EN

check {substantiv}

volume_up
1. allmänt
check (även: experiment, test, tuft)
This will be another check on democracy in the country.
De kommer att utgöra ytterligare ett test av landets demokrati.
It is clear that we need some kind of quality control of the laboratories which check the tests.
Det är uppenbart att vi behöver en slags kvalitetskontroll av de laboratorier som kontrollerar testerna.
I would thus like to see the European Commission looking at inspection services in the Member States and primarily checking their independent status.
Jag skulle därför vilja vara för att Europeiska kommissionen testar medlemsstaterna framför allt med avseende på deras oberoende.
check (även: arrest, bar, barrier, block)
I'm going to run the DNA, check it against his med records.
Jag ska ta ett DNA-prov för att vara säker.
Each country cannot send its food and farming police to sample the corn, chew the cattle and spot-check the vines in every other country.
Varje land kan inte sända sin livsmedels- och jordbrukspolis att ta prov på säden, smaka på nötköttet och göra stickprov bland vinerna i varje annat land.
I am putting this on record and would ask Parliament's services to check how one should proceed in such a case.
Jag lämnar det till protokollet och ber att sammanträdestjänsten prövar hur man går tillväga i ett sådant fall.
This is a check to be done alongside the mathematical check on the figures.
Detta är en kontroll som måste göras förutom den rent matematiska kontrollen av siffrorna.
A check revealed the answer to both these questions to be an unequivocal no.
Efter en kontroll är svaret på båda dessa frågor ett otvetydigt nej.
The Irish example has shown that this check was fundamentally unreliable.
Det irländska exemplet har visat att denna kontroll var helt otillförlitlig.
On the way here tonight I saw the French police carrying out an alcohol check.
Detta bör stoppas, för det är definitivt riskfyllt.
Thanks to these checks, persons guilty of trafficking young women have been stopped and arrested.
Tack vare dessa kontroller har personer som bedriver människohandel med unga kvinnor stoppats och gripits.
I think we all agree that the dangerous trend of increasing aviation emissions has to be checked.
Jag tror att vi alla håller med om att den farliga tendensen att utsläppen från luftfarten ökar måste stoppas.
check (även: track)
Ha koll på den attityden, Charlie.
But put him on the check-twice list for next year.
Men sätt honom på kolla-noga-listan till nästa år.
check (även: dot, pip, speck, bull's-eye)
check (även: drag, brake)
It is also important that the countries which are forging ahead most quickly should not be checked in their development.
Det är även viktigt att de snabbaste länderna inte bromsas i sin utveckling.
If it is not checked it will have terrible consequences for our economies, our societies and for life in our territories.
Om den inte bromsas upp kommer dess följder att bli fruktansvärda för våra ekonomier, våra samhällen och för livet inom våra territorier.
check (även: duck, tick, trestle, buck)
There is a check mark against this function if it is selected.
Om den här funktionen har valts finns en bock framför det här kommandot.
A check mark indicates whether the Show function is active.
Om du har aktiverat funktionen Visa finns det en bock framför menykommandot.
Visible icons are identified by a check mark.
Synliga ikoner är markerade med en bock.
check (även: cross)
If you activate the check box Ignore empty rows, they will not be taken into account when the DataPilot table is created.
Om du kryssar för rutan Ignorera tomma rader, tas inte hänsyn till tomma rader när datapilottabellen skapas.
Interestingly enough, when people get this, they again don't check -- but now they join.
Intressant nog, när folk får detta formulär, kryssar de inte i heller. ~~~ Men nu går de med.
People don't check, and they don't join.
Folk kryssar inte i. ~~~ Och de går inte med.
check (även: reins)
check (även: diaper)
check (även: chip)
2. "game"
check (även: chess)
volume_up
schack {neut.} (spel)
To keep them in check, President Obasanjo felt it necessary to deploy soldiers in seven Nigerian states.
För att hålla dessa i schack har president Obasanjo sett sig nödsakad att sätta in soldater i sju nigerianska förbundsstater.
I hope that we will find the right balance on how to keep this admissibility check in adequate proportion.
Jag hoppas att vi kan hitta den rätta balansen när det gäller att hålla tillåtligheten i schack i lämplig utsträckning.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Det vore enkelt att falla till föga för frestelsen att inte försöka hålla den informella ekonomin i schack.
3. amerikansk engelska
Who can check the time that cows spend grazing in pastures?
Vem kan hålla räkning på hur länge kor betar på ängarna?
Madam President, on behalf of my Group, I would like to insist on Rule 115 and it is essential that it is checked how and when the translations were provided.
För min grupps räkning vill jag ändå insistera på artikel 115, och det är mycket viktigt att ni låter undersöka på vilket sätt översättningarna finns till hands och när.
check (även: disc, man, pawn, tray)
check (även: cheque)
We need to have consistency from check-in through to check-out.
Vi måste ha en sammanhållen kedja från check in till check out .
This is a photograph of the defendant's signature on a canceled check.
Detta är ett foto på den svarandes ogiltiga check.
But not everybody gets a check for 17, 000 big ones.
Men det är inte alla som får en check på 17000.
check (även: token)
check (även: cheque)
4. ekonomi, amerikansk engelska
check (även: chit)
If you are checked and have a valid A1 form, your host country must recognise it.
Om du har ett giltigt A1-intyg måste värdlandet erkänna det.
My question is when does the Council really expect to have effectiveness so that the inspections which are carried out can be checked and we can rely on the certificates which exist.
Min fråga är när rådet verkligen tänker få effektivitet så att de kontroller som utförs kan granskas, och så att vi kan lita på de intyg som finns.
If your car is already registered and you move it to another EU country, the authorities in your new country will often require additional technical checks or certificates before registration.
Om din bil redan är registrerad och du flyttar till ett annat EU-land, kräver myndigheterna i ditt nya land ofta ytterligare tekniska kontroller eller intyg före registreringen.
check (även: chit)
SV

