"compatibility" - Svensk översättning

EN

"compatibility" på svenska

EN compatibility
volume_up
{substantiv}

compatibility (även: congruity)
We are reasonably and sensibly seeking to ensure compatibility between schemes.
Vi försöker på ett rimligt och förståndigt sätt att garantera förenlighet mellan systemen.
Various Members have raised the issue of compatibility with the WTO.
Olika ledamöter har tagit upp frågan om förenlighet med WTO.
That would help to ensure compatibility with Treaty obligations.
Det skulle bidra till att säkerställa förenlighet med skyldigheterna enligt fördraget.

Användningsexempel för "compatibility" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirstly, the compatibility between this regulation and the directive we adopted.
För det första, huruvida denna förordning är förenlig med det direktiv vi antagit.
EnglishThat enables immediate compatibility if there is no agreement within two months.
Detta system medger omedelbar kompatibilitet om avtalet inte ingås inom två månader.
EnglishBut there may still be a threat from seeking compatibility with the internal market.
Men det kan alltid komma ett hot i fråga om förenligheten med den inre marknaden.
EnglishWe are reasonably and sensibly seeking to ensure compatibility between schemes.
Vi försöker på ett rimligt och förståndigt sätt att garantera förenlighet mellan systemen.
EnglishCompatibility of electrical equipment, intended for the European Market.
Kompatibilitet av elektrisk utrustning, avsedda för den europeiska marknaden.
EnglishFirstly, I support the open standard and compatibility: that is only sensible.
Först och främst förespråkar jag en öppen standard och kompatibilitet, det är ju förnuftigt.
EnglishThis coordination also encourages compatibility and interoperability.
Denna samordning uppmuntrar också till kompatibilitet och interoperabilitet.
EnglishDiversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Mångfald och kompatibilitet på arbetsmarknaden och i samhället är av grundläggande betydelse.
EnglishThe Commission cannot give guarantees on the compatibility of specific practices with the Treaty.
Kommissionen kan inte garantera att en särskild åtgärd är förenlig med fördraget.
EnglishThis is a very important precondition for compatibility between family life and work.
Detta är ett mycket viktigt villkor för att göra det möjligt att förena familjeliv och arbete.
EnglishThat would help to ensure compatibility with Treaty obligations.
Det skulle bidra till att säkerställa förenlighet med skyldigheterna enligt fördraget.
EnglishYou control compatibility with Microsoft PowerPoint documents here.
Här ställer du in kompatibiliteten till Microsoft PowerPoint-dokument.
EnglishThere is a lack of agreement within industry as to what operational compatibility actually involves.
Inom industrin saknas det samförstånd om vad driftskompatibilitet egentligen innebär.
EnglishCompatibility with the Treaty relates to the question of barriers to trade and freedom of competition.
Förenligheten med fördraget syftar på frågan om handelshinder och konkurrensfrihet.
EnglishThis demonstrates a certain lack of compatibility, xxx or even some sort of schizophrenia.
Detta visar på en viss brist på samstämmighet, xxx eller till och med någon form av schizofreni.
EnglishBut convergence also involves international compatibility.
Konvergens, herr ordförande, handlar dock även om internationell samordning.
EnglishPerformance levels, safety, quality of service and cost depend upon that compatibility.
Prestanda, säkerhet, kvaliteten på servicen och kostnaderna för denna är beroende av denna enhetlighet.
EnglishVarious Members have raised the issue of compatibility with the WTO.
Olika ledamöter har tagit upp frågan om förenlighet med WTO.
EnglishFirstly, the compatibility between this regulation and the directive we adopted.
– Fru talman, först och främst vill jag tacka Peter Mombaur för hans arbete som föredragande i denna svåra fråga.
EnglishWe will be sending one expert to make sure that there is compatibility between the project and EU policy.
Vi kommer att sända dit en expert för att se till projektet är förenligt med EU:s politik.