EN to closely
volume_up
{verb}

to closely (även: to foster, to harbor, to nourish, to nurse)
The Commission and the European Parliament are already working closely on the Libyan issue.
Kommissionen och Europaparlamentet har redan ett nära samarbete om Libyenfrågan.
My country, Poland, is essentially interested in cooperating closely with Russia.
Mitt land, Polen är särskilt intresserat av att nära samarbeta med Ryssland.
It is also important that it works closely with the Council of Europe.
Det är också viktigt att den har ett nära samarbete med Europarådet.

Användningsexempel för "to closely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou can be assured that the Commission is following this situation very closely.
Ni kan vara säkra på att kommissionen bevakar denna situation mycket noggrant.
EnglishThat is why the social partners were closely involved in preparing the directive.
Arbetsmarknadens parter har därför deltagit aktivt i förberedandet av direktivet.
EnglishPeople will be watching the European Union very closely over the next two weeks.
Människor kommer att ha ögonen på Europeiska unionen de närmaste två veckorna.
EnglishSo it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
Det är således i detta sammanhang som vi noga följer utvecklingen i Vitryssland.
EnglishThe trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.
Rättegången kommer att följas noggrant av alla som försvarar yttrandefriheten.
English(DE) Minister, I tried to listen very closely to your response to Mrs Ludford.
(DE) Herr minister! Jag försökte lyssna mycket noga när ni svarade Sarah Ludford.
EnglishYour responses to these three points will certainly be followed very closely.
Era svar på dessa tre punkter kommer sannerligen att följas upp mycket noggrant.
EnglishThis issue is closely linked to that of the future legal personality of the Union.
Denna fråga är intimt förknippad med frågan om unionens framtida juridiska person.
EnglishI therefore want you to know that we will follow this discussion very closely.
Därför vill jag att du ska veta att vi noga kommer att följa denna diskussion.
EnglishNow, however, after the experience we have gained, we can look at this more closely.
Nu, med den erfarenhet som vi har fått, kan vi dock se över detta mer noggrant.
EnglishIn this regard we are following developments in the CSCE agreements closely.
Därför följer vi med uppmärksamhet det som händer med OECD: s överenskommelser.
EnglishThe European Commission is following the peace process in Dhaka very closely.
Europeiska kommissionen följer fredsprocessen noga via sin delegation i Dakka.
EnglishI would therefore ask you to adhere as closely as possible to the scheduled timing.
Därför ber jag er att ni gör ert bästa för att hålla tiderna för varje debatt.
EnglishIt must be a holistic approach, where different policy areas work closely together.
Tillvägagångssättet måste ha en helhetssyn, där olika policyområden samverkar.
EnglishI urge the European Commission and Council as well to look closely at this aspect.
Jag uppmanar Europeiska kommissionen och rådet att vara observanta på detta.
EnglishSo we are monitoring that very closely together with our Heads of Mission in Nairobi.
Så det bevakar vi mycket noggrant i samråd med våra beskickningschefer i Nairobi.
EnglishWe need to examine more closely how various systems affect the single market.
Vi behöver undersöka närmare hur olika system inverkar på den inre marknaden.
EnglishI can promise you that we are closely following the situation in the dairy market.
Jag kan garantera att vi noggrant övervakar situationen på mejerimarknaden.
EnglishI will be watching closely to see if these fine words are actually put into effect.
Jag kommer noggrant att granska om de vackra orden faktiskt blir verklighet.
EnglishYet as someone who follows the country closely, it is a complaint I have never heard.
Men trots att jag följer detta land noga, är det ett klagomål jag aldrig har hört.