EN collapse
volume_up
{substantiv}

collapse (även: breakdown, case, cropper, decline)
volume_up
fall {neut.}
We had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
Vi hade trott att kommunismens fall automatiskt skulle medföra demokrati.
The collapse of the Soviet Union heralded the start of a difficult period for the Transcaucasian region.
För den transkaukasiska regionen var Sovjetunionens fall inledningen till en svår period.
People joke that after the collapse of the Berlin Wall enlargement is always just five years away.
Folk skämtar och säger att utvidgningen, efter Berlinmurens fall, alltid bara ligger fem år framåt i tiden.
collapse
volume_up
ras {neut.}
If the weakest link breaks, the inspection process will collapse like a house of cards.
Om den svagaste länken bryts av så rasar kontrollen samman som ett korthus.
Yet for the last ten years the Russian economy has done nothing but collapse.
Men den ryska ekonomin har bara rasat de senaste tio åren.
The three-sided mini-summit, held an hour before the informal Summit of the Fifteen, was a demonstration of the collapse that has also hit Europe.
Det mini-toppmöte med tre länder som avhölls en timme före det informella mötet med de femton visade att också Europa drabbades av ett ras.
collapse (även: breakdown, burnout, debacle, bust-up)
This would lead to a total collapse of the market throughout the EU.
Detta skulle leda till ett totalt sammanbrott på marknaden inom hela Europeiska unionen.
Unjust systems of peace sooner or later lead to war and collapse.
Förr eller senare leder orättvisa fredssystem till krig och sammanbrott.
Even following the collapse of the Soviet Union, Russia is still a major world player.
Ryssland är, till och med efter Sovjetunionens sammanbrott, fortfarande en viktig världsaktör.
collapse (även: dud, fiasco, flop, fuck-up)
volume_up
fiasko {neut.}
collapse (även: bust-up)
volume_up
krasch {utr.}
In fact, the world of finance is currently experiencing a sort of uncontrollable collapse which is reminiscent of the crisis of 1929 and subsequent years.
Finansvärlden upplever faktiskt för närvarande en slags krypande krasch som påminner om krisen 1929 och följande år.
Why do banks not have to respond directly and straight away when they have advised people, even shortly before a collapse, to buy ‘junk bonds’?
Varför behöver inte bankerna reagera direkt och omedelbart när de, till och med strax före en krasch, har gett människor rådet att köpa skräpobligationer?
There is no point crying over spilt milk, we must think about recuperating the misappropriated sums and giving specific guarantees to savers in the case of collapse.
Det är ingen idé att gråta över spilld mjölk, vi måste tänka på att återvinna de belopp som förskingrats och ge särskilda garantier till småspararna om det blir en krasch.
collapse (även: burnout, exhaustion, fatigue, weariness)
collapse
This was as much to blame for the collapse of the trade talks as anything else.
Detta låg lika mycket bakom handelsförhandlingarnas kollaps som något annat.
In Europe we are witnessing the systematic collapse and bankruptcy of farms.
I EU bevittnar vi jordbrukens systematiska kollaps och konkurser.
This signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
Signalen kan fungera som en garanti mot risken för en kollaps i euroområdet.
collapse
collapse
collapse

Användningsexempel för "collapse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishConversely, if Asian currencies collapse, purchases of cereals decrease in the West.
Och omvänt minskar spannmålsköpen i väst när de asiatiska valutorna sjunker.
EnglishSo let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.
Så låt oss inte glömma vilka som verkligen betalar priset för den ekonomiska kollapsen.
EnglishThe complete collapse of the education and health system is cause for concern.
Vi oroas över att utbildnings- och hälsosystemet totalt har kollapsat.
EnglishIf the weakest link breaks, the inspection process will collapse like a house of cards.
Om den svagaste länken bryts av så rasar kontrollen samman som ett korthus.
EnglishJunkies find veins in their toes when the ones in their arms and their legs collapse.
Narkomaner hittar vener i tårna när de i armarna och benen har kollapsat.
EnglishThe earthquake struck at 16.53, causing the ‘Villa Privée’ to collapse.
 16.53 inträffade jordbävningen och byggnaden ”Villa Privée” störtade samman.
EnglishPrices collapse, there is terrible hardship and indeed terrible profiteering by middlemen.
Det orsakar priskollaps, stora umbäranden och oskäliga vinster för mellanhänderna.
EnglishThese peoples have been in a bad way ever since the collapse of the Soviet Union.
Dessa folk har haft det dåligt ända sedan Sovjetunionens sönderfall.
EnglishAs we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
Som vi har sett är sådana stöttor och pelare mycket sköra och kan falla när som helst.
EnglishAs confirmed by scientific advice, this bluefin tuna stock is now at high risk of collapse.
Som forskningsrönen visat finns det nu stor risk att detta tonfiskbestånd kollapsar.
EnglishThe United States and India are to be blamed for the collapse of the July ministerial talks.
Att ministermötena i juli avbröts kan skyllas på Förenta staterna och Indien.
EnglishThe choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
Valet står mellan kortsiktiga uppoffringar och att beståndet kollapsar.
EnglishFaced with a profound global collapse they maintained unity and they reached a broad consensus.
De stod inför en djup global kris men stod eniga och nådde en bred överenskommelse.
EnglishThe collapse of liberal dogmas is becoming increasingly apparent.
.(FR) De liberala dogmernas misslyckande blir för varje dag mer påtagliga.
EnglishAs a result of a worldwide price collapse, European milk producers suffered huge losses.
Som ett resultat av priskollapsen världen över led Europas mejeriproducenter enorma förluster.
EnglishToday we are not merely discussing the collapse of emerging markets.
I dag diskuterar vi inte bara sammanbrottet av framväxande marknader.
EnglishOur age-pyramid already seems to have a very weak base, which means that it is bound to collapse.
Vår ålderspyramid ser ut som ett träd med klen stam som inte kan hålla uppe sig själv.
EnglishThe banking crisis has also highlighted the collapse of the myth of the self-regulating market.
Bankkrisen har också satt fokus på att myten om den självreglerande marknaden kollapsat.
EnglishHowever, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
Men vi kan inte tillåta att stora och aktade bolag som sätter säkerheten främst ska gå omkull.
EnglishThis position does not contradict the perception that the stock is in danger of collapse.
Denna ståndpunkt utgör inte en motsägelse mot uppfattningen att beståndet riskerar att utarmas.