EN channel
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

channel (även: evidence, furrow, impression, line)
volume_up
spår {neut.}
channel (även: canal, duct, conduit, cutoff)
volume_up
kanal {utr.}
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
Det är en kanal som kopplar blåsan till kroppens utsida.
If it is of any comfort to her, the Irish have not got their channel yet either.
Om det nu kan lugna henne, har inte irländarna heller fått sin kanal ännu.
They are targeting the independent press because it is a major channel for reformists.
De gör den oberoende pressen till måltavla då den är en betydande kanal för reformvänliga.
channel
volume_up
riktning {utr.} [bild.]
It shows total failure to understand the problem and channelling efforts into an entirely erroneous direction.
Det visar en fullständig oförmåga att förstå problemet och innebär att ansträngningarna leds i en fullkomligt felaktig riktning.
But there is no need to feel sorry for the Luxembourg Presidency: we are very small, but we are quite strong enough to channel the Council's debate in the right direction.
Beklaga emellertid inte det luxemburgska ordförandeskapet: vi är mycket små, men vi är tillräckligt starka för att styra rådets debatter i rätt riktning.
It is very important that we get the basic building blocks of social dialogue in place in the applicant countries and we need to begin to channel resources in that direction.
Det är mycket viktigt att vi får de grundläggande byggstenarna till den sociala dialogen på plats i ansökarstaterna, och vi måste börja kanalisera resurser i denna riktning.
channel (även: groove, trench)
volume_up
fåra {utr.}
channel (även: chute, furrow, slot, trench)
volume_up
ränna {utr.}
channel (även: furrow, flute, chamfer)
channel
channel

2. konstruktion: "on a column"

channel
volume_up
fåra {utr.} (på kolonn)
channel
volume_up
kannelyr {utr.} (på kolonn)
channel
volume_up
räffla {utr.} (på kolonn)

3. teknik

channel (även: frequency band)

Användningsexempel för "channel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf I could just harness that ingenuity and channel it into something constructive.
Om jag kunde tämja den energin dom har och fokusera den till något konstruktivt
English(B5-0203/2002) by Mr Marchiani, on behalf of the UEN Group, on the Channel Tunnel;
(B5-0203/2002) av Marchiani för UEN-gruppen om tunneln under Engelska kanalen,
EnglishHow best can they channel the view of local communities to the Brussels policy makers?
Hur kan de bäst föra fram lokalsamhällenas åsikter till Bryssels beslutsfattare?
EnglishI am happy to be able to say that this information channel is now operational.
Jag är glad över att kunna meddela att denna informationskanal nu fungerar.
EnglishI am happy to be able to say that this information channel is now operational.
Under tiden har kommissionen gått vidare med genomförandet av sina förslag.
EnglishDuring Mr Khatami’s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Under Mohammed Khatamis tid som president utnyttjade vi den kanalen med gott resultat.
EnglishThe channel is funded not by Russian businessmen, but by Russian propagandists.
Kanalen finansieras inte av ryska affärsmän utan av ryska propagandister.
EnglishThere is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Det finns ingen möjlighet att ta ut ett djur på bete mitt i Engelska kanalen.
EnglishThe Commission and Parliament form a channel of communication, and we need each other.
Kommissionen och parlamentet utgör en kommunikationskanal, och vi behöver varandra.
EnglishHow far have we progressed in the work on the 'Channel Europe ' concept?
Hur långt har man kommit när det gäller arbetet med? Channel Europe-konceptet??
EnglishAs a result, Channel Tunnel freight services are now in a state of deep crisis.
Resultatet är att godstransportverksamheten nu befinner sig i djup kris.
EnglishHow far have we progressed in the work on the 'Channel Europe' concept?
Hur långt har man kommit när det gäller arbetet med ?Channel Europe-konceptet??
EnglishThe Internet is developing as a new sales channel for airline tickets.
Internet håller på att utvecklas till en ny försäljningskanal för flygbiljetter.
EnglishWill the Commission make a statement on the fire in the Channel Tunnel?
Kommer kommissionen att uttala sig om eldsvådan i tunneln under Engelska kanalen?
EnglishWhy is public opinion in Great Britain unlike that on the other side of the Channel?
Varför är den allmänna opinionen annorlunda i Storbritannien än på andra sidan kanalen?
EnglishThe amendment would then read ‘channel investment into infrastructure’.
Ändringsförslaget skulle således lyda ”samordnade investeringar i infrastrukturer”.
EnglishHowever, unfortunately for this channel, the two victims had been badly chosen.
Men oturligt nog för TV-kanalen hade man verkligen valt ut fel offer.
EnglishA good example of this is the television channel, which is popular amongst European Muslims.
Ett bra exempel på detta är TV-kanalen som är populär bland europeiska muslimer.
EnglishIn the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
I Europeiska unionen är sexuella relationer den vanligaste smittvägen.
EnglishA good example of this is the television channel , which is popular amongst European Muslims.
Ett bra exempel på detta är TV-kanalen som är populär bland europeiska muslimer.