EN

concern {substantiv}

volume_up
1. allmänt
A large part of Denmark's fishing rights concern catches used for fish meal.
En stor del av denna kvot gäller fångster ämnade att användas i framställning av fiskmjöl.
The mandatory measures concern equipment on board and lay down a set of security measures.
I förslaget till förordning föreskrivs även att en del av rekommendationerna i del B i ISPS-koden görs tvingande.
Furthermore, there is still a concern within Europe with regard to a few sensitive national concerns.
Vidare vållar en del känsliga nationella problem fortfarande oro i Europa.
A further concern of the Socialist Group is the issue of risk assessment.
En annan sak som oroar den socialistiska gruppen är frågan om riskbedömning.
The Serbian presence in Kosovo has intensified, and that too is cause for concern.
Serbernas närvaro har ökat i Kosovo och även det är en sak som föder oro.
I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
Jag håller därför inte med dem som anser att denna fråga ”inte är vår sak”.
It is precisely the uncertainty about sources that is the biggest concern with this project.
Och det är just denna osäkerhet om källorna som är det största orosmomentet i samband med detta projekt.
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)
This concern also links up with the points raised in Mr Fassa's report on local and regional capacities.
Denna fråga har också ett samband med de punkter som tas upp i herr Fassas betänkande om lokal och regional förmåga.
We also think that ASEM should be concentrating upon issues of global concern.
Vi anser också att ASEM-samarbetet bör inriktas på frågor av globalt intresse.
During discussions on the directive, the issue of terminal dues caused a great deal of concern.
När direktivet diskuterades medförde frågan om terminalavgifter ett stort intresse.
The sole concern of this industry is the financial well-being of its shareholders.
Denna industris främsta intresse är i själva verket aktieägarnas finansiella välstånd.
The first idea concerns the involvement of citizens in the debate on the future of Europe.
Den första idén handlar om medborgarnas deltagande i debatten om Europas framtid.
The second crucial change from Lomé concerns civil society participation.
Den andra centrala förändringen jämfört med Lomékonventionen gäller det civila samhällets deltagande.
The third point concerns Parliament's involvement.
Den tredje frågan avser detta parlaments deltagande.
Where political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.
Vad gäller politisk delaktighet har vi lyckats öka medvetandet.
The key question concerns the involvement and influence of children.
Den allra viktigaste frågan handlar om barns delaktighet och inflytande.
The fifth point concerns the involvement of Parliament.
Den femte punkten gäller parlamentets delaktighet.
It would be entirely appropriate to deal with your concern under this item.
Ert ärende skulle man mycket väl kunna behandla under denna punkt.
My concern regarding the matter on today’s agenda relates to the rules governing voting rights.
Min oro i dagens ärende gäller rösträttsreglerna.
I call on the Intergovernmental Conference to take our concerns on board.
Jag vädjar till regeringskonferensen att ta upp detta ärende.
I understand your concerns and I repeat that Britain will pay its fair share of enlargement.
Jag förstår er oro och upprepar att Förenade kungariket kommer att betala sin rättmätiga andel av utvidgningen.
I do have great concerns about animal welfare, because a very high percentage of cloned animals suffer at a very early age.
Ja, jag oroar mig ordentligt eftersom en mycket stor andel av de klonade djuren lider redan från späd ålder.
The abnormally high percentages of birth defects in some industrial regions of the European Union are of particular concern.
Den onormalt höga andelen fosterskador i vissa industriregioner i Europeiska unionen är särskilt oroande.
concern (även: attention, care, heed)
It is not the first time that he displays great social concern in the fisheries sector.
Det är inte första gången han visar stor social omsorg inom fiskerisektorn.
Your concern is very touching, Cher, but let's live in the real world.
Din omsorg är rörande, men tillbaka till verkligheten.
This is a compromise between profit and concern for people.
En kompromiss mellan vinst och omsorg om människorna.
The Renault case gives us cause for concern, but lamentations are not enough.
