"case study" - Svensk översättning

EN

"case study" på svenska

volume_up
case study {substantiv}

EN case study
volume_up
{substantiv}

case study
It should be taken as an important case study in Parliament's work.
Det bör användas som en viktig fallstudie i parlamentets arbete.
The Irish situation is an excellent case study in point.
Situationen på Irland är en utmärkt fallstudie på den punkten.
And they presented to them a case study of a patient.
Som fick ta del av en patients fallstudie.

Användningsexempel för "case study" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think and fear that this is the case with the study we are looking at today.
Jag tror och fruktar att det förhåller sig på samma sätt i det här fallet.
EnglishWe shall also carry out a pilot case study that will include Burundi.
Vi kommer också att genomföra en pilotfallstudie, som kommer att innefatta Burundi.
EnglishOne case study in which staff in health research people, second, the other empirical studies.
Det ena gäller studier där personal i vården är forskningspersoner, det andra gäller andra empiriska studier.
EnglishIt has been proved, as in the case of the Efremer study, that they are highly advantageous for the European economy.
Det är också bevisat, vilket gjordes i Efremers studie, att de är mycket fördelaktiga för den europeiska ekonomin.
EnglishCase study results suggest that an additional test can reduce costs without impairing the regulatory protection levels.
Fallstudier visar att ytterligare ett test kan minska kostnaderna utan att de reglerade skyddsnivåerna försämras.
EnglishThis is in fact a case study of our ability to respond to the challenges and opportunities presented by globalisation.
Detta är faktiskt ett test på vår förmåga att leva upp till de utmaningar och möjligheter som globaliseringen innebär.
EnglishIf it is not too late, I would advise Parliament to study the case of Martinique, which France is very aware of.
Om det inte är för sent skulle jag vilja råda parlamentet att studera fallet med Martinique, som Frankrike är mycket medvetet om.
EnglishOne should study the case of Japan closely.
EnglishThere is still no confirmation of the suspicion expressed that misdemeanours may have been committed, and we are therefore continuing to study the case carefully.
Det finns fortfarande ingen bekräftelse på den yttrade misstanken om förseelser, och vi håller därför fortfarande på att studera processen noggrant.
EnglishA sub-project of the interdisciplinary research project, Climate change, Impacts and Adaptation in the sub-Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.
Ett delprojekt inom det interdisciplinära forskningsprojektet Climate change, impacts and adaptation in the sub Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.
EnglishIt has already vividly been reflected in the European media that this could turn into a case study for any dictatorship to focus attention and develop relations with the European Union.
Det har redan kommenterats utförligt i europeiska medier att dessa händelser kan användas som en modell för diktaturer som vill utveckla förbindelser med EU.
EnglishQuestions, opinions and amendments have led the Brenner Pass to be identified as more or less the pilot case to study how transit could and should be managed in a so-called'sensitive ' zone.
Frågor, åsikter, ändringsförslag har lett fram till att vi här kan hitta ett pilotfall för att studera hur man kan hantera transporterna i ett så kallat känsligt område.
EnglishSo we should not only support this resolution, but we should also study the case of the Phillippines carefully, because it looks like a good example which is worth exporting.
Därför måste vi inte bara stödja denna resolution, utan också noggrant följa det filippinska exemplet eftersom det skulle kunna visa sig vara en mycket bra modell som förtjänar att exporteras.