EN commencement
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

commencement (även: launching, outset, start, starting)
volume_up
start {utr.}
The Union supports the commencement of broad-based WTO talks to take place in 2000.
Unionen förordar att omfattande WTO-förhandlingar skall startas år 2000.
The five years cited by your rapporteur refer to the period between the commencement of the projects evaluated and the final evaluation.
De fem år som föredraganden hänvisar till är de fem år som förflöt mellan de utvärderade projektens start och den slutliga utvärderingen.
commencement (även: beginning, conception, onset, outset)
It encompasses both the limitation periods and the commencement of running time.
Det omfattar både preskriptionstider och frågan om löptidens början.
A human life is of value in itself, right from its commencement, and therefore its dignity must be consciously protected.
Människolivet är värdefullt i sig, från första början, därför måste man medvetet värna om dess värde.
May I commence by extending my regret to all of you for not being here at the commencement of this debate.
Får jag börja med att framföra mitt beklagande till samtliga av er för att jag inte var här i början av debatten.
commencement (även: beginning, introduction, prelude)
But we are not far away from the commencement of the service.
Men vi står inte långt ifrån en inledning av trafiken.
In conclusion, while welcoming Commission approval for LEADER+, I am concerned about the time delay between the ending of LEADER II and the commencement of the new programme.
Samtidigt som jag sammanfattningsvis välkomnar godkännandet av Leader +, oroas jag av tidsglappet mellan avslutandet av Leader II och inledningen av det nya programmet.
commencement
volume_up
begynnelse {utr.} [högt.]

2. utbildning

commencement
The diploma is only presented at the Commencement Ceremony, as proof of the conferment.
Diplomet delas endast ut vid promotionen och är ett bevis på att man är promoverad.

3. amerikansk engelska

commencement (även: close, closure, completion, conclusion)

Synonymer (engelska) till "commencement":

commencement

Användningsexempel för "commencement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFaresjö will be installed as a professor at the Commencement Ceremony November 11.
Tomas Faresjö installeras som professor vid promotionshögtiden den 11 november.
EnglishThe diploma is only presented at the Commencement Ceremony, as proof of the conferment.
Diplomet delas endast ut vid promotionen och är ett bevis på att man är promoverad.
EnglishThe Union supports the commencement of broad-based WTO talks to take place in 2000.
Unionen förordar att omfattande WTO-förhandlingar skall startas år 2000.
EnglishThe presentations are from the Commencement Ceremony programme.
Presentationerna är hämtade ur programmet för respektive professorsinstallation.
EnglishThe commencement ceremony is described on Linköping University's website.
Promotionshögtidens innebörd, historia och nuvarande utformning finns utförligt beskriven på LiUs hemsida.
EnglishIn all cases, a latest date must be set for the commencement of the amortizations.
För alla ovanstående alternativ gäller att det måste finnas ett senaste datum då amorteringarna skall påbörjas.
EnglishThere are twelve days left until the commencement of the Seattle meeting.
Det återstår 12 dagar till konferensen i Seattle.
EnglishIn many cases this resulted in the commencement of proceedings where breaches of duty were observed.
I flera fall resulterade det i att vi påbörjade förfaranden i de fall där överträdelser konstaterades.
EnglishFrom the Commencement Ceremony programme, November 2011.
Ur programmet för professorsinstallationen i november 2011.
EnglishFrom the Commencement Ceremony programme, November 2011.
Ur programmet för professorsinstallationen i maj 2011.
EnglishFrom the Commencement Ceremony programme, May 2011.
Ur programmet för professorsinstallationen i maj 2011.
EnglishIn addition, Russia has been granted a very generous transition period before the actual commencement of readmission.
Ryssland har dessutom fått en mycket generös övergångsperiod innan det faktiska återtagandet inleds.
EnglishFrom the Commencement Ceremony programme, November 2011.
Ur program för professorsinstallationen 2011  
EnglishThere is therefore on the one hand the date of commencement of negotiations, and on the other the speed of negotiations.
Å ena sidan är det alltså datumet för förhandlingsstarten som gäller, å andra sidan förhandlingstakten.
EnglishFrom the Commencement Ceremony programme, May 2011.
Ur program för professorsinstallationen 2011.
EnglishNotwithstanding our support for the commencement of negotiations with Turkey, Mr Gül’s recent actions are unacceptable.
Trots att vi stöder inledandet av förhandlingar med Turkiet är Abdullah Güls agerande nyligen oacceptabelt.
EnglishThat was the very argument that was emphasised in justifying the commencement of accession negotiations with Turkey.
Det var just detta argument som betonades för att berättiga inledandet av anslutningsförhandlingar med Turkiet.
EnglishNotwithstanding our support for the commencement of negotiations with Turkey, Mr Gül’ s recent actions are unacceptable.
Trots att vi stöder inledandet av förhandlingar med Turkiet är Abdullah Güls agerande nyligen oacceptabelt.
EnglishAfter all, adoption of the is the subject of the negotiations, not the prerequisite for their commencement.
Han tyckte att han kunde meddela att vi skulle komma att fatta detta mycket positiva beslut i dag, så vi välkomnar hans stöd.
EnglishStudy advisers assist students in need information prior to the commencement of higher education and even during their studies.
Här finns studievägledare för dig som behöver information inför högskolestudier eller under din studietid.