EN commanding
volume_up
{adjektiv}

commanding
commanding

Användningsexempel för "commanding" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs we know, the Irish General Patrick Nash is commanding the operation.
Som bekant är det den irländske generalen Patrick Nash som är befälhavare för operationen.
EnglishThe sensible equation which seems to be commanding greater support is 55-55.
Den förnuftiga ekvation som tycks samla störst stöd är 55 – 55.
EnglishThe sensible equation which seems to be commanding greater support is 55-55.
Den förnuftiga ekvation som tycks samla störst stöd är 55–55.
EnglishMrs Ebadi can now take up a commanding position in this battle.
Shirin Ebadi kan nu inta en framträdande position i den kampen.
EnglishMrs Ebadi can now take up a commanding position in this battle.
Shirin Ebadi kan nu inta en framträdande position i den kampen.
Englishlnform your commanding officer that Simeon Weisz is here to meet him.
Informera din chef att Simeon Weisz vill träffa honom.
EnglishVice President Brian Lewis still holds a commanding 84 percent.
Vice President Brian Lewis Har fortfarande 84 procent.
EnglishIf I reach out and pull an object, another neuron will fire, commanding me to pull that object.
Om jag sträcker mig och drar i något, så kommer en annan neuron att signalera, för att beordra mig att dra i det objektet.
EnglishInstead, the purpose is to make sure that we have rules that are clear, consistent and capable of commanding consensus across the Union.
Istället är syftet att se till att vi har regler som är tydliga och konsekventa och som alla i EU kan enas om.
EnglishMr President, the Special Court for Sierra Leone has sentenced Issa Hassan Sesay, the Commanding Officer of the Revolutionary United Front, to 52 years' imprisonment.
Herr talman! Specialdomstolen för Sierra Leone har dömt Issa Hassan Sesay, ledare för RUF (Revolutionary United Front), till 52 års fängelse.
EnglishThey can all see that if the IGC discards the outcome of the Convention, then it will fall to them to come up with alternative solutions commanding a greater consensus.
Alla inser att det blir deras uppgift att lägga fram alternativa lösningar för att nå större enighet om regeringskonferensen förkastar konventets förslag.
EnglishThe EURFOR commanding officer and the commander of the remaining NATO headquarters will be based at the same camp, ensuring operational coordination.
Befälhavaren för EUFOR och befälhavaren för det kvarvarande Natohögkvarteret kommer att vara stationerade i samma läger, vilket innebär en garanti för operationell samordning.
EnglishLuckily we are currently in the buoyant phase of the pig cycle, meaning that supply has fallen and farmers are commanding much better prices.
Lyckligtvis befinner vi oss för närvarande i den ekonomiskt gynnsamma fasen i griscykeln, som kännetecknas av en tillbakagång av utbudet och tydligt förbättrade priser för jordbrukarna.
EnglishThere are increasing numbers of incidents, and the present Turkish commanding officer has rightly warned that this situation will only worsen in the event of an attack on Iraq.
Antalet incidenter har ökat och den nuvarande turkiska befälhavaren har med rätta varnat för att den här situationen bara kommer att förvärras vid ett anfall på Irak.
EnglishThis charismatic figure was not only an excellent and heroic commanding officer, but also, above all, an authentic statesman who made a major contribution to the rebirth of the Polish state.
Denna karismatiska person var inte bara en utmärkt och heroisk befälhavare utan framför allt även en autentisk statsman som starkt bidrog till den polska statens pånyttfödelse.