"communication" - Svensk översättning

EN

"communication" på svenska

EN communication
volume_up
{substantiv}

communication (även: announcement, card, intimation, message)
Consequently, we await a new communication, an improved and more integrated communication.
Vi ser därför fram emot ett nytt meddelande, ett förbättrat och mer integrerat meddelande.
The Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
Kommissionens meddelande ger en utmärkt sammanfattning av den rådande situationen.
It is well in keeping with the Commission proposals and communication.
Betänkandet överensstämmer i hög grad med kommissionens förslag och meddelande.
communication (även: communications)
However, it is not only a question of having communication in Europe: we need communication.
Det är emellertid inte bara en fråga om kommunikation i Europa. Vi behöver kommunikation.
The Theatre Academy, belongs to the Department of Arts, Communication and Learning.
Teaterhögskolan i Luleå tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
The aims of science are full understanding and effective communication.
Vetenskapen syftar till en omfattande förståelse och framgångsrik kommunikation.
communication
Subject: Access to communication for people with disabilities
Angående: Tillgång till kommunikationer för funktionshindrade personer
Communication is not always easy everywhere...
Kommunikationer är inte det lättaste överallt...
Communication is not always easy everywhere...
Kommunikationer är inte det lättaste överallt ...
communication (även: dealings)
The next item is the Commission communication on the external relations package.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om utrikes förbindelser.
The south of Poland must have better communication links with the rest of Europe.
Södra Polen måste ha bättre förbindelser med övriga Europa.
Moving on to more general issues, I mentioned the forthcoming communication on human rights and external relations.
Om jag går vidare till mer allmänna frågor, nämnde jag det kommande meddelandet om mänskliga rättigheter och yttre förbindelser.
communication (även: alliance, association, bond, commitment)
This requires good communication and relations between the Commission and the industry.
Därför behövs det en bra kommunikation och en öppen förbindelse mellan kommissionen och sektorn.
In the communication, the Commission talks of " a solid relationship in terms of culture and civilisation ".
Kommissionen talar i meddelandet om " en fast förbindelse när det gäller kultur och civilisation ".
In the communication, the Commission talks of "a solid relationship in terms of culture and civilisation".
Kommissionen talar i meddelandet om "en fast förbindelse när det gäller kultur och civilisation".
communication (även: conveyance)

Synonymer (engelska) till "communication":

communication

Användningsexempel för "communication" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishIn this respect, much greater use must also be made of electronic communication.
På den punkten måste också den elektroniska kommunikationen utnyttjas mycket mer.
EnglishThis is the first time that we have agreed on a common approach to communication.
Detta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.
EnglishI also support the financing of communication networks between Member States.
Jag stöder också finansieringen av kommunikationsnätverk mellan medlemsstaterna.
English. - (FR) Thank you for your communication, Commissioner.
för ALDE-gruppen. - (FR) Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans uttalande.
EnglishThat was one of the subjects in another recent communication from the Commission.
Det var en fråga som togs upp i ett annat uttalande från kommissionen nyligen.
EnglishNevertheless, the communication totally fails to address the issue of ‘Government’.
Likväl underlåter meddelandet fullständigt att ta upp frågan om ”e-förvaltning”.
EnglishProtecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
Skydd av barn vid användning av Internet och annan kommunikationsteknik (debatt)
EnglishCoining new words, however, has never been part of a good communication strategy.
Att hitta på nya ord har dock aldrig varit en del av en god kommunikationsstrategi.
EnglishWe must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
Vi måste hitta rätt balans samtidigt som vi håller kommunikationsvägarna öppna.
EnglishBusiness organisations have got smaller, methods of communication have changed.
Företagsorganisationerna har krympt, kommunikationsmetoderna har förändrats.
EnglishGlobalisation and information and communication technologies are assessed as risks.
Globalisering och informations- och kommunikationsteknik bedöms utgöra risker.
EnglishFace-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Att kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.
EnglishThe announced communication on partnership agreements will be presented shortly.
Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort.
EnglishThe communication draws attention to the demographic changes facing Europe.
I meddelandet uppmärksammas de demografiska förändringar som Europa står inför.
EnglishAlthough these deserve a special mention in the communication, they are not there.
Även om dessa förtjänar att särskilt nämnas i meddelandet finns de inte med.
EnglishTherefore the communication must be target-oriented and should have a legal base.
Kommunikationen måste därför vara målinriktad och bör ha en rättslig grund.
EnglishLet us now examine the communication on the European climate change programme.
Låt oss nu analysera meddelandet om ett europeiskt klimatförändringsprogram.
EnglishThis has been used in studies of communication procedures at different workplaces.
Detta har använts i studier av kommunikativa rutiner på olika arbetsplatser.
EnglishMr President, I shall also focus my remarks on the Green Paper communication.
Herr talman! Jag skall också rikta in mina kommentarer på meddelandet om grönboken.