"command line" - Svensk översättning

EN

"command line" på svenska

volume_up
command line {substantiv}

EN command line
volume_up
{substantiv}

1. IT

command line
Enter a command line with which to communicate with the fax in the following dialog.
I följande dialogruta matar du in en kommandorad som du vill adressera faxen med.
Choose a command line that you can use to print on your printer (for example, lp -d my_queue).
Markera en kommandorad med vilken det går att skriva ut på din skrivare (t.ex. lp -d my_queue).

Användningsexempel för "command line" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishRegular expressions are shown in a form that should be familiar to Unix command line users.
De reguljära uttrycken anges i en form som bör vara bekant för Unix-användare.
EnglishYou must exist Communicator completely in order to start Java from the command line.
Du måste avsluta Communicator helt och hållet innan du kan starta Java från kommandoraden.
EnglishUse this command to draw a line through the selected text or a single word.
Med det här kommandot stryker du igenom den markerade texten eller det ord där markören står.
EnglishTo do this, call the Line command on the context menu for the selected line(s).
I så fall väljer du kommandot Linje på t.ex. snabbmenyn till den / de markerade linjen / linjerna.
EnglishThis command applies double line spacing to the current paragraph.
Med det här kommandot definierar du att det aktuella stycket ska ha dubbelt radavstånd.
EnglishWith the object still selected, choose the Format - Line command.
Öppna dialogrutan Format - Linje medan objektet fortfarande är markerat.
EnglishYou can create multiple-line formulas by entering the the New Line command when formatting a formula.
Flerradiga formler får du om du anger kommandot NEWLINE på kommandoraden.
EnglishChange the line properties by clicking on the line, opening your context menu and clicking on the Line command.
Ändra linjens egenskaper genom att klicka på linjen, öppna snabbmenyn och välja Linje.
EnglishFrom that, it transpired that the United Kingdom has adopted a very clear line of command in the case of accidents.
Vid det mötet framkom det att Förenade kungariket har antagit en mycket tydlig befälsordning i händelse av olyckor.
EnglishInvalid INI file on command line.
EnglishCommand line usage is incorrect.
EnglishIf " (TMP) " occurs in the command line, the PostScript code is transmitted in a file, otherwise via standard input (i.e., as a pipe).
Om " (TMP) " förekommer i kommandoraden överförs PostScript-koden i en fil, i annat fall via standardinmatningen (d.v.s. som pipe).
EnglishInvalid command line flag
EnglishIn the command line of each fax sent " (TMP) " is replaced by a temporary file and " (PHONE) " by the telephone number of the recipient fax machine.
För varje fax som skickas ersätts " (TMP) " och "(PHONE) " i kommandoraden av en temporär fil resp. av mottagarfaxens telefonnummer.
EnglishAll it does is to transfer the line of command away from NATO in the national capitals towards the EU's new politico-military structures.
Allt den gör är att överföra ledningen för verksamheten från Nato i de berörda ländernas huvudstäder, till EU:s nya militärpolitiska strukturer.
EnglishAll it does is to transfer the line of command away from NATO in the national capitals towards the EU's new politico-military structures.
Allt den gör är att överföra ledningen för verksamheten från Nato i de berörda ländernas huvudstäder, till EU: s nya militärpolitiska strukturer.
EnglishIn the command line of each created PDF document " (TMP) " is replaced by a temporary file and " (OUTFILE) " by the target file, the name of which is created from the document name.
För varje skapat PDF-dokument ersätts " (TMP) " och "(OUTFILE) " i kommandoraden av en temporär fil resp. av målfilen vars namn skapas från dokumentnamnet.