"to clamour" - Svensk översättning

EN

"to clamour" på svenska

EN

to clamour {verb}

volume_up
1. allmänt
If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud.
Om allmänheten förstod EU-budgeten bättre skulle de kanske lite mer högljutt kräva av oss att vara hårdare när det gäller bedrägerier.
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Användare och köpmän kommer att kräva mer valfrihet. Fru Berès!
to clamour (även: to bawl)
2. brittisk engelska
If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud.
Om allmänheten förstod EU-budgeten bättre skulle de kanske lite mer högljutt kräva av oss att vara hårdare när det gäller bedrägerier.
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Användare och köpmän kommer att kräva mer valfrihet. Fru Berès!

Användningsexempel för "to clamour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhat are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
Vad är dessa om inte arbetslöshetsersättning, som vi högljutt har försvarat?
EnglishIt is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Den handlar om att lyssna på de protester som gatorna och torgen i våra städer fylls av.
EnglishOnce the EU proposes any new budget line, there is usually such a clamour.
Så snart EU föreslår en ny budgetpost hörs vanligtvis sådana rop.
EnglishWomen in business, women at work - that is what we clamour for.
Kvinnor i verksamhet och i arbete - det är vad vi kräver.
EnglishHeed the clamour for more state rights, not centralisation; more local control, not ‘Brusselisation’.
Ta hänsyn till ropet på mer statliga rättigheter, inte centralisering, mer lokal kontroll, inte ”brysselisering”.
EnglishHeed the clamour for more state rights, not centralisation; more local control, not ‘ Brusselisation’.
Ta hänsyn till ropet på mer statliga rättigheter, inte centralisering, mer lokal kontroll, inte ” brysselisering ”.
EnglishI want no part in this populist clamour.
Jag vill inte ha någon del i detta populistiska larm.
EnglishWe do not get anything like the clamour about hunting seals on behalf of wasps or woodlice or wolverines or worms.
Vi hör inte något som liknar dessa högljudda protester mot säljakten när det gäller getingar, gråsuggor, järvar eller maskar.
EnglishThere was undoubtedly a unanimous clamour within the Union with regard to the need to tackle the harsh reality of the rise in the oil price.
Det har tveklöst framförts enhälliga krav inom unionen på att ta itu med den hårda verkligheten beträffande ökningen av oljepriset.
EnglishMoreover, they are ineffective methods, which will not succeed in silencing or containing those who clamour for freedom and human rights.
Dessutom är detta ineffektiva metoder, som inte kommer att lyckas tysta eller hindra de som kämpar för frihet och mänskliga rättigheter.
EnglishAbove all, do not claim to be consumer champions, with glossy leaflets and public clamour, unless you have the civil courage to sustain in private what you commend in public.
Framför allt, gör inte anspråk på att vara konsumenförkämpar, med tjusiga reklamblad och offentliga hejarop, om du inte har civilkurage att leva som du lär.
EnglishIndeed, the more vociferously we clamour for an integrated approach, the greater our responsibility to overcome the obstacles to implementing it.
Hur positivt det än är att tillkännage behovet av ett helhetsinriktat tillvägagångssätt så påtar vi oss därmed verkligen ett större ansvar för att övervinna hindren för att tillgodose detta behov.
English(EL) Mr President, there has recently been a growing clamour within the EU for the expansion of nuclear energy for peaceful purposes, above all to meet Europe's energy demands.
(EL) Herr talman! Det har i EU hörts allt fler högljudda rop på sista tiden för en utvidgning av kärnenergi för fredliga ändamål, främst för att möta EU:s energibehov.
EnglishOtherwise we will all, as elected representatives, be faced with more and more clamour from our citizens who are not getting access to quick and effective justice.
I annat fall kommer vi alla, som valda representanter, att få ta emot mer och mer högljudda krav från våra medborgare då de inte får tillgång till snabba och effektiva rättssystem.