EN commands
volume_up
{pluralis}

commands
volume_up
befäl {plur.}

Användningsexempel för "commands" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis menu contains commands for showing or hiding the toolbars and status bar.
På den här menyn kan du bland annat visa och dölja symbollister och statuslisten.
English(The `Empty Trash' and `Compact This Folder'commands may recover some space.
(Utrymme kan frigöras med kommandona Töm papperskorgoch Komprimera denna mapp.
EnglishThis button displays a sub-menu containing the commands Open, New... and Edit...
Den här kommandoknappen visar en undermeny med kommandona Öppna, Ny... och Redigera...
EnglishThey include voice-activated call commands for a total handsfree experience.
De har röstaktiverade samtalskommandon så att du alltid kan ha händerna fria.
EnglishThese brackets are also listed in the context menu of the Commands window.
En motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
EnglishThe commands " sub " and " sup " are also available as " rsub " and " rsup ".
Kommandona " sub " och "sup " är även tillgängliga som "rsub " och "rsup ".
EnglishThis is where you find commands for stacking graphic objects in " depth ".
På den här menyn finns kommandona för att lägga grafikobjekt " på varandra ".
EnglishYou can then only choose commands that call up the page items allowed in HTML mode.
Då kan du bara utföra kommandon som leder till sidelement som är tillåtna i HTML-läge.
EnglishEntering forall directly into the Commands window has the same effect.
I stället för att använda ikonen kan du skriva forall direkt i kommandofönstret.
EnglishIn this way you can redo the commands that you previously cancelled with Undo.
Med den här funktionen återställer du åtgärder som du tidigare har återkallat med Ångra.
EnglishIf read-only is activated, menu commands that can modify the document are deactivated.
Om den här rutan är markerad är menykommandona som kan ändra dokumentet inte aktiva.
EnglishFollowing is a summary of the commands used for positioning objects one behind the other.
Här sammanfattas de kommandon som används för att lägga objekt " på varandra ".
EnglishMr President-in-Office, the German Presidency commands respect in this difficult period.
Herr rådsordförande! Det tyska ordförandeskapet inger respekt i denna svåra period.
EnglishSome of the header and footer commands are also available for HTML documents.
Några av kommandona för sidhuvuden och sidfötter är också tillgängliga för HTML-dokument.
EnglishIf necessary, find out which SQL commands are supported by your database system.
Ta reda på vilka SQL-kommandon som understöds av ditt databassystem.
EnglishWhen you select an object, the menu changes to offer commands for that particular object.
Vid markerade objekt ändras menyn och deras speciella formatkommandon visas.
EnglishMost of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula.
De flesta menypunkterna är bara tillgängliga när du skapar eller redigerar en formel.
EnglishHere, you will find various commands for recording and displaying changes to the document.
Här hittar du olika kommandon för registrering och visning av ändringar i dokument.
EnglishMore information about field commands can be found under Insert - Field commands.
Mer information om fältkommandon finns under Infoga - Fältkommando.
EnglishBut the problem is that, when I left home and went to college, I started missing his commands.
Men när jag flyttade hemifrån för att gå på college började jag sakna hans krav.