"coherence" - Svensk översättning

EN

"coherence" på svenska

volume_up
coherence {substantiv}

EN coherence
volume_up
{substantiv}

coherence (även: bearing, context, contexture, tie-in)
The question of coherence is central in this context.
I detta sammanhang är frågan om samstämmighet av central betydelse.
The request that was made has a strength, validity and coherence of its own.
Den begäran som framfördes har sin egen styrka, giltighet och sammanhang.
At this time, we need to further develop the coherence of the Lisbon process and reinforce it.
Vi måste nu utveckla Lissabonprocessens inre sammanhang ytterligare samt underbygga processen.
coherence
volume_up
sammanhållning {utr.} [bild.]
The lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.
Bristen på sådan sammanhållning förklarar delvis argumentet om rättslig grund.
Cohesion therefore requires a certain amount of coherence between choices.
Sammanhållning kräver ett visst mått av sammanhållning mellan valen. Fru kommissionsledamot!
This must result in better coordination and more coherence.
Detta måste resultera i ett bättre samarbete och större sammanhållning.

Synonymer (engelska) till "coherence":

coherence

Användningsexempel för "coherence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCoherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
Samstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.
EnglishThe first series of issues relates to the coherence of the Community’s actions.
Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
EnglishThe Europe of Enlightenment, of values, of dignity, lacks policy coherence.
Upplysningens Europa, värdenas och värdighetens Europa, saknar politisk enighet.
EnglishI repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
Det måste finnas en minimal intern samstämmighet, det vidhåller jag, i vår politik.
EnglishYou repeatedly said that it is about coherence, which is the order of the day.
Ni påpekade flera gånger att det handlar om konsekvens, vilket är dagens honnörsord.
EnglishThe suggestion that we establish a real General Affairs Council strengthens coherence.
Förslaget att inrätta ett verkligt råd för allmänna frågor stärker konsekvensen.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Det europeiska projektets institutionella konsekvens och balans står på spel.
EnglishI believe that all those who have voted against them have shown a lack of coherence.
Jag anser att alla de som röstade emot dem har visat brist på sammanhållning.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.
EnglishThe Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
Kommissionens arbetsprogram för en konsekvent politik är ett steg i rätt riktning.
EnglishSolidarity and coherence are more than ever the key words of our European Union.
Solidaritet och sammanhållning är mer än någonsin nyckelord för vårt EU.
EnglishIt must work towards more coherence and more consistency in its human rights policy.
Vi måste arbeta mot mer sammanhållning och mer konsekvens i vår människorättspolicy.
EnglishWe therefore request the Council to show political responsibility and coherence.
Dessutom ber vi att rådet skall visa politiskt ansvar och samstämmighet.
EnglishCoherence between these two instruments is, in my opinion, extremely important.
Att dessa två instrument blir enhetliga, anser jag vara av yttersta vikt.
EnglishThe simplification and coherence of the legislation may perhaps have required this.
En förenklad och samstämmig lagstiftning hade varit skäl nog att göra det.
EnglishParticular national interests should not conflict with our coherence or our community.
Särskilda nationella intressen får inte strida mot sammanhållningen i vår gemenskap.
EnglishBetter coherence needs to be created between the labour market and education.
Det måste finnas en bättre matchning mellan arbetsmarknad och utbildning.
EnglishAt a recent plenary session, we talked a lot about coherence in EU policies.
Under en sammanträdesperiod nyligen talade vi mycket om sammanhållning i EU:s politik.
EnglishI think that is true for coherence as well, as you and so many others here have said.
Jag anser att det även gäller enhetligheten såsom du och så många andra här har sagt.
EnglishThe request that was made has a strength, validity and coherence of its own.
Den begäran som framfördes har sin egen styrka, giltighet och sammanhang.