check {utrum}

volume_up
volume_up
check {substantiv} [USA]
Vi måste ha en sammanhållen kedja från check in till check out .
We need to have consistency from check-in through to check-out.
Detta är ett foto på den svarandes ogiltiga check.
This is a photograph of the defendant's signature on a canceled check.
Men det är inte alla som får en check på 17000.
But not everybody gets a check for 17, 000 big ones.
check (även: bankanvisning)
volume_up
cheque {substantiv} [GBR]
Detta omdöme innebär emellertid inte vare sig en check utan täckning eller en in blankocheck.
This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
En blankocheck är en check på vilken mottagaren skall fylla i beloppet.
   Mr President, a blank cheque is a cheque on which the recipient writes the amount concerned.
Det handlar inte om att vi försöker att få eller accepterar en in blanko-check.
There is no question of our seeking or accepting a blank cheque.

Synonymer (engelska) till "check":

check

Synonymer (svenska) till "check":

check

Användningsexempel för "check" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishShe loses the check, but she goes home with something bigger and more important.
Hon förlorar prispengarna men hon åker hem med någonting större och viktigare.
EnglishUse the check box Find in headings only to limit the search to document headings.
Med hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.
EnglishIf the Wildcard expression check box is marked, this function is not available.
Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.
EnglishOn the way here tonight I saw the French police carrying out an alcohol check.
På väg hit i kväll såg jag att den franska polisen genomförde en alkoholkontroll.
EnglishCheck here if you want to fit the width of the border to the width of the text.
Markera den här rutan om du vill att ramens bredd ska anpassas till textens bredd.
EnglishIf this problem persists, check the Webmaster Central Help Forum for updates.
Om problemet kvarstår besöker du hjälpforumet i Googles center för webbansvariga.
EnglishClick the check box of the object type for which the label settings are to be valid.
Klicka på rutan framför den objekttyp som bildtextinställningarna ska gälla för.
EnglishCheck this box if you want a new numbering to begin at the current paragraph.
Markera den här rutan, om Du vill börja en ny numrering vid det aktuella stycket.
EnglishNaturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
Naturligtvis måste ni granska lagstiftningen, vad finns det för alternativ?
EnglishWhat is more, I check that this group is doing this properly on a monthly basis.
Och jag ser till att denna grupp verkligen gör sitt arbete månad för månad.
EnglishWhen you're done, click the Spell check button again to turn off the feature.
När du är klar klickar du på Stavningskontroll igen så att funktionen inaktiveras.
EnglishFor these, you will have to check with your insurer before leaving the country.
I dessa fall måste du höra med ditt försäkringsbolag innan du åker hemifrån.
EnglishCheck this box if you want to highlight the scenario in your table with a border.
Aktivera den här rutan om du vill att scenariot i tabellen ska framhävas med en ram.
EnglishCheck this field to apply the default attributes for the corresponding spacing.
Om du markerar den här rutan används standardinställningarna för respektive avstånd.
EnglishMark this check box to insert the reference Notes as a header for the agenda.
Markera den här rutan om texten Anmärkningar ska finnas i huvudet på dagordningen.
EnglishA similar reality check seems necessary in terms of our relations with Africa.
En liknande avstämning verkar nödvändig när det gäller våra förbindelser med Afrika.
EnglishWe will undoubtedly return to this subject when we deal with the Health Check.
Vi kommer helt säkert att återvända till ämnet när vi tar itu med ”hälsokontrollen”.
EnglishFor the very latest in news, check out the official Google Webmaster blog.
De senaste nyheterna skriver vi om i Googles officiella blogg för webbansvariga.
EnglishAlso check for any XSS (cross-site scripting) and SQL injection vulnerabilities.
Sök också efter XSS- (cross-site scripting) och SQL injection-sårbarheter.
EnglishCheck out online the Masters and PhD programmes that participate in Erasmus Mundus.
Ta reda på vilka masterprogram och forskarutbildningar som deltar i Erasmus Mundus.