Renault-affären lämnar oss inte oberörda, men det räcker inte att klaga.
You will say that this matter is not my concern and I should not have reservations - this would have been perfectly straightforward.
Ni kommer att säga att det inte är min affär och att det inte är min sak att undra, medan det skulle ha varit så enkelt.
In Denmark, we had a case concerning the Great Belt bridge, where the loan was rather too large.
I Danmark var det en affär kring bron över Stora Bält, där man hade fått ett litet för stort lån.
And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.
Och han börjar att röra sig bortom sitt självkännande, in i bredare oro för andra.
The Commission shares Parliament's concern on the deterioration of the situation in Nepal.
Kommissionen delar parlamentets oro över försämringen av situationen i Nepal.
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Det rumänska parlamentets ”djupa oro” är fullständigt ogrundad och oberättigad.
concern (även: anxiety, care, trouble, worry)
My second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
Mitt andra bekymmer är att transportkostnaderna kommer att öka avsevärt.
Our last concern is the absence of sufficient democratic accountability.
Vårt sista bekymmer är frånvaron av ett fullgott demokratiskt ansvar.
That is perhaps more an unfounded concern on the part of the decision-maker.
Det är kanske snarare beslutsfattarens bekymmer som saknar grund.
Do those decisions concern Kurdish organisations only or other organisations and movements operating in EU Member States?
Gäller dessa beslut uteslutande kurdiska organisationer eller avser de även andra organisationer och rörelser som verkar i EU-länderna?
I have no wish to make party political points here, but given that the Irish Government has serious concerns about this issue, you are in an ideal position to find solutions to it.
Det han vill ha fram är att man försöker höja vars och ens ställning i en uppåtgående rörelse snarare än att försöka skapa en nedåtgående rörelse.
This directorate includes three operational units respectively concerned with matters of policy, competition and sustainability.
Direktoratet består av tre verkställande grupper, som sysslar med frågor som berör politiska frågor, konkurrensfrågor, respektive frågor som har att göra med principen om ständig rörelse.
concern (även: relation)
We understand that the administrative burden needs to be proportionate to the amounts concerned.
Vi har förståelse för att den administrativa bördan måste ställas i relation till de belopp det handlar om.
It might be appropriate to remind President Putin that the rule of law is a two-way thing, as far as our relationship is concerned.
Det kanske kan vara lämpligt att påminna president Putin om att rättsstatsprincipen är ömsesidig när det gäller vår relation.
We have noted sensitivity on the part of the Dutch presidency concerning a series of issues related to citizens' rights.
Vi upplevde en sensibilitet från det nederländska ordförandeskapets sida, gällande en rad frågor som står i relation till de medborgerliga rättigheterna.
concern
The new concern is the largest producer of high-grade paper in Europe.
Den nya koncernen är den största finpappersproducenten i Europa.
In my country the written press is controlled by four large concerns.
I mitt land är den skrivna pressen i händerna på fyra stora koncerner.
In many international concerns savings are made in particular on travel costs in difficult economic times.
I många internationella koncerner sparar man i ekonomiskt dåliga tider särskilt på resekostnaderna.
concern (även: business, firm, house)
The largest plantations belong to companies such as Finantara Intiga, a joint venture by two Indonesian companies and the Finnish concern ENZO FINLAND.
De största plantageytorna tillhör firmor som Finantara Intiga, ett joint venture mellan två indonesiska firmor och den finska koncernen Enzo Finland.
Finally, information is an important concern for this Parliament.
Till sist är information en viktig angelägenhet för detta parlamentet.
It is and should remain a national concern for a long time to come.
Den är och bör förbli en nationell angelägenhet för ganska lång tid framöver.
But let me assure you that this concern is very much in hand in the Bureau.
Låt mig dock försäkra er om att presidiet beslutsamt tar itu med denna angelägenhet.
The Commission shall deal with each Member State concerned through the authority designated by that State.
Kommissionen skall stå i förbindelse med varje berörd medlemsstat genom den myndighet som medlemsstaten utser.
