EN

to charge [charged|charged] {verb}

volume_up
Queues of people start lining up at my house (Laughter) to charge their mobile phone.
Köer av folk började rada upp sig utanför mitt hus (Skratt) för att ladda sin mobiltelefon.
Everyone is used to downloading content from the net free of charge.
Alla är vana vid att gratis ladda ner innehåll från nätet.
Hur lång tid tar det att ladda Neb?
to charge
Once you successfully update your payment information, the seller can charge and fulfill your order.
När du har uppdaterat betalningsuppgifterna kan säljaren debitera och expediera din beställning.
That premise also necessarily implies that Member States must be able to charge the real cost to the patient.
Det innebär också med nödvändighet att medlemsstaterna måste kunna debitera patienten den verkliga kostnaden.
There are sound arguments why banks should not charge anything at all for electronic cross-border payments.
Det finns goda argument att ange för banker om att över huvud taget inte debitera några kostnader för elektroniska gränsöverskridande betalningar.
Course I'm not gonna charge you, ya stupid bastard.
Klart jag inte skulle ta betalt, din dumma jävel.
The US company which patented it said that it would charge only for tests for the gene, and not for research.
Det amerikanska företaget som patentskyddade den har sagt att det skulle ta betalt för test efter genen, inte forskning.
Finally, let us all make it clear that if we adopt this report tomorrow we are not forcing Member State or local authority to charge motorists or hauliers.
Låt oss slutligen göra klart att om vi antar detta betänkande i morgon tvingar vi inte medlemsstat eller lokal myndighet att ta betalt av bilister eller åkare.
This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88.
Den allvarliga anklagelsen ger Castro möjligheten att på grundval av lag 88 ålägga dem hårda straff.
No EU country is to be allowed to impose a requirement on any postal operator to charge a standard rate for postage.
Inget EU-land ska kunna ålägga någon postoperatör skyldigheten att ha enhetstaxa för porto.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.
Ändå går betänkandet längre än att bara ålägga allmänheten direkta avgifter.
In reality, it is important to note that not all of these bodies are fully or even partially funded via grants charged to the budget.
Det är faktiskt viktigt att notera att inte alla dessa organ är helt eller ens delvis finansierade med anslag ur budgeten.
These carry with them a high emotional charge and tend to be seen as the safest form of emergency reserve for an independent nation.
Det är dock intressant att notera att guldreserven känslomässigt brukar betraktas som en självständig stats tryggaste reserv för nödlägen.
Similarly, they have disregarded the fact that the Belgian Government is in charge of investigating the case and that the European Parliament has no role to play at this stage.
De har inte heller fäst någon vikt vid att de belgiska myndigheterna ansvarar för att utreda fallet och att Europaparlamentet inte har någon uppgift att fylla i det här skedet.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
However, named members of Railtrack, the infrastructure company, and of Balfour Beatty possibly face manslaughter charges as a result of this accident.
Namngivna företrädare för Railtrack, infrastrukturbolaget, och för Balfour Beatty kan eventuellt väntas bli anklagade för dråp till följd av olyckan.
to charge (även: to accuse, to tax)
The Commission can hardly charge a Member State with circumventing the directive if there are no data at all.
Kommissionen kan ju knappast beskylla en medlemsstat för att kringgå direktivet, om det inte finns några uppgifter över huvud taget.
to charge
to charge (även: to impose)
SV

charge {enbart pluralis}

volume_up
1. teknik
charge
Jag har som ett första steg krävt att en regional beskickning inrättas i Vitryssland, ledd av en chargé d’affaires som står under beskickningschefen i Kiev.
I have requested, as a first stage, that a regionalised delegation mission be established in Belarus, headed by a chargé d’affaires under the head of mission of Kiev.

Användningsexempel för "to charge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Den oberoende Europeiska centralbanken ansvarar för de monetära frågorna i EU.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Europeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
EnglishIt is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
Och det är inte jag som säger det, utan de organ som bevakar situationen i landet.
EnglishI am making a political charge, and I expect a politician to respond to it.
Jag gör en politisk anklagelse och jag förväntar att en politiker svarar på det.
EnglishIt was not in place to assist those who were in charge of the issues in 1999.
Den hade inte införts och kunde inte bistå dem som ansvarade för dessa frågor 1999.
EnglishThe work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Arbetet med betänkandet om omvänd betalningsskyldighet har varit mycket konstruktivt.
EnglishWe tend to have good Presidencies when the small countries are in charge.
Vi brukar ha goda ordförandeskap, när de små länderna sitter i ordförandestolen.
EnglishYou cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
EnglishOn the issue of the annual percentage rate of charge, we need an EU standard.
När det gäller frågan om den effektiva årsräntan behöver vi en EU-standard.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Läraren som hade ansvaret fick bestämma om de skulle resa till Schwarzwald.
EnglishIn the original trial both the charge and sentence were delivered orally.
I den ursprungliga rättegången meddelades både anklagelsen och domen muntligt.
EnglishThe citizens simply cannot comprehend the ineffectiveness of those in charge.
Medborgarna kan helt enkelt inte förstå att makthavarna är så ineffektiva.
EnglishIf you really are in charge, tell me where the southeast borders of Europe are.
Om det verkligen är ni som har ansvaret, tala om för mig var EU:s sydligaste gränser går.
EnglishTo what extent will the banks charge conversion costs to the customer?
I vilken utsträckning kommer bankerna att ta ut omräkningskostnaderna av kunden?
EnglishI would like a clear answer as to who will be in charge of coordination.
Jag skulle vilja ha ett tydligt svar på vem som ska ansvara för samordningen.
EnglishIf you really are in charge, tell me where the southeast borders of Europe are.
Om det verkligen är ni som har ansvaret, tala om för mig var EU: s sydligaste gränser går.
EnglishPerhaps Commissioner Fischler should put him in charge of inspecting abattoirs.
Kommissionsledamot Fischler borde kanske göra honom ansvarig för inspektioner av slakthus.
EnglishWe oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it.
Vi är emot själva syftet med denna institution, oavsett vem som leder den.
EnglishTo be precise, it is the fault of the people in charge of the system.
Det är, närmare bestämt, ett misstag av de personer som har ansvar för systemet.
English(Chatter) JH: My question to you is, who's in charge of that classroom?
Börja. ~~~ (Prat) JH: Min fråga till er är, vem styr det där klassrummet?