"to condemn" - Svensk översättning

EN

"to condemn" på svenska

EN to condemn
volume_up
[condemned|condemned] {verb}

to condemn (även: to censure, to curse, to damn, to decry)
At the same time I wish to condemn the intervention by Nigeria.
Jag skulle i detta sammanhang också vilja fördöma Nigerias intervention.
We must condemn the undemocratic and brutal action of the Burmese military government.
Vi måste fördöma den burmesiska militärregimens odemokratiska och brutala åtgärder.
I had the opportunity to condemn these actions yesterday in plenary.
Jag hade tillfälle att fördöma detta agerande under plenarsammanträdet i går.
With this simple source of doubt, it is impossible to condemn a defendant to death.
Med detta lilla tvivel är det omöjligt att döma en anklagad till döden.
It is clearly outrageous that the state should condemn the victims, rather than their aggressors.
Det är klart skandalöst att staten skulle döma offren, snarare än deras angripare.
All these factors may condemn the countries of Central Europe...
Alla dessa faktorer kan döma ut länderna i Centraleuropa ...
to condemn (även: to damn)
All these factors may condemn the countries of Central Europe...
Alla dessa faktorer kan döma ut länderna i Centraleuropa ...
These factors would, in fact, condemn the reform from the outset.
Detta vore för övrigt aspekter som skulle döma ut den från början.
I already emphasized in my first reply that it was too early to condemn the structural policy.
Men, jag har redan påpekat det i mitt första svar att det är en för snabb slutsats att med det döma ut strukturpolitiken.
Let us not assume the right to stand in judgment over technologies, offering support to some, while condemning others.
Vi bör inte ta rätten att fälla utslag om teknik, att erbjuda stöd till vissa sorter och att fördöma andra för given.
to condemn (även: to brand, to stigmatise)
In particular, they grant them the right to publicly condemn companies that publish information which is not in line with official State data or that disseminate it in a misleading fashion.
Framför allt får de rätten att offentligt brännmärka företag som offentliggör information som inte ligger i linje med officiella statliga uppgifter eller som sprids på ett vilseledande sätt.
to condemn (även: to award)

Användningsexempel för "to condemn" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet me say at the outset that all of us condemn terrorism wherever it occurs.
Låt mig inledningsvis säga att vi alla fördömer terrorism var den än förekommer.
EnglishWe unreservedly condemn the support given by France to the Algerian regime.
Vi fördömer utan förbehåll det stöd Frankrike lämnar till den algeriska regimen.
EnglishWe condemn the government of Guatemala, the oligarchy and foreign intervention.
Vi fördömer Guatemalas regering, oligarkin och den utländska interventionen.
EnglishIn addition, I sympathise with Ronan Kerr's family and strongly condemn his killing.
Dessutom känner jag med Ronan Kerrs familj och fördömer kraftigt mordet på honom.
EnglishIt was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Det var följden av våldshandlingar som vi absolut och kategoriskt fördömer.
EnglishDo we need the results of the ad hoc committee to condemn the abuses in Chechnya?
Behövs ad hoc-gruppens resultat för att kritisera övergreppen i Tjetjenien?
EnglishWe condemn the Russian military intervention and the humanitarian crisis it caused.
Vi fördömer det ryska militära ingripandet och den mänskliga kris som det orsakade.
EnglishWe condemn the violence but we also see that black Zimbabweans have a compelling case.
Vi fördömer våld men vi ser också att de svarta i Zimbabwe har obestridliga skäl.
EnglishOver 90% of the people of Spain condemn the disloyalty shown by their Prime Minister.
Vi får inte tysta ned eller förbigå denna ökande illojalitet från Aznars sida.
EnglishOur duty is to condemn the situation while, at the same time, discussing ways forward.
Det är vår skyldighet att påtala läget, men samtidigt måste vi tala om metoderna.
EnglishI condemn the violence and disproportionate force used against the protesters.
Jag fördömer våldet och det oproportionerliga tvång som användes mot demonstranterna.
EnglishI condemn the desecration of the cemeteries in England, which I consider deplorable.
Jag fördömer skändningen av kyrkogårdarna i England, som jag djupt beklagar.
EnglishOver 90 % of the people of Spain condemn the disloyalty shown by their Prime Minister.
Vi får inte tysta ned eller förbigå denna ökande illojalitet från Aznars sida.
EnglishSome people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Vissa kritiserar medan andra applåderar; vissa fördömer och andra berömmer.
EnglishWe condemn the Iranian Revolutionary Court's unfounded decision on Roxana Saberi.
Vi fördömer Irans revolutionsdomstols grundlösa beslut om Roxana Saberi.
EnglishThroughout the Islamic world, not one newspaper failed to condemn this act.
Det fanns inte en enda tidning i den islamiska världen som inte fördömde handlingen.
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Tyvärr förekommer tortyr över hela världen, och vi fördömer det ständigt.
EnglishI condemn the limitations and the worrying consequences of this policy.
Jag vill påtala vilka begränsningar och oroande konsekvenser denna politik har.
EnglishThe comments are wholly unacceptable and we condemn them unreservedly.
Dessa uttalanden är fullständigt oacceptabla, och vi fördömer dem oförbehållsamt.
EnglishIn particular, we condemn the recent acts of violent repression against the opposition.
Vi fördömer särskilt den senaste tidens våldsamma förtryck av oppositionen.