"compliant" - Svensk översättning

EN

"compliant" på svenska

EN compliant
volume_up
{adjektiv}

What I want to know is whether a code of practice is in fact compliant with the directive.
Jag undrar om en uppförandekod verkligen är förenlig med direktivet.
I believe that we must ensure that the trial is fair, transparent and compliant with the fundamental norms of the rule of law.
Vi måste se till att rättegången blir rättvis, öppen och förenlig med rättstatsprincipens grundläggande normer.
There is no question of the European Union promoting or adopting a measure that is not clearly and firmly WTO-compliant.
Det blir inte tal om att EU kommer att främja eller anta en åtgärd som inte klart och tydligt är förenlig med WTO:s regelverk.
compliant (även: indulgent, lax, pliable, pliant)

Användningsexempel för "compliant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnly the use of devices compliant with this set of requirements is acceptable to us.
Enbart utrustning som uppfyller denna uppsättning av krav kan godtas av oss.
EnglishIn the end, analytical results showed that the products were compliant with EU legislation.
Analysresultat har till slut visat att produkterna överensstämde med EU-lagstiftningen.
EnglishLet us try to tackle this question on non-compliant parties.
Låt oss försöka ta itu med denna fråga om parter som inte efterlever fördraget.
EnglishA project designed to ensure that they are millennium-compliant is nearing completion.
Vi har initierat ett projekt för år-2000-anpassningen i våra system, som snart skall slutföras.
EnglishIn principle, they have to comply with cross-compliant standards just as other farmers have to do.
I princip måste de uppfylla tvärvillkoren precis som alla andra jordbrukare.
EnglishThe supranational parties can thus turn the national parties into their compliant subsidiaries.
De överstatliga partierna kan därmed göra de nationella partierna till sina lydiga förgreningar.
EnglishThe Commission' s action was fully compliant with this Declaration.
Kommissionen har agerat med full respekt för denna förklaring.
EnglishThe Commission's action was fully compliant with this Declaration.
Kommissionen har agerat med full respekt för denna förklaring.
EnglishThe other amendment adds the words ‘compliant with the law’ to the definition.
Det andra ändringsförslaget innebär att en formulering om överensstämmelse med lagen läggs till i definitionen.
EnglishWhat is the European Parliament doing to ensure that the European Parliament is millennium-compliant?
Vad gör Europaparlamentet för att se till att Europaparlamentet klarar av problemet med år 2000?
EnglishI found there that they had been working for a full year to make the plant millennium-compliant.
Där fick jag klart för mig att man sedan ungefär ett år arbetar med att göra verket redo för år 2000.
EnglishI look forward to the day when the EU will be compliant with its Kyoto obligation on f-gases.
Jag ser fram emot den dag då EU uppfyller sina åtaganden om fluorerade växthusgaser enligt Kyotoavtalet.
EnglishInspectors noted during a recent inspection that 90% of the toys checked were non-compliant.
Nyligen utfördes en inspektion och det noterades att 90 procent av de granskade leksakerna inte var säkra.
EnglishFIPS 140-1 compliant triple DES encryption and SHA-1 MAC
FIPS 140-1-kompatibel tredubbel DES-kryptering och SHA-1 MAC
EnglishResources would be better spent enforcing the directive in those Member States which are non compliant.
Resurserna utnyttjas bättre om man inför direktivet i de medlemsstater som inte följer dagens direktiv.
EnglishThe Treaty of Lisbon is fully NATO-compliant, and will help the EU to wear the NATO hat.
Lissabonfördraget är helt och fullt anpassat till Nato, och det kommer att hjälpa EU att kunna ikläda sig Natos kostym.
EnglishThe task now is to update these regulations so that they are fully compliant with the Council's common position.
Nu gäller det att uppdatera dessa regler så att de i alla avseenden följer rådets gemensamma ståndpunkt.
EnglishThese, of course, would have to be WTO-compliant.
Dessa skulle naturligtvis behöva vara WTO-anpassade.
EnglishFIPS 140-1 compliant DES encryption and SHA-1 MAC
FIPS 140-1-kompatibel DES-kryptering och SHA-1 MAC
EnglishThey take the load off, and it becomes, again, compliant.
Vid lägre belastning lättar greppet igen.