EN chip
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

chip
volume_up
chip {utr.}
I am thinking now of Mr Hoppenstedt, who fought for the V chip.
Jag tänker på min kollega Hoppenstedt som kämpade för ett v-chip.
Thus, the whole design process ranging from schematic level simulation to chip layout can be performed.
Således kan hela designprocessen utföras, från simulering av schematisk nivå till layout för chip.
It is an investigation into the anti-violence chip, which is mentioned specifically in Article 22 of the new Directive.
Det handlar om undersökningen om V-chip, som uttryckligen behandlas i artikel 22 i det nya direktivet.
chip (även: bit, cake, cut, distance)
volume_up
stycke {neut.}
chip (även: earth, ground, land, soil)
volume_up
mark {utr.}
chip (även: bite, cake, end, fragment)
volume_up
bit {utr.}
Lovely big golden chips with a nice piece of fried fish.
Härliga stora gyllene bitar med en fin bit friterad fisk.
chip
volume_up
flis {neut.}
chip (även: dust, chippings, splint)
volume_up
spån {neut.}
To take the example of oak chips, which have often been referred to, such chips are already permitted in the European Union on an experimental basis.
För att ta exemplet med ekspån, som ofta har tagits upp, är sådana spån redan tillåtna i Europeiska unionen i experimentsyfte.
chip (även: cut, hack, indent, notch)
volume_up
hack {neut.}
chip (även: fragment, shard, splinter)
chip (även: sliver, splinter, splint)
volume_up
flisa {utr.}
chip (även: check)

2. IT

3. gastronomi

chip
volume_up
skiva {utr.}

Användningsexempel för "chip" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishGaddafi uses 30 million Africans who want to come to Europe as a bargaining chip.
Gaddafi utnyttjar 30 miljoner afrikaner som vill komma till Europa som en förhandlingsbricka.
English   Mr President, allow me to chip in with my own, somewhat different angle.
   – Herr talman! Jag skulle vilja göra ett inlägg med min egen, litet annorlunda vinkling.
EnglishWe do not need a chip, which will only cost money and serve no useful purpose.
Vi behöver inte en mikroprocessor som bara kostar pengar och inte fyller någon vettig funktion.
EnglishThere seems to be a perception that European agriculture can be used as an easy bargaining chip.
Jordbruket i EU verkar betraktas som en bricka i förhandlingsspelet.
EnglishAnd one of the ways they wanted to do it was to put a tracking chip inside one of these humpback whales.
Och ett sätt de ville göra det på var att sätta ett spårningschip i en av knölvalarna.
EnglishAnd I realized that the whole empire was likely to come crashing down unless I chipped in a chip.
Jag förstod då att hela företagsimperiet skulle falla ihop såvida jag inte gick in med pengar.
EnglishEqually important is the debate on the technical and legal aspects of the right to 'chip silence'.
Debatten om de tekniska och rättsliga aspekterna av rätten till ”chippens tystnad” är lika viktig.
EnglishHowever, tests have shown that technical problems occur when a chip is introduced in each visa sticker.
Test visar dock att det uppstår tekniska problem när ett mikrochip infogas i varje viseringsmärke.
EnglishAgriculture remains a bargaining chip in trade agreements.
Jordbruket förblir ett förhandlingsobjekt i handelsavtalen.
EnglishHuman rights cannot be used as a bargaining chip.
Mänskliga rättigheter får inte utnyttjas som ett förhandlingsobjekt.
English# And if we don't all chip in we'll never pay that bill #
Om vi inte alla hjälper till kan vi inte betala räkningen
EnglishYou do know you just handed me your biggest bargaining chip?
Du har just gett mig ditt bästa förhandlingsmedel.
EnglishThere was no reference to the issue of the chip in passports in the information – the response – that you gave.
I det svar som ni gav nämnde ni inte frågan om chips i pass.
EnglishThe use of a memory chip will make it possible to store all the necessary information on origin, breed and ownership.
Ett lagringschip kommer att dokumentera all nödvändig information över ursprung, ras och ägare.
EnglishThe chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Chipet är bara några millimeter stort och kan innehålla, ta emot och sända ut information trådlöst.
EnglishMolly, you get to be in charge of the chocolate chip cookies.
Molly, du får ansvaret för chokladkakorna.
EnglishHuman rights are too important to be used as a bargaining chip in interinstitutional negotiations.
Mänskliga rättigheter är alltför viktigt för att användas som ett förhandlingsobjekt vid interinstitutionella förhandlingar.
EnglishIn my own country, wood chip energy production from waste wood is now becoming very competitive and important.
I mitt eget land är flisproduktionen - energi som utvinns ur träavfall - på väg att bli konkurrenskraftig och viktig.
EnglishCustomers are generally able to use those services by using a chip-card which they insert in their decoder.
Kunden kan i allmänhet ta dessa tjänster i anspråk med hjälp av ett chipskort som han sätter in i sin så kallade dekoder.
EnglishMr President, the German Qimonda corporation, one of the largest memory chip manufacturers, has declared bankruptcy.
Herr talman! Det tyska företaget Qimonda, en av de största tillverkarna av minneschip, har förklarat sig i konkurs.