"composite" - Svensk översättning

EN

"composite" på svenska

volume_up
composite {substantiv}

EN composite
volume_up
{substantiv}

1. teknik

composite
Den är tillverkad av komposit material.
The frame and radii of this web is made up of one type of silk, while the capture spiral is a composite of two different silks: the filament and the sticky droplet.
Ramen och radierna i det här nätet utgörs av en sorts silke, medan fångstspiralen utgörs av en komposit av två olika sorter silke: filamentet och den klibbiga lilla droppen.

Synonymer (engelska) till "composite":

composite

Användningsexempel för "composite" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou will find this in the composite paper which I hope will reach you today.
Ni finner detta i den sammanfattning som jag hoppas kommer att nå er i dag.
EnglishWe must do so, as you said, by drawing up the various composite elements of this strategy.
Vi måste göra det, som ni sa, genom att ta fram de olika beståndsdelarna i denna strategi.
EnglishHowever, it is a composite rather than a monolithic model.
Det är en modell där många erfarenheter grundas på gemensamma värderingar.
EnglishAnd then, here's a beautiful composite of the Whirlpool Galaxy, taken by the Hubble Space Telescope.
Här är en bild av Malströmsgalaxen- -som tagits med Hubbleteleskopet.
EnglishThe discussions on the new statutes have not been easy in view of the composite nature of the Agency.
Diskussionen om de nya stadgarna har inte varit lätt med tanke på byråns sammansatta natur.
EnglishThat is why composite measures are needed to combat it, measures which both prevent and cure.
Därför behöver vi komplexa åtgärder för att bekämpa den, åtgärder som både förhindrar och avhjälper.
EnglishIt is encouraging that the composite dialogue process remains on track despite terrorism.
Det är uppmuntrande att den sammansatta dialogprocessen fortfarande är inne på rätt spår trots terrorismen.
EnglishThat is the text in the conclusions of the composite paper.
Detta är texten i sammanfattningens slutsatser.
EnglishSubject matter: Polymeric Composite Materials Monday, December 12, 2011 at 14:00 E246, Luleå University of Technology
Ämnesområde: Polymera konstruktionsmaterial Måndag den 12 december 2011 kl 14.00 E246, Luleå tekniska universitet
EnglishSubject matter: Polymeric Composite Materials Monday, December 12, 2011 at 10:00 am E246, Luleå University of Technology
Ämnesområde: Polymera konstruktionsmaterial Måndag den 12 december 2011 kl 10.00 E246, Luleå tekniska universitet
EnglishCarbon nanotube-based composite materials.
Carbon nanotube-based composite materials.
EnglishMr President, could I speak partly as the person who chaired the meeting drawing up the composite text?
Herr ordförande! Får jag tala i egenskap av den person som satt som ordförande för det sammanträde som utarbetade den sammansatta texten?
EnglishAt the end of this process, we have a mixed plastic composite: many different types of plastics and many different grades of plastics.
På denna punkt i processen, har vi en blandad plastkomposit: många olika plastsorter och många olika grader av plast.
EnglishThe composite picture of enlargement does not therefore point to insuperable costs but to gains, however the calculations are carried out.
Den sammanlagda bilden av utvidgningen visar därför inte på oöverstigliga kostnader utan på vinster, oavsett hur man gör beräkningarna.
EnglishLuleå University of Technology also offers three different Master's programs in material; Composite Materials, Material Engineering and Wood Technology.
Luleå tekniska universitet erbjuder även tre olika Mastersprogram inom material; kompositmaterial, materialteknik och träteknik.
EnglishKen Knowlton does wonderful composite images, like creating Jacques Cousteau out of seashells -- un-retouched seashells, but just by rearranging them.
Ken Knowlton gör underbara hopsatta bilder. ~~~ Som att göra Jacques Cousteau av snäckskal - omålade snäckskal, bara genom att arrangera dem.
EnglishPolymer Composite Materials, Wood and Bionanocomposites, Engineering Materials and Applied Physics A group of materials important common denominator.
Polymera konstruktionsmaterial, Trä- och bio-nanokompsiter, Materialteknik och Tillämpad fysik En grupp med material som viktig gemensam nämnare.
EnglishMany consumers will tell you that it is impossible to tell where the poultry meat comes from in the composite foods we buy throughout the European Union.
Många konsumenter kan intyga att det är omöjligt att se varifrån fjäderfäköttet kommer i de sammansatta livsmedel som vi köper i Europeiska unionen.
EnglishTord Gustafsson from APC Composite will give a lecture on innovations in Biocomposites, ie composites made from natural materials, not oil.
Tord Gustafsson från APC Composit kommer att hålla en föreläsning om innovationer i Biokompositer, dvs kompositer som är tillverkade av naturmaterial och inte olja.
EnglishIt has the highest costs per composite flight-hour (EUR 730), well above the European average of EUR 474 and also well above the level in neighbouring countries.
Belgocontrol har de högsta totala kostnaderna per flygtimme (730 euro), långt över EU-medelvärdet 474 euro och även långt över grannländernas nivåer.