EN

command {substantiv}

volume_up
1. allmänt
command
If you select a command, it is transferred to the Command to execute box.
Om du markerar ett kommando överförs det till fältet Kommando att utföra.
This command inserts the contents of the clipboard into the document.
Med detta kommando klistrar du in urklippets innehåll i dokumentet.
To enter a custom hyphen, use the shortcut Command Ctrl +minus sign.
Med Kommando Ctrl +minustecken skriver du ett användardefinierat bindestreck.
command (även: bid, offer, order, runner)
command (även: agency, arm, authority, dominance)
And as soon as this ceases to be the case and that there is no, if I may say so, State authority in command of a police force, you come back to the problem of sanctions.
Och eftersom det inte är fallet och det inte, om jag så får säga, finns någon statlig myndighet med polisrättigheter, är vi tillbaka till problemet med sanktioner.
But a general is always in control, always in command, isn't he?
Men en general har väl alltid kontrollen över sitt befäl?
In saying "postpone it" we are saying we want to take command of what is in it - not to sweep it under the carpet.
Genom att säga "skjuta upp den", säger vi att vi vill ha kontroll över innehållet i den - inte sopa den under mattan.
Use this command to transfer an AutoAbstract as an outline to a new presentation document.
Med det här kommandot överför du ett AutoUtdrag som disposition till ett nytt presentationsdokument.
This command sends the outline of the active document to a new presentation document.
Med det här kommandot överför du det aktuella dokumentets disposition till ett nytt presentationsdokument.
The table can be designed more clearly by choosing these commands on the Outline submenu.
Med kommandona på menyn Data - Disposition kan du utforma din tabell på ett överskådligt sätt.
It will mean the subjection of research to the commands and needs of businesses and a reduction in the state's contribution.
Detta kommer att innebära att forskningen underkastas företagens befallningar och behov och att statsbidragen minskar.
command (även: attachment)
2. IT
command
If you select a command, it is transferred to the Command to execute box.
Om du markerar ett kommando överförs det till fältet Kommando att utföra.
This command inserts the contents of the clipboard into the document.
Med detta kommando klistrar du in urklippets innehåll i dokumentet.
To enter a custom hyphen, use the shortcut Command Ctrl +minus sign.
Med Kommando Ctrl +minustecken skriver du ett användardefinierat bindestreck.
3. militärt
command
Oskadliggör målet på min order.
Paris, Helena...... åk, det är en order.
De väntar på min order.
command
However, police forces should not be placed under a common EU command.
Polisstyrkor under gemensamt EU-befäl bör inte inrättas.
He was feeling unwell, and had to leave the ship under my command.
Han kände sig lite svag och tvingades lämna skeppet under mitt befäl
The soldiers will stay for your protection... under the command of the senate.
Soldaterna stannar som ert beskydd... under senatens befäl.

Användningsexempel för "command" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFurthermore, the Combine command changes the drawing elements to Bézier curves.
Vidare omvandlas alla teckningselement till Bézierkurvor genom denna kombination.
EnglishBeirut approach control, American Travelways Flight 282, under command of Captain
Beiruts inflygningskontroll, American Travelways flyg 282, under ledning av kapten
EnglishUse this command to find text and/or formats and replace them where necessary.
Här kan du söka efter texter och / eller formateringar och ersätta dem med andra.
EnglishIf multiple paragraphs are selected, the command applies to all the paragraphs.
Om flera stycken är markerade gäller kommandot för samtliga markerade stycken.
EnglishIf you select at least three objects at once, you can use the Distribution command.
Om du markerar minst tre objekt samtidigt, kan du använda kommandot Fördelning.
EnglishSelect here the command which was previously defined in the selected category.
Här markerar du den funktion som är definierad i kategorin som du valde innan.
EnglishThe former command economy has been developed into an efficient market economy.
Den före detta planekonomin har utvecklats till en effektiv marknadsekonomi.
EnglishEnter a command line with which to communicate with the fax in the following dialog.
I följande dialogruta matar du in en kommandorad som du vill adressera faxen med.
EnglishClick the button and choose the Control Field... command from the context menu.
Markera kommandoknappen och anropa kommandot Kontrollfält... via snabbmenyn.
EnglishThis command establishes the connection to the data source and closes the dialog.
Det här kommandot skapar anslutningen av datakällan och stänger dialogrutan.
EnglishWith this command the selected object is reformatted with the associated format.
Med det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.
EnglishTherefore, do not insert the command manually after the last label on a page.
Infoga alltså inte det här kommandot manuellt efter den sista etiketten på en sida.
EnglishUse this command to display sheets that were previously hidden with the Hide command.
Med det här kommandot kan du åter visa tabeller som har dolts med kommandot Dölj.
EnglishOpen the context menu for the selected object and select the Connect command.
Öppna snabbmenyn över de markerade objekten och välj sedan kommandot Förbind.
EnglishThis command can only be selected if at least one section has been inserted.
Du kan bara använda kommandot om du dessförinnan har infogat minst ett område.
EnglishYou can convert the dimension lines to polygons (context menu command Convert).
Du kan omvandla måttlinjerna till polygoner (snabbmenykommandot Omvandla).
EnglishThis command extends all lines of the current paragraph to the same width.
Med det här kommandot dras alla rader i det aktuella stycket ut till samma längd.
EnglishUse this command to mark the selected version as deleted and the document as modified.
Med denna markeras den valda versionen som raderad och dokumentet som modifierat.
EnglishA checkmark before the Record command in the menu shows that that function is active.
Om du har aktiverat funktionen Registrera finns en bock framför menykommandot.
EnglishThank you very much, Mr Zaleski, and congratulations on your perfect command of Spanish.
Tack så hemskt mycket herr Zaleski, och jag gratulerar till er perfekta spanska.