EN

claims {pluralis}

volume_up
1. allmänt
There is not a single quantitative study to support its curious claims.
Det finns inte en enda undersökning som stöder kommissionens egendomliga påståenden.
Unfortunately, exaggerated declarations and claims were passed in committee.
Tyvärr antogs överdrivna deklarationer och påståenden i utskottet.
the first concerns the way in which misleading claims for fish products are dealt with.
Det första gäller hur vilseledande påståenden om fiskeprodukter hanteras.
2. näringsliv
claims (även: receivables)
Community claims, indeed, may even take priority over national claims.
Ja, gemenskapens fordringar har i förekommande fall företräde framför nationella fordringar.
We have, for example, adopted the regulation concerning the order for uncontested claims.
Vi har exempelvis antagit förordningen om en exekutionstitel för obestridda fordringar.
The Governing Council shall determine the denomination and remuneration of such claims.4.
Europeiska centralbankens råd skall fastställa denomineringen och avkastningen för sådana fordringar.4.

Användningsexempel för "claims" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are no safe ozone levels, despite what the World Health Organisation claims.
Det finns inga säkra värden för ozon, vad Världshälsoorganisationen än påstår.
EnglishClaims about nanoparticles and cosmetic products are a good example of this.
Påståenden om nanopartiklar och kosmetiska produkter är ett bra exempel på detta.
EnglishBetter to warn people now than face a whole lot of damage claims in ten years' time.
Det är bättre att varna nu än att ställas inför ett antal skadestånd om tio år.
EnglishWhen we asked Member States to revise these claims, they were reduced to 4 000.
När vi bad medlemsstaterna att se över dessa krav reducerades de till 4 000.
EnglishIt has also emerged that the Autocephalous Orthodox Church makes similar claims.
Det har också framkommit att den självständiga ortodoxa kyrkan ställer liknande krav.
English(DE) Madam President, the rapporteur claims that he was not responsible for the delay.
(DE) Fru talman! Föredraganden påstår att han inte var ansvarig för förseningen.
EnglishThe Commission cannot accept deletion of this provision from the Claims Regulation.
Kommissionen kan inte godkänna att den bestämmelsen tas bort ur förordningen.
EnglishA Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
En kommission som säger sig agera i medborgarnas bästa intresse måste också göra det.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
Monucs chef hävdar att de har instruktioner att öppna eld om detta blir nödvändigt.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Jag anser att det tibetanska folkets krav är legitima och till viss del logiska.
EnglishWhoever claims today that structural reforms are unnecessary is a dangerous demagogue.
Den som i dag hävdar att det är onödigt med strukturreformer är en farlig demagog.
EnglishThe society is also not harmonious as the Communist Party of China claims.
Samhället präglas inte heller av lugn och harmoni som Kinas kommunistparti hävdar.
EnglishIf he claims he doesn't like watching sports, he's trying to sleep with you.
Om han säger att han inte ens tittar på sport då försöker han ligga med dig.
EnglishLet us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.
EnglishOne element of this strategy relates to the handling of collective claims.
Ett inslag i strategin gäller hanteringen av kollektiva prövningsmöjligheter.
EnglishThe People's Republic claims that it does not seek territorial expansion.
Kina hävdar att man inte eftersträvar någon utvidgning av landets territorium.
EnglishIt was agreed that claims for less than£250 a day could be accepted without question.
Man kom överens om att krav på mindre än 250 pund per dag skulle godtas utan frågor.
EnglishIn addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
Därtill kommer numera en mängd olika hälsopåståenden av mer eller mindre märklig typ.
EnglishThis does means more legal claims, but also greater certainty for rail customers.
Det innebär mer rättsliga anspråk men leder också till ökad visshet för järnvägskunderna.
EnglishThey must not be convinced by products sold on unsubstantiated claims.
De får inte övertygas med produkter som säljs med hjälp av ogrundade påståenden.

"claims adjusters" på svenska

volume_up
claims adjusters
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"claims based on" på svenska

volume_up
claims based on
Swedish
Mera chevron_right