"certainty" - Svensk översättning

EN

"certainty" på svenska

volume_up
certainty {substantiv}

EN certainty
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

certainty (även: assurance, certitude)
Households, businesses and local authorities also need this certainty.
Hushåll, företag och lokala myndigheter behöver också denna visshet.
In relation to legal certainty, I endorse the point made by Mrs Thyssen.
Vad gäller visshet om rättsläget instämmer jag i Thyssens poäng.
It still represents certainty in a difficult economic climate.
Den utgör fortfarande en visshet i ett svårt ekonomiskt klimat.

2. "completely, unconditionally"

certainty
volume_up
säkerhet {utr.} (visshet, övertygelse)
Legal certainty is something that is essential in such crucial matters.
Juridisk säkerhet är något som är av avgörande betydelse i sådana viktiga frågor.
But he knows to an absolute certainty... that we will respond against his cities.
Men han vet med all säkerhet, att vi kommer besvara med angrepp mot hans städer.
First and foremost, there needs to be greater certainty in terms of cost issues.
Först och främst behövs en större säkerhet vad gäller kostnadsfrågorna.

Synonymer (engelska) till "certainty":

certainty

Användningsexempel för "certainty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAt least it gives some structure and legal certainty to the oil and gas trade.
Det ger åtminstone någon sorts struktur och rättssäkerhet i olje- och gashandeln.
EnglishThis, however, Mr Karas, should not reduce the legal certainty for companies.
Till Karas vill jag dock säga att detta inte får minska företagens rättssäkerhet.
EnglishTo enable them to do so, we need a legislative framework and legal certainty.
För att de ska kunna göra det behöver vi en rättslig ram och rättslig klarhet.
EnglishThis approach means that legal certainty can be improved for all concerned.
Denna linje innebär att den rättsliga säkerheten kan förbättras för alla berörda.
EnglishBut what we want - and what we will do already - is to give legal certainty.
Men vad vi vill - och vad vi kommer att göra redan nu - är att skapa rättssäkerhet.
EnglishIt is not always possible, and that is why there is a need for legal certainty.
Det är inte alltid möjligt, och en anledning till att rättssäkerheten måste garanteras.
EnglishWe need legal certainty in the field of employment, both for employers and employees.
Vi behöver rättssäkerhet inom arbetslivet, både för arbetsgivare och för anställda.
EnglishThis should further contribute to ensuring transparency and legal certainty.
Detta borde ytterligare bidra till att garantera öppenhet och rättssäkerhet.
EnglishIf this regulation is to achieve legal certainty then the requirements must be clear.
Om denna förordning skall bli rättsligt förutsebar måste kraven vara tydliga.
EnglishWhen this sort of thing happens the legislator should act to restore legal certainty.
När dessa saker inträffar bör lagstiftaren agera för att återställa rättssäkerheten.
EnglishWe are of the same opinion: special rules must reinforce legal certainty.
Vi delar uppfattningen att särskilda bestämmelser måste förstärka rättssäkerheten.
EnglishAs such, the European Court of Justice has become a sticking point for legal certainty.
Därför har EG-domstolen blivit ett nålsöga för den europeiska rättssäkerheten.
EnglishIf it is true, then can we make sure that there is legal certainty on this point?
Om det stämmer, kan vi i så fall säkerställa att det på denna punkt finns rättssäkerhet?
EnglishWe will consider ways of granting legal certainty for a transitional period.
Vi kommer att beakta olika sätt att garantera rättsäkerheten under en övergångsperiod.
EnglishThere are many detailed situations where legal certainty might be a danger.
Det finns många detaljerade situationer där rättssäkerhet kan vara en fara.
EnglishI think that everyone wants some level of certainty, including farmers.
Jag anser att alla människor behöver en viss förutsägbarhet, även jordbrukare.
EnglishOne of the purposes of this revision of the regulation is to increase legal certainty.
Ett av syftena med denna översyn av förordningen är att öka den rättsliga säkerheten.
EnglishIn my opinion, based on the talks we had on the ground, that is not a certainty.
Med utgångspunkt i de diskussioner vi hade där nere menar jag att detta inte är självklart.
EnglishNobody today can predict with certainty what will happen in 10, 20 or 30 years' time.
I dag kan ingen förutsäga vad som kommer att hända om 10, 20 eller 30 år.
EnglishMr Bowis talked about the legal certainty that is needed in a range of areas.
John Bowis talade om den rättssäkerhet som behövs på ett antal områden.