EN comfortable
volume_up
{adjektiv}

comfortable (även: confident, safe, secure)
volume_up
trygg {adj.}
Stifler, I'm comfortable with my sexuality.
Jag är trygg i min sexualitet.
Many site visitors feel more comfortable sharing payment and other personal information when they know they're using an SSL connection.
Många webbplatsbesökare känner sig tryggare med att ange betalningsuppgifter och andra personliga uppgifter när de vet att anslutningen skyddas med SSL.
At the same time, Turkey must make offers to the Kurdish population of Turkey so that they feel comfortable there and can consider Turkey as their home as well.
Samtidigt måste Turkiet erbjuda den kurdiska befolkningen i Turkiet en trygg tillvaro så att också kurder kan känna sig hemma i Turkiet.
comfortable (även: civilised, comfy, cushy, easy-going)
This is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
Det är främst en redogörelse för principer som jag känner mig bekväm att stödja.
Tomorrow, the modified Commission will be able to count on a very comfortable majority.
I morgon kommer den ändrade kommissionen att kunna räkna med en mycket bekväm majoritet.
It has turned into a comfortable resting place, however, for those who are unwilling to work.
Den har i stället blivit en bekväm viloplats för dem som inte vill arbeta.
comfortable
And finally, I did not feel entirely comfortable during the reading of the draft joint resolution on which we will vote on Thursday.
Slutligen kände jag mig inte helt väl till mods under behandlingen av utkastet till en gemensam resolution som vi ska rösta om på torsdag.
As I stand here, I do not feel terribly comfortable, because I have the feeling that I am giving up the fight against terrorism.
När jag står här så känner jag mig inte speciellt väl till mods, eftersom jag har en känsla av att jag ger upp kampen mot terrorismen.
Mr President, Commissioner, I hope you feel as comfortable in this intimate circle at this time of day as I do, and you of course know why we are here at such a late hour.
Jag hoppas att ni i denna intima runda vid denna tid är lika väl till mods som jag, och ni vet också varför vi är här så sent.
comfortable (även: assured, certain, clear, confident)
volume_up
säker {adj.}
You can start doing things like, you know, transit systems that actually work to transport people, in effective and reasonably comfortable manners.
Man kan börja göra saker som, kollektivtrafik som faktiskt funkar för att transportera människor, på ett effektivt och lagom bekvämt sätt.
comfortable (även: competent, ample)
We are opting for a reform which is based on real production with an adequate guaranteed maximum amount with which we, all the producer countries, can feel comfortable.
Vi förespråkar en reform som baseras på verklig produktion med en tillräcklig högsta garanterad kvantitet, där alla producentländer kan känna sig hemma.
comfortable (även: beautiful, brave, delectable, fine)
volume_up
skön {adj.}
If I can make your journey more comfortable, let me know.
Kan jag göra din resa skönare, säg bara till.
Jag har det skönare i min fåtölj.
comfortable (även: down-to-earth, hands-on, handy, utilitarian)
Although we might see the practical arguments for moving forward because of the advent of the euro and because of e-commerce, we have to ensure that our citizens are also comfortable with this.
Även om vi kan se de praktiska skälen för att gå vidare på grund av införandet av euron och på grund av den elektroniska handeln, så måste vi se till att våra medborgare också är tillfreds med detta.
comfortable (även: affable, civilised, cosy, cozy)
Maybe we can make your stay a little more comfortable.
Vi kanske kan göra din vistelse här mer behaglig.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Ärlighet: talar sanning även när det inte är behagligt att göra det.
Number one: If the universe lasts for 10 to the 10 to the 120 years, why are we born in the first 14 billion years of it, in the warm, comfortable afterglow of the Big Bang?
Nummer ett: Om universum varar i 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år, varför är vi födda under de första 14 miljarder åren, i den varma behagliga efterglöden av Big Bang?
comfortable (även: delightful, enjoyable, good, grand)
However, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
Men såsom beskrivs i resolutionsförslaget är detta förhållande inte alltid lika angenämt.
It is not a comfortable position and one of the key developments in the regional economic planning is to support a company to stimulate growth in biotechnology industries.
Det är inte en angenäm sits och en av de viktigaste utvecklingsåtgärderna i den regionala ekonomiska planeringen är att stödja ett företag i stimulerandet av tillväxt inom bioteknikindustrin.
comfortable
comfortable

Användningsexempel för "comfortable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA comfortable majority had already supported and approved President Barroso in July.
En ganska stor majoritet stödde och godkände ordförande José Manuel Barroso i juli.
EnglishHave you come back to ensure the taxpayers ' dollars are keeping me comfortable?
Är du tillbaka för att kontrollera att skattebetalarnas pengar gör det bekvämt för mig?
EnglishWould you be more comfortable opening the Ark in Berlin, for your fuehrer?
Hade det känts bättre för dig att öppna arken i Berlin, framför din führer?
EnglishWe would be much more comfortable talking about a global inter-regional partnership.
Vi skulle känna oss mycket mer bekväma om man talade om ett interregionalt partnerskap.
EnglishI think it is easier to shop locally, and people are more comfortable with the local.
Jag tror att det är enklare att handla lokalt, och att människor är mer bekväma med det.
EnglishThese are people with a disability, and the conclusions are not very comfortable reading.
Det handlar om funktionshindrade personer och slutsatserna är inte någon trevlig läsning.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Men denna för oss så goda situation bör inte göra oss självbelåtna.
EnglishThank you, my friend, but I think we are all very comfortable up here.
Tack min vän, men jag tycker att vi har det väldigt bekvämt här uppe.
EnglishIf that is their wish and they feel more comfortable doing so, we should give them that possibility.
Om det är deras önskan och de trivs bättre med det, bör vi ge dem den möjligheten.
EnglishHowever, I am not very comfortable with some of the wording in it.
Vissa formuleringar i detta betänkande finner jag dock mindre lyckade.
EnglishHonesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Ärlighet: talar sanning även när det inte är behagligt att göra det.
EnglishHowever, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
Men såsom beskrivs i resolutionsförslaget är detta förhållande inte alltid lika angenämt.
EnglishPoliticians should set aside their arrogance and comfortable situation.
Politikerna bör lägga bort sin arrogans och bekväma situation.
EnglishThe new houses may have been more comfortable, but they were not always more attractive than the old ones.
De nya husen kanske var bekvämare, men de var inte alltid lika vackra som de gamla.
EnglishThe vote in that committee went very well too, and the report was adopted by a comfortable majority.
Omröstningen i utskottet gick också mycket bra, och betänkandet antogs med bred majoritet.
EnglishThe rich and the powerful stealing money from ordinary people to make their own lives more comfortable.
De rika och mäktiga stjäl pengar från vanligt folk för att göra sina egna liv bekvämare.
EnglishYou can be in a temperature of 115ºF in California and feel comfortable with very little electricity used.
Man kan vara i Kalifornien i en temperatur på 115o och må bra utan större elanvändning.
EnglishIt was my head that was bald -- and comfortable now without a hat.
Det var mitt huvud som var kalt och nu bekvämt utan en hatt.
English   Mr Barroso, democracy is not comfortable and nor is this European Parliament in which we sit.
   – Herr Barroso! Demokrati är inte bekvämt, och det är inte heller Europaparlamentet som vi sitter i.
EnglishIn 2008, then, we shall have a tight-fitting budget, although we should have preferred something more comfortable.
År 2008 kommer vi att ha en stram budget, även om vi hade föredragit något mer bekvämt.