EN

to connect [connected|connected] {verb}

volume_up
1. allmänt
In short, UC makes it easier for people to connect, communicate and work together.
Kort och gott gör UC det enklare för personer att ansluta, kommunicera och arbeta tillsammans.
Is it possible, in such an eventuality, to connect up certain providers or consumers?
Går det i ett sådant läge att ansluta vissa leverantörer eller konsumenter?
If we are to really connect the EU to its citizens, we must put our money where our mouth is.
Om vi verkligen skall ansluta EU till dess medborgare måste vi lägga våra pengar där de behövs.
The first responsibility of the present Commission is, therefore, to connect with citizens.
Den nuvarande kommissionens främsta ansvar är därför att förena sig med medborgarna.
How can we connect justice with efficiency?
Hur kan vi förena rättvisa med effektivitet?
It talks about connecting the citizens and about public-sphere debating.
Det talas om att förena medborgarna och om offentlig debatt.
You can also connect boxes to show a hierarchical relationship.
Nu kan du förbinda två namnskyltar med varandra för att tydliggöra deras inbördes hierarkiska förhållande.
We cannot permanently connect this, however, to the question of the integrity of the Peoples ' Republic of China!
Men vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!
We cannot permanently connect this, however, to the question of the integrity of the Peoples' Republic of China!
Men vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!
to connect (även: to link, to twin)
We need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Vi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
The incident showed first of all the failure of intelligence, a failure 'to connect the dots'.
Händelsen vittnar främst om bristande underrättelse och en bristande förmåga att koppla samman information.
You can connect two 3D objects to a single object whose contours are the 3D sum of the individual objects.
Du kan koppla samman två 3D-objekt till ett enda objekt, vars konturer är summan av de enskilda objekten.
to connect (även: to link)
And the first of these is to connect, is that your social relationships are the most important cornerstones of your life.
Den första av dessa är att anknyta, det är att dina sociala relationer är de viktigaste grundstenarna i ditt liv.
It does a real job in connecting with our citizens in this area.
Det gör ett verkligt jobb genom att anknyta till våra medborgare inom detta område.
The starting point is the idea that the immaterial is not technical and that everything that connects to the material world and that uses matter, energy or tools is patentable.
Utgångspunkten är idén att det immaterialrättsliga inte är tekniskt och att allt som går att anknyta till den materiella världen och som använder materia, energi eller verktyg är patenterbart.
to connect (även: to bond)
to connect
2. teknik
If you are unable to connect again, contact theadministrator for this server.
Om du inte kan koppla upp igen kontaktar duserveradministratören.
And how to better connect research with the development and deployment phase?
Hur ska man på ett bättre sätt koppla forskningen till utvecklings- och tillämpningsfasen?
We will pay attention to this and connect that with labour market trends.
Vi kommer att uppmärksamma detta och koppla det till trenderna på arbetsmarknaden.

Användningsexempel för "to connect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf you want to connect two accounts permanently, you should use Mail Fetcher.
Använd Mailhämtaren om du vill ha tips på hur du ansluter två konton permanent.
EnglishThere are opportunities to create sessions for student groups via Adobe Connect Pro.
Det finns möjligheter att skapa möten för studentgrupper via Adobe Connect Pro.
EnglishOpen the context menu for the selected object and select the Connect command.
Öppna snabbmenyn över de markerade objekten och välj sedan kommandot Förbind.
EnglishAnd then you connect that with your feeling that everyone has that motherly possibility.
Och då ansluter du det med din känsla av att alla har denna moderliga möjlighet.
EnglishUse this command to break the bonds of previously connected (with Connect command) lines.
Med det här kommandot bryter du ner konturlinjer som är förbundna med varandra.
EnglishWe need to connect EU institutions to all the communities of the Union.
Vi måste skapa kontakt mellan EU: s institutioner och alla unionens samhällen.
EnglishWe need to connect EU institutions to all the communities of the Union.
Vi måste skapa kontakt mellan EU:s institutioner och alla unionens samhällen.
EnglishI feel the content of CONNECT is extremely important, whatever it is called.
Oavsett beteckningen är det innehållet i Connect som förefaller mig vara mycket viktigt.
EnglishThis link does not solve the problem of how to connect Lithuania to the EU energy system.
Denna förbindelse löser inte problemet med Litauens anslutning till EU:s energisystem.
EnglishUsing the navigation buttons connect up the display of the sheet tabs for all sheets.
Med kommandoknapparna för navigation bläddrar du bland registerflikarna för alla tabeller.
EnglishThat people on the fringes can find each other, connect and go somewhere.
Att människor i utkanterna kan hitta varandra, kontakta varandra och ta vägen någonstans.
EnglishWe must connect with our people, with our constituents, with our voters.
Vi måste ha kontakt med våra folk, våra väljare - de som röstar på oss.
EnglishNow you actually know how they connect to each other by looking at their Facebook page.
Nu kan du faktiskt ta reda på hur de kommunicerar genom att kolla in deras Facebook-sidor.
EnglishThe PEACE programme was, and is, a tangible mechanism to connect Europe with the citizens.
Peace-programmet var, och är, ett handgripligt sätt att göra just detta.
EnglishThe first responsibility of the present Commission is, therefore, to connect with citizens.
Kommissionen måste därför professionalisera sin kommunikationsverksamhet.
EnglishHowever, that means we have to connect with the people who elected us.
Men det innebär att vi måste liera oss med de medborgare som valde oss.
EnglishThe knowledge of how students connect formulae to reality is central in his research.
Forskning vid LiU visar nu att elstötarna verkligen ökar frisättningen av signalämnet dopamin.
EnglishNot because you force them to do something against their will, but because they wanted to connect.
Inte för att du tvingar dem mot deras vilja. ~~~ Utan för att de söker kontakt.
EnglishAll online ads are essentially clickable messages that connect customers with a website.
Alla onlineannonser är i princip klickbara meddelanden som leder kunderna till en webbplats.
EnglishConnect to the information you need faster, even before you finish typing your search!
Få fram den information du behöver snabbare, till och med innan du har skrivit klart sökordet.