishIn this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
I det fallet skulle två länder bilda ett gränsöverskridande luftrumsblock.
EnglishThese 'false' self-employed drivers constitute a direct threat to employed drivers.
Dessa ”falska” förare som är egenföretagare utgör ett direkt hot mot anställda förare.
EnglishImpact assessments (IAs) can constitute important support for the legislative process.
Konsekvensbedömningar kan utgöra ett viktigt stöd för lagstiftningsprocessen.
EnglishI believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
Jag anser att påtvingade läkarkontroller är oerhört integritetskränkande.
EnglishAcidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
Försurat vatten utlöser dessutom tungmetaller som utgör ett hälsoproblem.
EnglishNumerators and denominators are also constitute multiple-line formulas.
Men även täljare och nämnare i ett bråk räknas som flerradiga i denna bemärkelse.

Synonymer (engelska) till "constitutional":

constitutional
constituted