EN

clear-cut {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska
clear-cut

Användningsexempel för "clear-cut" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is where we need clear-cut decisions so that we can see where we are going.
Det är här vi måste ha entydiga beslut, så att vi kan se vart vi är på väg.
EnglishLet us begin with wholehearted and clear-cut cooperation in business and technology.
Låt oss börja med ett helhjärtat och väl avgränsat samarbete inom handel och teknik.
EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
EU måste fastställa en tydlig hierarki i det nya ramdirektivet för avfall.
EnglishWe still do not have a clear-cut reply to some of Mr Graefe zu Baringdorf's questions.
Vi har fortfarande inte något entydigt svar på vissa av Graefe zu Baringdorfs frågor.
EnglishFor the past 50 years, we've been fishing the seas like we clear-cut forests.
Under de senaste 50 åren, har vi fiskat haven som vi kal-hugger skogen.
EnglishIn my opinion, this is a clear-cut case of Members protecting the interests of big business.
Enligt min mening är det tydligt att ledamöterna skyddar storföretagens intressen.
English. - (PL) The signals coming from Belarus are not always clear-cut.
för ALDE-gruppen. - (PL) Signalerna från Vitryssland är inte alltid tydliga.
EnglishThe very forceful and clear-cut position of China is particularly significant and welcome.
Kinas mycket kraftfulla och entydiga ståndpunkt är särskilt betydelsefull och uppskattad.
EnglishFor example, I believe that the relationship between culture and industry is not clear-cut.
Jag anser till exempel inte att sambandet kultur-industri är klart.
EnglishBut we also need clear-cut, comprehensible laws in Europe.
Sedan behöver vi emellertid även lagar i Europa som är begripliga och överskådliga.
EnglishWe have an organisational structure that is transparent and clear-cut.
Vi har en organisationsstruktur som är transparent och entydig.
EnglishThere is no clear-cut scientific opinion to indicate that a single specific measure is the right one.
Det finns ingen entydig vetenskaplig motivering, vilken åtgärd som vore den helt rätta.
EnglishToo many doubts are blocking the implementation of clear-cut actions.
Alltför många misstag hindrar genomförandet av en exakt åtgärd.
EnglishThe Bonn Agreement showed the value of clear-cut targets and timetables to ensure momentum.
Bonnavtalet visade på värdet av entydiga mål och tidtabeller för att se till att man kommer i gång.
EnglishThat is the clear-cut message for the Prime Minister of Slovakia.
Detta är det klara budskapet till premiärministern i Slovakien.
EnglishThe consequences in Portugal are well known and prompt us to oppose this in a clear-cut fashion.
Konsekvenserna i Portugal är välkända, och vi måste därför motsätta oss detta på ett tydigt sätt.
EnglishThis is about a clear-cut wish from Parliament and I think that it is extremely well-timed.
Här är det fråga om en tydlig önskan från parlamentets sida, och jag anser att den är ytterst passande.
EnglishDebates do take place and some points are not clear-cut.
Det pågår även diskussioner, och vissa frågor har inte avgjorts än.
EnglishUnfortunately, the decision taken by the technical committee on 20 March is not so clear-cut.
Vad utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi beslöt den 20 mars är tyvärr inte helt klart.
EnglishWe would even be in favour of a more clear-cut approach.
Vi skulle till och med vara positiva till lite större framsteg.

Synonymer (engelska) till "clear-cut":

clear-cut

Liknande översättningar för "clear-cut" på svenska

cut substantiv
clear adjektiv