EN to confirm
volume_up
[confirmed|confirmed] {verb}

1. allmänt

Can the Commission confirm that this position will be maintained?
Kan kommissionen bekräfta att denna förhandlingsposition kommer att upprätthållas?
In conclusion, may I now confirm the Commission's position on the amendments.
Kan jag nu avslutningsvis bekräfta kommissionens inställning till ändringsförslagen.
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
Kan kommissionären bekräfta att han skriver under uttalandet från transportutskottet?
to confirm
The Commission's implementation reports confirm that the programme objectives have been achieved.
Kommissionens genomföranderapporter bekräftar att programmens syften uppnåtts.
If the checks confirm that the product is safe, the ban will automatically be lifted.
Om kontrollerna bekräftar att produkten är säker kommer förbudet automatiskt att hävas.
I confirm that this kind of aid can be given but not to the sensitive sectors.
Jag bekräftar att den sortens stöd kan ges, men inte i de känsliga sektorerna.
At that meeting, Mercosur refused to confirm the best offers exchanged.
Vid detta möte vägrade Mercosur att godkänna utbytet av de bästa erbjudanden.
Yet, there has been no evidence in the railway sector to confirm the belief that liberalisation is the only way it can be revived.
På järnvägsområdet kan vi inte godkänna dogmen om avreglering som ett enda sätt för nystart.
He has confirmed his willingness to accept them.
Han har bekräftat att han kommer att godkänna dem.
Mr President, the recent election in your country confirmed that the people of Ukraine have embraced democracy.
Vi anser att den oranga revolutionens tolv dagar inte bara visade på styrkan i ert lands längtan efter demokrati, president Jusjtjenko.
If we analyse the efficacy of our cooperation for development, we will confirm that in those countries where democracy and respect for human rights are improved, everything works better.
Om vi analyserar hur effektivt vårt utvecklingssamarbete är, kommer vi att kunna styrka att allting funderar bättre i de länder där demokrati och respekt gör framsteg.
This result confirms the Committee's strength, which lies in its ability to reach, in response to changed conditions, a new decision on a matter on which there has already been a vote.
Detta resultat bekräftar utskottets styrka, att på grund av förändrade förutsättningar fatta ett nytt beslut i en sakfråga om vilken omröstning redan har ägt rum.
At the Summit we will confirm our commitment to strengthening non-proliferation and encourage closer cooperation.
Vid toppmötet kommer vi att bekräfta vårt engagemang för att stärka icke-spridning och uppmuntra närmare samarbete.
The result would be a patchwork quilt of a social policy which would certain not confirm and win the trust that employees ought to have in Europe's institutions.
Detta skulle innebära social lapptäckespolitik och varken stärka eller skapa det förtroende som arbetstagarna ju borde ha för de europeiska institutionerna.
It was a good summit, it was pragmatic and constructive in character and it confirmed Russia's desire for a stronger relationship with the European Union.
Det var ett bra, praktiskt inriktat och konstruktivt toppmöte, som bekräftade att Ryssland vill stärka sina förbindelser med EU.
She can confirm that we took on about 80% of Parliament’s proposals.
Hon kan intyga att vi antog cirka 80 procent av parlamentets förslag.
I will also be able to confirm that you were present.
Även jag kan intyga att ni var närvarande.
I can confirm that the Commission is working on such a strategy, which will be presented under the next Commission.
Jag kan intyga att kommissionen arbetar med strategin, och den kommer att presenteras av nästa kommission.
After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.
Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.
to confirm (även: to ratify)
How are citizens to understand that their elected representatives do not wish to confirm the rights which they politically pretend to support?
Hur skall medborgarna kunna förstå att deras valda representanter inte vill stadfästa de rättigheter som de i politiskt hänseende låtsas stå bakom?
to confirm

2. näringsliv

Can the Commission confirm that this position will be maintained?
Kan kommissionen bekräfta att denna förhandlingsposition kommer att upprätthållas?
In conclusion, may I now confirm the Commission's position on the amendments.
Kan jag nu avslutningsvis bekräfta kommissionens inställning till ändringsförslagen.
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
Kan kommissionären bekräfta att han skriver under uttalandet från transportutskottet?
to confirm (även: to attest, to authenticate)
After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.
Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.
to confirm
How are citizens to understand that their elected representatives do not wish to confirm the rights which they politically pretend to support?
Hur skall medborgarna kunna förstå att deras valda representanter inte vill stadfästa de rättigheter som de i politiskt hänseende låtsas stå bakom?

3. religion

to confirm
OK, I call the SPCA to confirm this -- they confirm it.
Jag fattar" OK, jag ringer SPCA för att konfirmera detta, de konfirmerar.

Användningsexempel för "to confirm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
Jag kan bekräfta att vi i övermorgon kommer att hålla ett regeringssammanträde.
EnglishWe accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Vi accepterade auktoritära regimer, när deras enda mål var att bekräfta vår fruktan.
EnglishMr President, this is a period when we confirm the end to historic divisions.
Herr talman! Detta är en tid då vi bekräftar slutet på historiska uppdelningar.
EnglishCould you confirm that you will be giving written answers to the five questions?
Kan ni själv bekräfta att ni kommer att besvara de fem frågorna skriftligen?
EnglishRecent events confirm the need to improve the European Union's response to crises.
Den senaste tidens händelser bekräftar att EU:s krisrespons måste förbättras.
EnglishThe EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
EU kommer att bekräfta för indierna att vi är fast beslutna att bekämpa terrorismen.
EnglishThe Spanish Presidency really ought to be here today in order to confirm that.
Det spanska ordförandeskapet borde verkligen vara här i dag för att bekräfta detta.
EnglishMr Metten, I would simply like to confirm exactly what Commissioner de Silguy said.
Herr Metten! Jag skulle bara vilja bekräfta exakt vad kommissionär de Silguy sade.
EnglishI can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
Jag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.
EnglishI would hope that you can confirm your support during the vote on this proposal.
Det är min förhoppning att ni under omröstningen kan bekräfta att ni stöder förslaget.
EnglishI also call PETA, just for fun, and they don't like it -- but they confirm it.
Jag ringer också till PETA, för skojs skull, och de gillar det inte, men konfirmerar.
English   – Mr President, I simply wanted to confirm what was said by my colleague, Mr Posselt.
   – Herr talman! Jag vill bara bekräfta vad min kollega Bernd Posselt har sagt.
EnglishI will confirm them in writing to the Presidents of Parliament and of the Council.
Jag kommer att bekräfta dem skriftligen till parlamentets talman och rådets ordförande.
EnglishCan you confirm, Commissioner, that Sweden is situated in Europe rather than in the USA?
Kan ni bekräfta, herr kommissionär, att Sverige ligger i Europa och inte i USA?
EnglishI can therefore confirm to you that I will continue to move in this direction.
Därför kan jag bekräfta för er att jag kommer att fortsätta att agera i den riktningen.
EnglishI wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
Jag kan försäkra er alla om att minsta samröre med honom bekräftar detta.
EnglishIt would also be desirable for the UN Security Council to confirm such a measure.
Det skulle därför också vara önskvärt att FN: s säkerhetsråd bekräftade en sådan åtgärd.
EnglishI therefore encourage you to confirm this approval in this morning's vote.
Jag uppmanar er därför att bekräfta detta godkännande under förmiddagens omröstning.
EnglishThis will confirm or otherwise the existence of parallel criminal proceedings;
Därigenom kan man utröna om det föreligger några parallella straffrättsliga förfaranden.
EnglishThe Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Hälsokontrollen kommer nu att bekräfta att detta dubbla syfte äger giltighet.