"complications" - Svensk översättning

EN

"complications" på svenska

volume_up
complication {substantiv}

EN complications
volume_up
{substantiv}

complications (även: hassle, malfunction, rigmarole, shuffling)
All predictable and avoidable complications and hitches must therefore be ironed out beforehand.
Alla komplikationer och allt krångel som går att förutse och förebygga måste också undvikas.
Nevertheless I think that we may allow ourselves to express a wish that the procedures run their course unobstructed, smoothly and without complications.
Trots detta anser jag att vi måste låta oss själva uttrycka en önskan att förfarandena fungerar obehindrat, smidigt och utan krångel.
The first is to support the Commission as far as possible in its effort to keep it simple and not to include unnecessary complications such as biometric risk.
Det första är att så långt som möjligt stödja kommissionen i dess strävan att hålla det enkelt och inte ta med onödigt krångel, som biometrisk risk.

Synonymer (engelska) till "complication":

complication

Användningsexempel för "complications" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishRegardless of the current complications, faster long-term growth remains Europe's priority.
Trots de aktuella problemen prioriterar EU fortfarande en snabbare långsiktig tillväxt.
EnglishThere are therefore no complications and there are no amendments.
Det finns således inte något problem. Det finns inte något ändringsförslag.
EnglishEvery minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Varje år blir 175 miljoner kvinnor gravida, men minst 75 miljoner av dessa graviditeter är oönskade.
EnglishThree and a half million die immediately after birth due to complications during pregnancy.
Tre och en halv miljoner spädbarn dör strax efter födseln på grund av graviditetskomplikationer.
EnglishAll this does is to introduce unnecessary and even risky complications into this aid programme.
Detta är ett onödigt och till och med riskabelt försvårande av detta sätt att betala ut stöd.
EnglishEvidence shows that such complications lead to stress, which puts these drivers at risk on the road.
Denna fråga är mycket känslig för EU-medborgarna, och ni har lyckats finna rätt avvägning.
EnglishAt the same time, it is also very important to understand that childbirth is not without its complications.
Samtidigt är det också mycket viktigt att inse att barnafödande inte är problemfritt.
EnglishEvery day, 500 women die from the complications that arise as a result of illegal and risky abortions.
Varje dag dör 500 kvinnor i sviterna av illegala och osäkra aborter.
EnglishAmendment No 1 raises some technical legal complications that require further consideration.
Ändringsförslag nr 1 medför några tekniska rättsliga implikationer som kräver ytterligare övervägande.
EnglishHe is not receiving help for his high blood pressure and the complications surrounding his heart condition.
Han får inte hjälp för sitt höga blodtryck och sina hjärtkomplikationer.
EnglishTherefore, I understand very well this need to reduce bureaucracy and excessive complications.
Jag förstår därför mycket väl behovet av att få byråkratin och de orimliga komplikationerna att minska.
EnglishMr President, honourable Members, the EU's relationship with Belarus is not without its complications.
rådets tjänstgörande ordförande. - Herr talman! Ärade ledamöter!
EnglishDifferences in national rules governing businesses can create complications for businesses looking to cooperate.
Olikheter i nationell lagstiftning kan ge problem för företag som vill inleda samarbeten.
EnglishThe proposal for a directive on consumer rights aims to reduce the complications for online actions.
Förslaget till direktiv om konsumenträttigheter syftar till att minska komplikationerna vid näthandel.
EnglishTo add to the complications, some of these countries provide their neighbours with electricity.
För att göra saken ännu mer komplicerad, så säljer vissa av dessa länder elektricitet till sina grannländer.
EnglishIf we then turn to purely technical aspects such as those addressed by Mr Lannoye, the complications increase.
Om man sedan dessutom som Lannoye tar upp rent tekniska aspekter blir det ännu mer komplicerat.
EnglishIt is not only in the Balkans that a diverse ethnic mix has the potential to result in serious complications.
Det är inte bara på Balkan som en etnisk mosaik skulle kunna leda till allvarliga förvecklingar.
EnglishThis is no easy subject, not simple at all; it has both legal complications and economic consequences.
Detta är inget enkelt ämne, det är inte enkelt alls, utan har både rättsliga och ekonomiska konsekvenser.
EnglishAnd the only option, pretty much -- when it's stroke or other complications -- is the wheelchair.
Och den enda utvägen, i stort sätt -- när det handlar om en stroke eller andra förvecklingar -- är rullstolen.
EnglishJust to add to the complications, trains are driven on the left in Sweden but on the right in Denmark.
För att göra det riktigt besvärligt har vi vänstertrafik på räls i Sverige, medan danskarna kör till höger.