Let me also make a point concerning our bilateral relationship and the relationship with the United States of America.
Låt mig också säga något om vår bilaterala förbindelse och om förbindelsen med Förenta staterna.
Such decisions may concern the relations of the Union with a specific country or region or may be thematic in approach.
De kan gälla unionens förbindelser med ett land eller en region eller ha ett tematiskt upplägg.
(namnet på mottagarens befattning),
So this is even worse when both concerns come together, or when a political position and a business interest in the media coincide.
Det är således ännu värre när båda problemen förenas, dvs. om en politisk befattning och ett affärsintresse inom medierna sammanfaller.
In any case, in my current role of responsibility, I note your comments and will forward them to the people concerned.
Men i egenskap av min nuvarande befattning tar jag emot era synpunkter och, som vanligt, vidarebefordrar jag dem till dem de vederbör.
2. näringsliv
concern (även: enterprise)
The main concern at the moment is to determine the level of preparation of Member States, companies and citizens.
Det viktigaste just nu är att fastställa vilken förberedelsenivå medlemsländer, företag och medborgare har.
Several firms are now proceeding to mine these mineral resources in a way that gives great cause for concern.
Flera företag tänker nu börja bryta dessa mineraler på ett sätt som ger stor anledning till oro.
On the other, there is considerable concern that national companies will be unable to cope with the competition.
Å andra sidan finns det en stor oro för att nationella företag inte kommer att klara av konkurrensen.

Användningsexempel för "concern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe expressed great concern over the continued closure of major crossing points.
Vi uttryckte stor oro över den fortsatta stängningen av viktiga gränsövergångar.
EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Jag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
EnglishA central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
En central punkt i vår politik är att rymden endast används för fredliga syften.
EnglishArticles 12 and 15 of the proposal concern access to information and reporting.
Artiklarna 12 och 15 i förslaget rör tillgång till information och rapportering.
EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Jag uppfattar det som att detta verkligen var huvudfrågan för Europaparlamentet.
EnglishThe largest proportion of the Ombudsman's enquiries concern lack of transparency.
Den största delen av ombudsmannens undersökningar handlar om brist på öppenhet.
EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
Ändringsförslag 9 och 12 handlar om avsättningen och fastställandet av anslagen.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishAs I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
Som jag tidigare nämnde är det en fråga som särskilt oroar och intresserar mig.
EnglishAny expression of EU concern should therefore address both sides in the conflict.
Alla uttalanden från EU: s sida skall därför riktas till båda sidor i konflikten.
EnglishThe fight against unemployment is the most urgent concern of the people of Europe.
Kampen mot arbetslösheten är den mest angelägna frågan för människorna i Europa.
EnglishOur concern here is now focused on the safety of aircraft from third countries.
Speciellt säkerheten för flygplan från tredje land har varit angeläget för oss.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Dessutom räknas människoliv tydligen inte med och flyktingar bryr man sig inte om.
EnglishEqual rights also concern those who will come and not only those already here.
Lika rättigheter gäller även dem som kommer och inte enbart dem som redan är här.
EnglishHealthcare systems are also cause for concern, as they often prove inadequate.
En annan oroande fråga är att hälso- och sjukvårdssystemen ofta är otillräckliga.
EnglishI have a great concern that we are trying to move away from the real issues here.
Jag är mycket oroad över att vi försöker komma bort från de verkliga frågorna här.
EnglishMr President, it is not only hushkits which are causing us considerable concern.
Herr talman! Det är inte bara hushkits som vållar oss de sedvanliga bekymren.
EnglishHowever, I think that support for tobacco growers is a matter of serious concern.
Jag tycker emellertid att stödet till tobaksodlingen är en väl så allvarlig fråga.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Det är alltså inte möjligt att de skapar en dramatisk eller oroande situation.
EnglishI am amazed that its obvious European dimension did not concern you in the Council.
Jag är förvånad över att den uppenbara EU-dimensionen inte oroade er inom rådet.