EN

clip {substantiv}

volume_up
1. allmänt
clip (även: cut)
I'm going to show a clip of one young lady.
Jag vill visa ett kort klipp av en ung kvinna.
I'm going to show you now, a very short clip, It's a five second clip of a patient who received one of the engineered organs.
Jag vill nu visa er, ett kort klipp. ~~~ Det är fem sekunder av en patient som fick ett konstruerat organ.
And here's a brief clip of this. ~~~ (Violin music) After being there for three-quarters of an hour, he made 32 dollars.
Här är ett klipp av detta (Violinmusik) Efter att ha stått där i trekvart, hade han fått ihop 32 dollar.
clip (även: belt)
clip (även: paper clip)
The weight of a paper clip is approximately equal to 900 zeta-illion -- 10 to the 21st -- molecules of isoprene.
Vikten hos ett gem är förmodligen lika med 900 zetallioner -- 10 upphöjt i 21 -- antal molekyler av isopren.
Office supplies - staplers, paper clips and little things like that - are very hard to come by.
Kontorsmateriel såsom häftapparater, gem och liknande är väldigt svåra att få tag på.
clip (även: buckle, clasp, fastener)
clip (även: clamp, fix, scrape)
clip
volume_up
snyting {utr.} [vard.]
2. militärt
3. amerikansk engelska
SV

clips {neutrum}

volume_up
1. "smycke som kläms fast (i öronen)"

Användningsexempel för "clip" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou'll cook and clean and massage my bunions and clip my thick, yellow toenails.
Du får städa och laga mat, massera mina svullna fötter och klippa mina tjocka gula tånaglar.
EnglishHowever, there may be traces of rostutfällningar from deck clip on the ground surface beneath.
Det kan dock finnas spår av rostutfällningar från däckklippet på markytan under.
EnglishIn addition to the drainage function of the rubber clip, the use of the construction:
Förutom den dränerande funktionen hos gummiklippet medför användningen av konstruktionen:
EnglishYes, it is not difficult when the deck clip is large and does not mix with other soil layers.
Ja, det är inte svårt då däckklippet är stort och inte blandar sig med övriga marklager.
EnglishSoil studies where this has been done shows that the soil is not contaminated during tire clip.
Markundersökningar där detta skett visar att marken under inte förorenas av däckklippet.
EnglishTire clip is resilient even in winter when it is not sticking together.
Däckklippet är elastiskt även vintertid då det inte fryser ihop.
EnglishThe first layer is 15 cm rubber clip which is followed by the packing of the new layer of geotextile.
Det första lagret är 15 cm gummiklipp vilket efter packning följs av nytt lager av geotextil.
EnglishTo instead use a layer of rubber clip simplifies the construction and the surface becomes more durable.
Att istället använda ett lager med gummiklipp förenklar konstruktionen och ytan blir stryktåligare.
EnglishBut fully interactively on standard graphics cards on a normal computer, I can just put in a clip plane.
Men helt interaktivt med ett vanligt grafikkort på en vanlig dator, kan jag bara lägga in ett beskärningsplan.
Englishlet's have a big hand for President Ashley Roach Clip!
Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!
EnglishThe weight of a paper clip is approximately equal to 900 zeta-illion -- 10 to the 21st -- molecules of isoprene.
Vikten hos ett gem är förmodligen lika med 900 zetallioner -- 10 upphöjt i 21 -- antal molekyler av isopren.
EnglishHow soft surface that is desired to be affected by the thickness of sand and gravel that is added on top of the deck clip.
Hur mjuk yta som önskas kan påverkas genom tjockleken av sand och grus som läggs ovanpå däckklippet.
EnglishAnd here's a brief clip of this. ~~~ (Violin music) After being there for three-quarters of an hour, he made 32 dollars.
Här är ett klipp av detta (Violinmusik) Efter att ha stått där i trekvart, hade han fått ihop 32 dollar.
EnglishI'm going to show a clip of one young lady.
Jag vill visa ett kort klipp av en ung kvinna.
EnglishI'm going to show you now, a very short clip, It's a five second clip of a patient who received one of the engineered organs.
Jag vill nu visa er, ett kort klipp. ~~~ Det är fem sekunder av en patient som fick ett konstruerat organ.
EnglishThe attack on the embassies was perpetrated by those who want to clip the wings of democracy and who are against freedom.
Angreppet mot ambassaderna begicks av krafter som vill vingklippa demokratin och som är motståndare till frihet.
EnglishYou didn't have to clip him.
EnglishWe didn't clip anybody.
EnglishIt is also recommended that a separation geotextile materials used over the deck cut stock in order not material above the layer to sink into the tire clip.
Vidare rekommenderas att en materialavskiljande geotextil används över däckklippslagret för att inte material ovan lagret ska sjunka ner i däckklippet.
EnglishEach clip displays the source from which it was received, how long ago the clip was published, and a link to access the entire story or page containing the clip.
För varje klipp visas källan det tagits emot från, hur länge klippet varit publicerat samt en länk som öppnar hela texten eller sidan där klippet finns.